Hyppää pääsisältöön
Kuva
Seminaari Veturitalleilla. Kuva Esa Linna
Pääsisältö

Nuorisopalvelujen myöntämillä avustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle nuorisotoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Jyväskylän kaupungin strategian toteuttamiseksi avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Niiden avulla voidaan myös tukea harrastamisen mahdollisuuksia ja vähentää yksinäisyyttä. 

Nuorisoavustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista. 

Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille. Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina ja niistä päätetään sivistyslautakunnassa.

Hakuaika:

1) Nuorisopalvelujen toiminta- ja kohdeavustusten hakuaika päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00. 
2) Jos määrärahaa on jäljellä, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella tästä linkistä (Timmi-avustusjärjestelmään tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla).

Avustustyypit

Nuorisopalvelujen toiminta-avustus

• Hakuaika tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
• Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
• Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
• Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
• Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta rekisteröitymisestä seuraavana kalenterivuonna.
Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Yhdistyksen tulee toimittaa edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomuksen sekä maksatuspyyntölomakkeen. 
HUOM! Toiminta-avustusten liitteiden viimeinen palautuspäivä on 31.5. tai sitä seuraava arkipäivä, avustusten viimeinen maksupäivä on kesäkuun lopussa. Mikäli avustuksen saaja ei ole hakenut avustusta maksuun toukokuun loppuun mennessä, avustusta ei makseta. Määräraha palautuu tällöin uudelleen jaettavaksi elokuun kohdeavustusten hakuun.

Nuorisopalvelujen kohdeavustus

• Hakuaika 29.1. klo 15:00.
• Nuorisopalvelujen kohdeavustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset ja erilaiset ryhmät, esim. työryhmät, yhteisöt ja toimintaryhmät. 
• Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
• Hakemuksen liitteinä ovat tarvittaessa avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos ne eivät ole hakemuksessa.
Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin. Toimita tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella. Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 50% , ennakkomaksupyyntö on tehtävä kirjallisesti.
HUOM! Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen.

Yleiset periaatteet

• Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
• Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
• Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakijan pyynnöstä myöhästynyt kohdeavustushakemus voidaan siirtää saman vuoden seuraavaan hakuun.
• Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
• Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
• Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
• Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
• Avustuksen myöntäjä päättää, mistä määrärahasta avustus myönnetään. Toiminta-avustusta myönnetään vain yhdestä määrärahasta.

Avustuksia ei myönnetä

• Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
• Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
• Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
• Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
• Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
• Opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
• Alkoholikustannuksiin
• Kaupungin itsensä tuottamiin palveluihin


Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Jyväskylän tapahtumakalenteriin kalenteri.jyvaskyla.fi (tapahtumat[at]jkl.fi). Jyväskylän kaupunki on mainittava, jos avustuksen saaja ilmoittaa tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun tms. yhteydessä toiminnan rahoittajat.

Lisätietoja nuorisoavustuksista:
Palveluesimies Satu Paasonen
p. 050 311 8534 
satu.paasonen(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
nuoriso