Arviointi perusopetuksessa

Arviointikeskustelu on vähintään 30 minuutin vuorovaikutteinen keskusteluhetki oppilaan, vanhempien ja opettajan kesken. Ennen keskustelua oppilas täyttää itsearviointilomakkeen. Arviointikeskusteluja käydään vuosiluokilla 1-8 viikoilla 46–6.

Arviointikeskustelun tavoitteet ja teemat:

1. luokka: Minä ja koulun arki
2. luokka: Minä ja muut koulussa. Minä ja opiskelun perustaidot. Minä ja itseluottamus
3. luokka: Minun hyvinvointi (L3, laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtimien ja arjen taidot)
4. luokka: Minun TVT-taidot (L5, laaja-alainen osaaminen: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)
5. luokka: Oppimisen taitoni (L1, laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen)
6. luokka: Minä ja muutokset: uusien asioiden kohtaamisen rohkeus, osallisuus omista asioista ja osallisuus omista valinnoista.
7. luokka: Minä ja muut koulussa. Minun koulunkäyntitaidot.
8. luokka: Laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta sekä päättyvät aineet (historia)
9. luokka: Ohjauskeskustelu: laaja-alainen osaaminen jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta.

Jyväskylässä arviointikulttuuriin kuuluvat

  • oppimisen edistymistä ohjaava, jatkuva vuorovaikutuksellinen suullinen tai kirjallinen palaute
  • oppilaan, huoltajan ja luokanopettajan/luokanohjaajan arviointikeskustelu
  • lukuvuoden tavoitteisiin perustuva osaamisen tason kuvaaminen.

Opetussuunnitelma korostaa oppimista edistävää ja ohjaavaa arviointia sekä arviointimenetelmien monipuolisuutta. Oppilaan taitojen kehittymistä arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin.

Jyväskylässä on laadittu arvioinnin tueksi tavoitteista johdettuja kuusiportaisia taitotasokuvauksia. Taitotasotaulukot pyrkivät antamaan selkeämmän pohjan palautteen antamiselle ja kuvamaan opettajille, oppilaille ja huoltajille, mitä tavoitteiden saavuttamisessa vaaditaan. Eri oppiaineiden tavoitteiden taitotasotaulukoita on laadittu luokille 1-2, 3-6 ja 7-9. Vuosiluokilla 1-6 arviointi on sanallista ja 7.-9.-luokkalaisilla sekä numeerista että tavittaessa sanallista.

Kevään 2020 arvioinnista lisätietoja.

Arviointikeskustelu on vähintään 30 minuutin vuorovaikutteinen keskusteluhetki oppilaan, vanhempien ja opettajan kesken. Ennen keskustelua oppilas täyttää itsearviointilomakkeen. Arviointikeskusteluja käydään vuosiluokilla 1-8 viikoilla 46–6.

Arviointikeskustelun tavoitteet ja teemat:

1. luokka: Minä ja koulun arki
2. luokka: Minä ja muut koulussa. Minä ja opiskelun perustaidot. Minä ja itseluottamus
3. luokka: Minun hyvinvointi (L3, laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtimien ja arjen taidot)
4. luokka: Minun TVT-taidot (L5, laaja-alainen osaaminen: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)
5. luokka: Oppimisen taitoni (L1, laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen)
6. luokka: Minä ja muutokset: uusien asioiden kohtaamisen rohkeus, osallisuus omista asioista ja osallisuus omista valinnoista.
7. luokka: Minä ja muut koulussa. Minun koulunkäyntitaidot.
8. luokka: Laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta sekä päättyvät aineet (historia)
9. luokka: Ohjauskeskustelu: laaja-alainen osaaminen jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta.