Kaavatilanne ja lupamenettely

Rakennushankkeen alkumetreillä tulee tarkistaa, onko alueelle laadittu kaava. Kaavamääräykset määrittelevät rakentamista, mm. sen laajuutta ja sijoittumista tontille sekä ulkonäköä. Rakennushankkeen kaavanmukaisuus on lähtökohta rakennusluvan myöntämiselle. Rakennushankkeen kaavanmukaisuus tarkastetaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

Jyväskylän kaupungin alueella on sekä asema- että yleiskaavoitettuja tontteja. Yleiskaavat ovat usein asemakaavoja yleispiirteisempiä. Kaavoissa määrätään rakentamisen määrä ja rakennuksien käyttötarkoitus. Asemakaavassa määritellään usein myös kerrosluku, käytettävät materiaalit, väritys, kattokulma ja rakennuksen sijainti tontilla.

Rakennushanke voi tietyillä alueilla edellyttää rakentamisen maankäytöllisten vaikutusten tarkastelua rakennus-lupamenettelyä laajemmin. Rakennushanke voi siis edellyttää ensin suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen hakemista. Jyväskylässä on alueita, jotka on määritelty rakennusjärjestyksessä tai yleiskaavassa suunnittelutarvealueiksi. Nämä alueet on esitetty rakennusjärjestyksen karttaliitteestä. Myös muilla asemakaavan ulkopuolisilla alueille voidaan edellyttää suunnittelutarveratkaisua tapauskohtaisesti.

Ranta-alueille rakennettaessa voi hanke edellyttää joko kunnan tai ELY-keskuksen myöntämää poikkeamista rannan suunnittelutarpeesta. Poikkeamisen tarve käsitellään tapauskohtaisesti.

Poikkeamista voi hakea rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamisen tarve käsitellään tapauskohtaisesti.

 

Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätös

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä on haettava ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamispäätös ei suoraan oikeuta rakentamiseen, vaan hankkeelle on haettava päätöksessä annetun määräajan puitteissa rakennuslupa.