Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö
Kuva
Vipuvoimaa-logo. Kuva ESR (Euroopan sosiaalirahasto)
Kuva
Euroopan sosiaalirahasto -logo. Kuva ESR (Euroopan sosiaalirahasto)

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut on mukana valtakunnallisessa, Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa (ESR) sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa (SOSKU). Hankkeelle on haettu ESR-rahoitusta vuosille 2015–2018. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL).

Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen niin yksilöinä kuin yhteiskunnan jäseninä on osa hankkeen ydintavoitetta, joka on yhteneväinen Jyväskylän kaupunkistrategian kanssa. Kaupungin osallisuusohjelma valmistui syyskuussa 2015 ja sen tarkoituksena on olla konkreettinen työkalu kaupunkistrategian toteuttamisessa ja erityisesti sen yhden painoalueen, asukkaiden aktiivisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisessa ja vahvistamisessa.

Hankkeemme lähtökohdat

Uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia huolehtimaan sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisesta sosiaalisessa kuntoutuksessa, huomioiden erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ESR-ohjelmassa on Sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinja 5, johon SOSKU-hankkeemme kuuluu. Erityistavoitteena ohjelmassa on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Jyväskylän hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti useita palveluja tarvitsevat ja paljon palveluja käyttävät sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat.

Aikuissosiaalityön henkilöstö on mukana kehittämistyössä aktiivisesti, jolloin hankkeen toiminnat juurtuvat arkipäivän toiminnoiksi. Hanke ei toimi etäisenä ja erillisenä kehittämissaarekkeena vaan arjessa jatkuvasti läsnä olevana vuoropuheluna ja yhteiskehittämisenä.

Hankkeemme tavoitteet

Jyväskylän SOSKU-osahankkeessa vahvistamme ja kehitämme sosiaalisen kuntoutuksen osaamista, yhteistyötä ja vaikuttavuutta aikuissosiaalityön palveluissa.

Etsimme yhdessä erilaisia ratkaisuja tilanteisiin, joissa henkilön omat voimavarat eivät riitä arjen haasteissa ja hänen toimintakykynsä on syystä tai toisesta ollut kadoksissa jo pidempään.

Tavoitteenamme on, että palveluja tarvitsevien työelämävalmiudet, sosiaalinen toimintakyky, osallisuus ja hyvinvoinnin kokemukset paranevat asiakkuuden aikana - hankkeen toiminnan vaikutuksesta.

Sosiaalitoimen henkilöstö ja palveluiden käyttäjät osallistuvat aktiivisesti kehittämistyöhön uusien toimintamallien löytämiseksi ja juurruttamiseksi arkipäivän sosiaalityöhön.

Kehitämme palveluita vahvistamalla ammattilaisten osaamista, rakentamalla uusia kumppanuusmalleja, palveluprosesseja ja polkuja sekä asiakasohjausta erityisesti terveydenhuollon kanssa. Teemme laajasti verkostoyhteistyötä.

Työn keskiössä on asiakasosallisuus

 • Kehitämme asiakaslähtöistä verkostoyhteistyötä, työmuotoja ja palveluita.
 • Rakennamme asiakkaiden kuulemis-, osallistumis- ja vaikuttamiskanavia ja tuemme uusia tapoja osallistua palveluiden kehittämiseen.
 • Toimintamuotoina hyödynnämme yhteiskehittämistä (kehittäjäasiakas-, kokemusasiantuntijatoimintaa) sekä asiakasraatia, asiakashaastatteluja ja mobilekyselyitä.
 • Toimintaamme virittää kokeilu- ja kumppanuuskulttuuri – kehitämme arjen toimintaa ja innovaatioita yhdessä asiakkaiden kanssa!

Toimintaamme ohjaa yksilöllisyys, osallisuus ja asiakaslähtöisyys.
Kohtaaminen, kuuleminen ja luottamus ovat asiakastyömme kulmakiviä.

Uudet tavat toteuttaa monialaista sosiaalista kuntoutumista

 • Vahvistamme henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristön rooleista
 • Paneudumme erityisesti työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä edistävien toimintamuotojen kehittämiseen.

