Liittymät ja verkostot

Asemakaava-alueelle rakennettaessa vesi- ja viemäriverkkoon tulee liittyä. Myös hulevesiverkostoon tulee liittyä, jos rakennuspaikka sijaitsee hulevesiverkoston toiminta-alueella. Uusilla asemakaava-alueilla on liityttävä kaukolämpöverkkoon, mikäli ei käytetä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa vähäpäästöistä lämmitysjärjestelmää kuten maalämpöä.

Maalämpöputken tai -kaivon sijoituskohtaa valitessa tulee huomioida ministeriön asettamat vähimmäisetäisyydet muun muassa naapurin rajasta, kadusta sekä muista mahdollisista putkilinjoista. Maalämpökaivon paikkaa mietittäessä tulee huomioida etäisyysvaatimukset myös vinoon porattaessa. Pohjavesialueelle tarvitaan erityiset suunnitelmat, joista pyydetään Keski-Suomen Ely-keskuksen lausunto.

Rakennusluvan käsittelyvaiheessa ei edellytetä sopimuksien tekemistä verkostoihin liittymisestä. Liittymishakemus yhtiölle kannattaa kuitenkin tehdä ennen rakennuslupapäätöstä. Esimerkiksi Alva-Yhtiöt Oy hyväksyy liittymissopimuksen lopullisesti rakennuslupapäätöksen jälkeen. Liittymissopimus tulee tehdä sen yhtiön kanssa, jonka toiminta-alueella kiinteistö sijaitsee.

Lisätietoa Alva -yhtiöt Oy:n ja Elenia Oy:n palveluista.

Myös haja-asutusalueella tulee selvittää liittymismahdollisuudet vesihuoltoverkostoihin. Mikäli rakennettava kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitosten toiminta-alueella, tulee tuolloin liittyä verkostoon. Alueella voi vaihtoehtoisesti toimia vesiosuuskunta, joka vastaa vesi- ja viemäriverkostoista.

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kiinteistön jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.