Kevään 2020 järjestelyt: Huoltajien kysymää - perusopetus vastaa

Jyväskylän perusopetus keräsi huoltajien näkemyksiä 18.3.2020 käynnistyneen etäopiskelun sujumisesta. Sähköinen kysely toteutettiin ajalla 23.-27.4.2020. Huoltajat arvioivat etäopetuksen onnistumista, opettajien oppilaisiin ja huoltajiin pitämän yhteydenoton riittävyyttä, oppilaiden työmäärää ja saamaansa tukea. Huoltajilla oli mahdollisuus myös kertoa, mikä etäopiskelussa oli toimivaa ja mikä haastavaa.   

Tälle sivulle on koottu vastauksia huoltajien kyselyn kautta esittämiin kysymyksiin. 

Ruokakassi

"Tuleeko toukokuulle uusi ruokakassi tai ruoka-apu? Kuka päätti Jyväskylän kaupungin ruokakassin sisällöstä? Miksi ei valittu lahjakorttia lähikauppaan?"

 • Toukokuussa ruokakassin jakaminen on edelleen selvityksessä. Asiaan liittyviä velvoitteita on selvitetty myös aluehallintoviraston lakimieheltä, jotta toimimme asianmukaisesti. Tarkennamme tietoa heti, kun se on mahdollista.
 • Ruokakassin sisällön suhteen kartoitettiin erilaisia vaihtoehtoja ja tällainen toteutus koettiin siinä hetkessä parhaimmaksi ratkaisuksi. Päätös jakamisesta oppilaille tuli perusopetuspalveluista ja sisällön suunnittelu sekä toteutus Kylän kattaukselta.

"Onko mahdollista saada opiskelijan ruokakassia, kun sellainen jäi aiemmin noutamatta?"

 • Valitettavasti ruokakassien jako toteutettiin vain tuona ajanjaksona ja noutamatta jääneet kassit palautettiin Kylän kattaukselle.

 

Paluu kouluun, jonkun mielestä hyvä ja jonkun mielestä huono asia

"Voiko lapsi olla vanhemmat luvalla koulusta pois loppukevään, vaikka koulut aukaistaisiinkin?"

"Mitä koulujen avaaminen ja "lasten tartuttaminen" tarkoittaa riskiryhmäperheelle? Onko riskiryhmälapsella edelleen oikeus etäopetukseen? Jos riskiryhmälapsella menee ihan hyvin etäkoulussa, ehkä jopa paremmin ilman koulukuormitusta, miksi ei voi silloin jatkaa etäkoulua?"

 • Lähtökohtaisesti kaikki oppilaat osallistuvat kouluilla järjestettävään lähiopetukseen ja tällöin etäopetus päättyy.
 • Etäopetus on kuitenkin mahdollista riskiryhmiin kuuluville oppilaille. Etäopetuksen järjestämistä varten huoltajan tulee osoittaa koululle lääkärintodistus oppilaan riskiryhmään kuulumisesta. 
 • Mahdolliset muut poissaolopyynnöt opetuksesta tulee osoittaa omalle opettajalle (alle viiden päivän poissaolot) tai koulun rehtorille (yli viiden päivän poissaolot). Toukokuun viimeisten viikkojen järjestelyiden vuoksi huoltajia pyydetään toimittamaan mahdolliset poissaolopyynnöt kouluille pe 8.5. mennessä.

"Joko saa pian palata kouluun? Kuka on vastuussa siitä jos tämä jylläävä virus tarttuu kouluun palatessa oppilaisiin?"

 • 14.5., terveenä, tervetuloa!
 • Perusopetuspalvelut opetuksen järjestäjänä noudattaa toiminnassaan valtion antamia ohjeistuksia sekä perusopetuslain määräyksiä. Perusopetuspalvelujen vastuulla on taata, että oppilaan oppimisympäristö on turvallinen. Tässä tilanteessa on myös erityisen tärkeää, että huoltaja havainnoi oman lapsensa terveydentilaa ja laittaa vain terveen/ oireettoman oppilaan kouluun.