Sosiaalinen kuntoutus on vuorovaikutusta ja yhteistyötä!

Toimintamuotoja ovat

 • Yksilötyö: ohjaus ja tuki
 • Ryhmätoiminnot ja yhteisöllisyys, sekä verkostotyö – yhdessä toimiminen
 • Yhteistoiminta kokemus- ja vertaistoimijoiden kanssa
 • Hyvinvoinnin lisääminen luontokokemusten kautta
 • Taidepohjaiset menetelmät
 • Asiakaslähtöisyyden edistäminen ihmisten omassa toiminta- ja asuinympäristössä
 • Jalkautuminen arjen ympäristöihin

SOSKU kerää ja tuottaa tietoa sosiaalisesta kuntoutuksesta ja sen kehittämisestä ja välittää tietoa sosiaalisessa mediassa, koulutuksissa ja seminaareissa. SOSKU tekee myös sosiaalista raportointia.

Yksilöllinen tuki yhdistyy yhteisöllisyyteen ja toiminnallisuuteen.

Kehittämistyön tuloksia

 • Uusia asiakaslähtöisiä toimintatapoja, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä on syntynyt ja toteutunut aikuissosiaalityössä yhteistyössä verkostojen kanssa
 • Verkostoyhteistyö on toimivaa sosiaalisessa kuntoutuksessa
 • Osallisuus ja yhteisöllisyyden kokemukset ovat mahdollistuneet ja toteutuneet
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on parantunut ja useita eri palveluita tarvitsevien asiakkaiden kuntoutuspalveluiden saanti on tullut sujuvammaksi
 • Sosiaalisen kuntoutuksen asiakaskehittäjätoiminta on vakiintunut alueella.
 • Asiakastyöhön perustuva tiedon tuottaminen toiminnan kehittämiseksi on parantunut

Yhteistyökumppaneitamme valtakunnan tasolla

 • Valtakunnallista SOSKU-hanketta toteuttavat Jyväskylän kaupungin lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Järvenpään kaupunki, Laukaan kunta, Mikkelin kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Seinäjoen Kaupunki, Vantaan kaupunki, Kuntoutussäätiö, Metropolia ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä hanketta koordinoiva Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.
 • Yhteistyötä valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden kanssa, kuten Sosiaalisen osallisuuden koordinaatio (SOKRA) –hankkeen ja Työterveyslaitoksen koordinaatiohankkeen (SOLMU) kanssa.

Paikallisia yhteistyökumppaneita

 • Terveydenhuolto, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE, Sovatek säätiö, Jyväskylän katulähetys ry., Rikosseuraamuslaitos, Vapari ja järjestöt, sekä mm. Keski-Suomen Sote 2020, Rainer –romanit kohti työelämää hanke, AUNE – asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelma, Vapauteen hallitusti VaHa-projekti, ViaDia Varikko, Kunnolla töihin! –hanke

Sosiaalihuoltolaki 17 § sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalihuoltolaissa sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen;
2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen;
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan;
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin;
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Jyväskylän Sosku kuuluu osaksi valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanketta, Soskua, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Jyväskylän kaupunki.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU)*

Sosku saa suonet sykkimään,
syitä syynäämään,
suuria saavutuksia suorittamaan,
saadaan seikkailla, sekoittaa, selvittää,
sekä sisäistää, sitoutua.
Sammaloituneet suoritukset saatella sivuun,
sisällämme siintää suuret suunnitelmat!

- Matias Malinen-

Yhteystiedot
projektipäällikkö Seija Kinnunen, p. 050 307 6609
sähköposti [email protected]

Ajankohtaista

SOSKU-hankkeen Jyväskylän osahanke toteutti yhteistyössä aikuissosiaalityön kehittäjäasiakkaiden ja työntekijöiden sekä Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa todellisiin asiakastarinoihin perustuvan Ilman sua ei oo mua -teatteriesityksen.

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosku/ajankohtaista/ilman-sua-ei-oo-mua-esityksen-videot

Asiasanat:  
hanke