Hyppää pääsisältöön
Kuva
Värikäs puu kävelykadulla kesällä. Kuva Jyväskylän kulttuuripalvelut
Pääsisältö

Yleiset avustusperiaatteet

 • Avustuksia myönnetään toiminta- ja kohdeavustuksina
 • Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia
 • Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, vakiintuneisuus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet
 • Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille

Avustuskriteerit

 1. Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
 2. Hakijan tulee olla oikeushenkilö tai täysi-ikäinen henkilö.
 3. Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
 4. Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 5. Hakemus voidaan siirtää käsiteltäväksi toiseen, hakemuksen sisällön kannalta tarkoituksenmukaisempaan avustuskategoriaan. 
 6. Jos hakija saa kaupungilta muuta subventiota tai avustusta, se voidaan ottaa huomioon avustusta myönnettäessä.
 7. Toiminta-avustus myönnetään yhdistykselle vain yhdestä avustuskategoriasta (joko kansalaistoiminta, kulttuuri, liikunta tai nuoriso).
 8. Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 9. Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
 10. Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 11. Avustuksen myöntäjällä on tarvittaessa oikeus tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
 12. Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Jyväskylän tapahtuma- ja harrastekalenteriin.
 13. Jyväskylän kaupunki on mainittava tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun tms. yhteydessä, kun kaupunki on mukana toiminnan rahoittajana.

Avustuksia ei myönnetä

 1. Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa, tai toimijoille, joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 2. Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 3. Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 4. Toimeentuloon kohdentuvina työskentelyapurahoina
 5. Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 6. Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöihin
 7. Opinto- ja virkistysmatkoihin, pääsääntöisesti avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 8. Alkoholikustannuksiin
 9. Elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin
 10. Kulttuurin ja kansalaistoiminnan toiminta-avustuksia ei myönnetä yhdistyksille, jotka toimivat kansalaisopiston ryhminä
 11. Kulttuurin ja kansalaistoiminnan kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä tilavuokriin, mikäli kaupunki tukee tai kompensoi tilan päähaltijaa jo muulla tavoin (esim. Villa Rana, Kramsunkatu 5, Kivääritehdas)
 12. Kaupungin tuottamiin omiin palveluihin
 13. Uskonnolliseen tai puoluepoliittiseen toimintaan, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustuksen myöntämiselle
 14. Toimintaan, joka on ristiriidassa kaupungin noudattamien arvojen kanssa. Avustus ei voi kohdentua epäeettisen tai lainvastaisen toiminnan harjoittamiseen.

Lisätietoja:

-erikoissuunnittelija Pirjo Piispanen, p. 050 595 5863, pirjo.piispanen(at)jyvaskyla.fi
-kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, p. 050 63 495, mari.aholainen(at)jyvaskyla.f

Asiasanat:  
kulttuuriavustus