 "Kevätjuhlat olisi kivat, mutta nyt ei voi pitää?"

 • Valtiotason linjauksena on, että isoja kokoontumisia ei järjestetä. Kevätjuhlien vietto suunnitellaan koulukohtaisesti siten, että tuo linjaus toteutuu onnistuneesti.

"Voisiko jatkossa olla vaikka 2krt/kk tai kerran viikossa etätyöpäivä? Esimerkiksi ryhmätöitä, projekteja ja nyt myös normaalia opetusta ollaan opittu etänä. Olisi surullista, jos etätyö unohdettaisiin tyystin koronan jälkeen?"

 • Kokemusta poikkeusajan opetusjärjestelyistä on tarkoitus hyödyntää perusopetuspalvelujen kehittämisessä, mutta perusopetuslaki määrittelee opetuksen nimenomaan lähiopetukseksi.

 

Onko oppilas oppinut tarvittavat asiat ja mitkä ovat mahdollisuudet tukitoimiin/ tukiopetukseen kouluun palatessa?

"Mistä voin tietää, onko oppilas oppinut sen mitä on pitänyt?" 

"Suurin osa palautteesta ja ohjeista menee vain oppilaalle. Eikö vanhemmat kuitenkin ole vastuussa opetuksesta ja tehtävien teosta etäkoulun aikana ja sitä kautta oikeutettuja saamaan samat viestit ja tiedot kuin oppilaskin? Olisi kiva saada huoltajana tietää väliaikatietoa, onko jotain jäänyt rästiin."

 • Mikäli oppilaan edistyminen opinnoissa huolettaa, kannattaa olla suoraan yhteydessä oppilasta opettavan opettajaan tai opettajiin. Oppilaiden tuen tarpeet kartoitetaan vielä kevään aikana ja oppilaan opettaja kokoaa yhteenvedon oman luokkansa tai ryhmän oppilaiden oppimisen ja osaamisen tilanteesta.
 • Vanhemmat eivät ole vastuussa opetuksesta ja tehtävien teon valvomisesta etäkoulun aikana, vaan vastuu etäopetuksessakin on näissä asioissa aina opettajalla. Toki mahdollinen huoltajan apu on tervetullut lisä. Jos opettajalla herää huoli oppilaan suorituksista, ollaan tällöin yhteydessä myös huoltajiin Wilman kautta. Palautetta asiasta on viestitty eteenpäin kouluille ja opettajille.

"Miten oppimattomat asiat kiritään kiinni, kun kouluun palataan syksyllä? Onko mahdollisuus saada tukiopetusta?"

 • Tukiopetusta on mahdollista saada jo poikkeusolojen aikana. Syksyllä kiinnitetään tukitoimissa erityistä huomiota siihen, että poikkeusolojen aikana mahdollisesti syntyneet puutteet osaamisessa saadaan paikattua.

"Erityistä tukea tarvitsevien lasten koulunkäynnin tukeminen, etänä opinnoissa edistyminen ja oppiminen?" 

 • Etäopetusta on toteutettu pääosin siten, että opettaja on ollut oppilaaseen ja huoltajaan päivittäin yhteydessä ja perheen hyvinvoinnista on voitu yhdessä keskustella. Tarvittaessa opettaja tai huoltaja on voinut olla yhteydessä koulun oppilashuoltotyöntekijöihin, jotka ovat tarjonnet tukea tai ohjausta tarvittavan avun piiriin. Koulun ulkopuoliset tukipalvelut ovat toimineet poikkeustilanteessa hyvin. Huoltajien kannattaa olla yhteydessä opettavaan opettajaan, jos huomaa oppimisessa pulmaa. Erityisen tuen oppilaalla on oikeus sekä tukiopetukseen että lähiopetukseen tarvittaessa.

"Säilyykö tasa-arvoiset vaatimukset etänä? Onko lapseni tehnyt kuuliaisena oppilaana turhaan hyvää työtä ja kertaa asioita muiden verkkaisemman oppimistahdin vuoksi syksyllä?"

