Hyppää pääsisältöön
Kuva
Etsivän nuorisotyön esitekuva, jossa musta pohja. Kuva Linda Saukko-Rauta
Pääsisältö

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu niille 15–28-vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai nuorten palvelujen ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Työ perustuu nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Etsivään nuorisotyöhön saa yhteyden arkisin klo 8-16. Muina aikoina tapaamisia järjestetään sopimuksen mukaan. Yhteyttä voi ottaa nuoren itsensä lisäksi esimerkiksi vanhemmat, kaverit tai muut läheiset. Nuoren puolesta ei voi anonyymisti tehdä yhteydenottoa, vaan nuorella on oikeus kysyttäessä saada selville yhteydenoton tekijä. Jos lähettävänä tahona on viranomainen, työtä tehdään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Yhteydenoton jälkeen arvioidaan yhdessä viranomaisen kanssa nuoren palveluntarve ja ohjaava taho.

Yksilötapaamisessa kartoitetaan palvelutarpeet, laaditaan yksilöllinen jatkosuunnitelma sekä tuetaan vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden löytämisessä. Etsivä nuorisotyöntekijä tapaa nuorta nuorelle sopivimmassa paikassa, esimerkiksi nuoren kotona, koulussa, toimistossa, virastossa tai kahvilassa. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee nuoren rinnalla, tekee asioita yhdessä nuoren kanssa – ei nuoren puolesta.

Ryhmämuotoista toimintaa tarjoaa kaksi kertaa viikossa kokoontuva Akku-ryhmä.

Ilmoitusvelvollisuus ja nuorisolaki

Nuorisolain mukaan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

  1. koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot muusta kuin oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa;
  2. puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.

Lisäksi

  1. opetuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;
  2. koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa;
  3. myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen sekä Kansaneläkelaitos voivat luovuttaa tiedot nuoresta, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi tehtävässään saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Nuorisolaki

Asiasanat:  
etsivä nuorisotyö