Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017–2020 kokouksessaan 11.12.2017.

Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma toteuttavat Jyväskylän kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategiassa on neljä kärkeä:
1. Raikas ja kasvava elinvoima
2. Resurssien viisas käyttö
3. Jyväskylä liikuntapääkaupunki
4. Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat.

Hyvinvointisuunnitelma on käytännön toimenpidesuunnitelma erityisesti ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” strategiakärjen toteuttamiseksi.

Viisi keskeistä painopistettä hyvinvoinnin edistämiseksi Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin laaja hyvinvointikertomus toteutettiin keväällä 2017. Kertomuksen laadintaan osallistui laaja joukko kaupungin toimijoita, järjestöjä, asukkaita ja muita yhteistyökumppaneita. Hyvinvointikertomuksessa nousi esiin viisi painopistettä:

1. Yksinäisyyden vähentäminen
2. Polarisaation/ eriarvoistumisen loiventaminen
3. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
4. Osallisuus ja aktiiviset asuinalueet
5. Toiminnan vaikutusten arviointi ja mittaaminen

Hyvinvointisuunnitelma kokoaa tavoitteet ja toimenpiteet

Hyvinvointisuunnitelma on konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jonka tarkoituksena on vaikuttaa edellä mainittuihin painopisteisiin. Suunnitelmassa on määritelty tavoitteet, toimenpiteet, mittarit/arviointi, toiminnasta vastaava taho sekä se mihin painopisteisiin toimenpide vastaa. Tavoitteiden toteuttamiseksi voi siis olla useampia toimenpiteitä ja toteuttajia.

Tavoitteet ja toimenpiteet on jaoteltu ikäryhmittäin:
1. Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet
2. Nuoret, nuoret aikuiset
3. Työikäiset
4. Ikääntyneet

Ikäryhmien lisäksi hyvinvointisuunnitelmassa on erityisryhmiä koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä:
5. Maahanmuuttajat
6. Vammaiset

Näiden lisäksi suunnitelmassa on kaikkia kaupunkilaisia koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä:
7. Osallisuus
8. Yhdenvertaisuus
9. Turvallisuus
10. Ympäristö

Vaikka hyvinvointisuunnitelmassa on erikseen erityisryhmiin kohdistuvia tavoitteita, tulee nämä ryhmät huomioida kaikissa muissakin tavoitteissa.

Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain.

Lisätietoja:
Sari Välimäki, p. 014 2667739, sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi
Jyväskylän kaupungin hyvinvointikoordinaattori