 • Kaikkien oppilaiden opetus perustuu poikkeusolojenkin aikana opetussuunnitelmaan ja siinä määriteltyihin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin. Se, millä tavoin oppilas näyttää osaamisensa em. tavoitteissa, voi vaihdella koulu- ja opettajakohtaisesti. Eriyttämistä tehdään myös siinä tapauksessa, jos oppilas etenee tavoitteiden suuntaisessa oppimisessa muita nopeammin.

"Oppilashuollon merkitys etäkoulun aikana, miten sitä on toteutettu?"

 • Oppilashuollon palvelut ovat toimineet pääosin etänä. Joitakin tapaamisia on järjestetty myös kouluilla. Oppilashuollon merkitys on ollut tärkeä sekä oppilaiden, perheiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä poikkeuksellisessa tilanteessa. Useissa kouluissa on toiminut viikoittaisia mini-oppilashuoltoryhmän kokoontumisia, joissa opettajat ovat voineet nostaa esiin huolen aiheita ja tuen tarpeita. Oppilashuollon yhteystiedoista ja toimintatavasta on tiedotettu säännöllisesti koulun henkilökuntaa ja huoltajia.

 

Perinteisemmän/ opettajajohtoisen opetuksen vähäisyys

"Eikö etäopetus tarkoita sitä, että opettajan velvollisuus olisi opettaa ja huolehtia jollakin tavoin uusien asioiden opetuksesta? Miksi kokeita ei järjestetä etänä ja miten tämä vaikuttaa arviointiin?"

 • Kyllä, on nimenomaan opettajan velvollisuus opettaa ja huolehtia uusien asioiden oppimisesta myös etäopetuksen aikana. Arviointia toteutetaan nykyisen opetussuunnitelman linjaamana hyvin monipuolisesti. Kokein toteutettava arviointi on itse asiassa hyvin pienessä roolissa koko lukuvuoden aikaista arviointia ajatellen. Toki kokeita voidaan järjestää myös etänä, mutta niiden toteuttaminen on opettajan omassa harkinnassa.

"Kuinka toimitaan jos tehtävä on tekemättä? > tulee merkintä mutta valvotaanko sen jälkeen että tehtävät on tehtynä?"

 • Opettajan tehtävänä on huolehtia, että tehtävä tulevat palautetuksi sovitulla tavalla ja määräaikaan mennessä. Unohduksiin reagoidaan samalla tavalla kuin normaaliopetuksessakin.

"How will the exams be done?" 

 • In this situation exams are not the best and the most valid method to evaluate learning. Therefore teachers will use many different evaluation methods such as portfolios, essays etc. There are also many digital possibilities to execute traditional exams, for example Forms and Socrative.

 

Arviointi, arvioinnin vaikutus jatko-opintoihin

"Mihin arviointi perustuu ja miten annetaan (sanallinen / numerot)?"

 • Arviointi perustuu voimassa olevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin ja valtakunnallisesti määriteltyihin hyvän osaamisen kriteereihin 6. ja 9. vuosiluokalla. Tarkempia lisätietoja poikkeusolojen aikaisesta arvioinnista löytyy 9.4.2020 julkaistusta Wilma-tiedotteessa. Opettajat ovat saaneet myös täydennyskoulutusta poikkeusolojen aikaisen arvioinnin toteuttamiseen.

"Huoleni koostuu kevään numerotodistuksesta, että kuinka opettajat sen numeron antavat? Huolettaa mistä numerot otetaan kuutoselle? Tämä poikkeusolojen aika ei minusta saa vaikuttaa arvosanoihin."

 • Tämä poikkeusolojen aikana toteutettu etäopetus on lopulta hyvin lyhyt jakso koko lukuvuoden mittaisessa opiskelussa. Luonnollisesti etäopetus on vaikuttanut tapaan toteuttaa opetusta ja siten myös arviointitavat ovat erilaiset. Oppilaiden oikeusturva säilyy myös poikkeusolojen aikana ja palattaessa jälleen lähiopetukseen. Kuudensilla luokilla arviointi ei ole vielä numeerista, vaan arviointi perustuu vuosiluokkien 3-6 aikana opiskeltuihin tavoitteisiin ja niissä edistymiseen.

