rekisteriseloste

KUTU Päivät ja KUTU Talk -tapahtuman ilmoittautujarekisteri 

 

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Kulttuuri- ja kehittämispäällikkö

Mari Aholainen

Puh. 014 266 4040

etunimi.sukunimi@jkl.fi

 

3. Tietosuojavastaavat

Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava

Liina Kuusela

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ              

p. 014 266 2487

etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi


 

4. Rekisterin nimi

KUTU Päivätja KUTU Talk-tapahtuman ilmoittautujarekisteri

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötiedoista muodostuu rekisteri. Tietoja voidaan käyttää: 

 • tapahtumatunnistautumiseen
 • tapahtumaviestintään 
 • toiminnan suunnitteluun 
 • laskutukseen
 • tilastointiin 

 

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen. 


 

7. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta tallennetaan nimi, tehtävänimike, organisaation nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, erityisruokavaliotiedot, laskutusosoite.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ilmoittautujilta itseltään. Sama asiakas voi ilmoittaa itsensä lisäksi myös muita asiakkaita.

 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille tapahtumaa järjestämässä oleville tahoille, silloin kun se on tapahtuman järjestämisen takia välttämätöntä. Luovutettuja tietoja ei käytetä markkinoinnillisiin tarkoituksiin. 

Tilastotietoja (ei sisällä yksilöityjä henkilötietoja) tapahtumista luovutetaan mahdollisille rahoittajille tai muille yhteistyökumppaneille.

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

10. Rekisteritietojen säilytysaika ja sen perusteet

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

 

11. Rekisterin  suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Paperisia tulosteita ei säilytetä.

 

ATK:lle tallennettu aineisto

Ilmoittautumiset tehdään Liveto-palvelussa.
 

Liveton-palvelu sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain henkilöille, joiden työtehtäviin osallistutajadatan käsittely kuuluu. 


 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on:

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy omiin tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
 • vastustaa tietojen käsittelyä

 

13. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä. 

 

14. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin ja mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on.

Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saatavilla Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kaupungin verkkosivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiak...

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 


 

15. Muut rekisteröidyn oikeudet 

https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiak...


 

16. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

00521 HELSINKI

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI

p. 029 56 66700

tietosuoja@om.fi