"Lapsellani on roimasti enemmän wilma-merkintöjä kuin aiemmin. Osa kivoja, mutta myös unohduksia ja jopa myöhästymisiä, kun ei ole itsenäisesti hoksannut jotain tapaamisen aloitusta ajoissa. Mietin, miten kirjavat merkinnät näkyvät numeroissa? Ollaanko arvioinneissa joustavia, sillä lapset saattavat puskea koulunkäyntiä läpi aika pahoissakin paikoissa."

 • Oppiaineen arvioinnissa huomioidaan vain tavoitteisiin kirjatut, oppiaineen kannalta keskeiset työskentelyn tavoitteet. Käytökseen liittyvät asiat, jotka usein kirjataan Wilma-merkintöihin (myöhästymiset, unohdukset ym.) eivät vaikuta oppiaineen arviointiin. Keskeistä on, millaisia näyttöjä oppilas on antanut osaamisestaan tietyssä oppiaineessa. Toki täytyy muistaa, että poikkeusolot kattavat vain pienen murto-osan koko lukuvuodesta ja arvioinnissa huomioidaan koko lukuvuoden aikana näytetty osaaminen. Toisaalta Wilma-merkinnät kokoavat arvokasta tietoa myös siitä, millaisiin mahdollisiin oppimisen tuen järjestelyihin koulun on hyvä varautua syksyllä, mikäli oppilas jatkaa perusopetuksessa.

"Miten huolehditaan oikeanmukaisuudesta, kun päättötodistus tulee poikkeusaikana ja kuitenkin vaikuttaa jatko-opintoihin? Miten lukihäiriö vaikuttaa arviointiin päättötodistuksessa.. nyt kun lähes kaikki pitää itse opiskella?"

 • Päättöarviointi perustuu aina perusopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja oppiainekohtaisiin hyvän osaamisen kriteereihin. Päättöarviointi sijoittuu oppiaineesta ja oppilaan tekemistä valinnaisainevalinnoista riippuen vuosiluokille 7., 8. ja 9. Poikkeusolojen aikainen arviointi muodostaa hyvin pienen osuuden kokonaisarvioinnissa ja pääsääntöisesti osaamisen näytöt on annettu jo ennen poikkeusolojen alkamista.
 • Suurin osa päättöarviointiin vaikuttavista osaamisen näytöistä on annettu jo ennen poikkeusolojen alkua. Opettajilla on myös tieto, mikäli oppilaalla on oppimiseen vaikuttavia haasteita ja he osaavat huomioida nämä arviointia toteuttaessa. Mikäli lukihäiriö on huomattavasti hankaloittanut oppimista ja opiskelua etäopetusjakson aikana, kannattaa ottaa yhteyttä opettajiin tai luokanvalvojaan tarvittavia tukitoimia varten.

"Miten voidaan arviointi pitää samalla tasolla kuin lapsi olisi koulussa lähiopetuksessa?"

 • Arviointia toteutetaan poikkeusolojen aikana samoin periaattein kuin normaalistikin, mutta arviointimenetelmät ovat monipuolisempia. Esimerkiksi perinteisillä kokeilla ei välttämättä poikkeusolojen aikana saada niin validia arviointitietoa kuin lähiopetuksessa, joten kokeita on korvattu mm. Soveltavilla ja täydentävillä tehtävillä, jotka tukevat jo aiemmin lukuvuonna saatua näyttöä oppilaan osaamisesta.

"Taide- ja taitoaineiden tunteja ei ole lapsen mukaan pidetty kahteen viikkoon. Miksi ei ja miten ko. oppiaineen arvosana määräytyy?"

 • Mikäli huoli herää, ettei oppilas ole saanut lainkaan opetusta tai ohjausta jossakin oppiaineessa, kannattaa olla suoraan yhteydessä kouluun. Taide- ja taitoaineissa on poikkeusolojen vuoksi jouduttu miettimään hyvin soveltavia toteutustapoja, jotka eivät välttämättä vastaa oppilaalle tuttua näkemystä ko. oppiaineen opiskelusta.

 

Vanhempien, opettajien ja oppilaiden jaksaminen

"Oman jaksamisen lisäksi muiden vanhempien jaksaminen. Osa opettajista myös äärirajoilla, miten rehtorilla menee? Miten ne opet jaksaa?"

 • Tämä poikkeusaika on vaatinut paljon meiltä kaikilta; oppilailta, vanhemmilta, opettajilta ja muulta koulun henkilökunnalta. Jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota myös jatkossa. Olemme kiitollisia etäopetuskauden aikaisesta hyvästä yhteistyöstä ja toivomme tämän hyvän yhteishengen edelleen kantavan lukuvuoden loppuun asti.

"Mistä voi hakea apua, jos poikkeustilanne haastaa perheen hyvinvointia arjen pyörityksen suhteen?"

 

Kirjavia käytäntöjä ja liian useita kanavia

"Kouluilla olevat digialustat vaihtelevat Pedanet/Teams/Google.. Miksi eivät kaupunki/opetustoimi/koulut voi käyttää samaa alustaa?"

 • Jyväskylässä on haluttu mahdollistaa kouluille ja opettajille kattava valikoima erilaisia sähköisiä oppimisen työvälineitä. Tämä antaa opettajille mahdollisuuden valita oman opetustyylinsä ja omien oppilaidensa kannalta tarkoituksenmukaisimman ympäristön ja parhaat välineet toteuttaa opetusta. Vaihtoehtojen monipuolisuudesta seuraa, että opetusta toteutetaan eri ympäristöissä koulusta ja opettajasta riippuen. Yksittäinen työväline ei pysty vastaamaan kaikkiin oppimisen ja opettamisen tarpeisiin, koska tarpeet muuttuvat esimerkiksi oppilaan iän mukaan.

"Miksi koulupäiviä ei voisi pitää verkon kautta webinaari tyyppisesti livenä lukujärjestyksen mukaan?"

 • Etäopetusjärjestelyt haastavat myös perinteistä koulupäivän struktuuria, koska opetusta on järjestetty sekä etäopetuksena että lähiopetuksena niille lapsille, joilla siihen on ollut poikkeusolojenkin aikana oikeus. Etäopetus koostuu useista eri toimintatavoista, joista videoneuvottelu on vain yksi osa. Monipuoliset työtavat mahdollistavat laadukkaan etäopetuksen.

"Jos kodin tietokone ei ole lapsen käytössä tai kodissa ei ole tietokonetta, onko koululta mahdollisuus saada tietokonetta käyttöön?"

 • Koululta on mahdollista saada laite lainaan etäopetuksen ajaksi. Kouluilla ei ole riittävästi tietokoneita, että laite voitaisiin antaa jokaiselle oppilaalle. Etäopetuksen aikana koulut ovat lainanneet laitteita niille oppilaille, joilla siihen on ollut tarvetta. Lähiopetukseen palattaessa koulut voivat lainata laitteita oppilaille, jotka jatkavat etäopetuksessa (riskiryhmät).

 

Muuta esille tullutta

"Tuleeko kesäverttiä vai ei?"

 • Kesävertti-toiminta järjestetään tänäkin kesänä. Toimintaan on ollut haku toiminnan piiriin kuuluville Vertti-ryhmien kautta. Lisätietoja Vertti-koordinaattorit: Tiina Sakomaa p. 014 266 1431 ja Tiina Hurskainen p. 014 266 8683

"Liikuntaluokan pääsykokeiden järjestäminen, onko niitä?"

 • Liikuntatestejä ei olla toteuttamassa tällä hetkellä. Lisätietoja saat tarvittaessa kyseisen koulun rehtorilta.

"Lainalaitteiden palautus?"

 • Koulut ohjeistavat lainalaitteiden palautuksesta oppilaita/ koteja vielä ennen lukuvuoden loppua.