Hyppää pääsisältöön

Toiminnan kuvaus

Perusopetuspalvelut vastaavat perusopetuksen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta ja pedagogisesta kehittämistoiminnasta.  

Perusopetusta järjestetään 27 hallinnollisessa koulussa ja 37 erikokoisessa toimipaikassa. Pienet, alle 5-opettajaiset yksiköt toimivat hallinnollisesti toisen koulun yhteydessä. Koulujen ohjaus ja lähiesimiestyö on jaettu kahdelle palvelujohtajalle. Kouluyksiköiden toimintaa ohjataan neljällä alueella (etelä, pohjoinen, itä ja länsi). 

Vuoden 2018 lopussa peruskouluikäisiä on kaupungin omissa kouluissa arviolta 12 304. Vuonna 2019 oppilasmäärä kasvaa arviolta 190 oppilaalla. Päiväkoti-ikäisten määrän aiempien vuosien kasvu heijastuu edelleen tulevana vuonna oppivelvollisuusikäisten määrän kasvuna.  

1.8.2018 alkaen 8. vuosiluokka opiskelee uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokat 1-7 ovat siirtyneet noudattamaan ko. opetussuunnitelmaa jo aiemmin. Syksyllä 2019 uuden opetussuunnitelman mukaisen opiskelun aloittaa 9. vuosiluokka. Jyväskylä kiinnittää perusopetuksessa huomiota laadukkaan palvelun toteutumiseen, toimintakulttuurin muutokseen ja monimuotoisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Opetussuunnitelmauudistus pohjautuu seitsemän laaja-alaisen osaamisen alueen toteuttamiseen. Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa kehittämisen kärkinä ovat seuraavat osa-alueet: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Yhtenäistä opinpolkua vahvistetaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa tukemalla päiväkotikoulujen ja yhtenäiskoulujen toimintakulttuurin kehittymistä kohti lasten ja nuorten yhtenäisemmän kasvun- ja oppimisen polun toteutumista. Oppimisen tuen rakenteiden ja toimintamallien selvittäminen jatkuu. Selvityksen perusteella laaditaan oppimisen tuen kehittämissuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan tulevina vuosina. Koulun nuorisotyötä vahvistetaan kouluissa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden myötä. 

Perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä uusien opetussuunnitelmien mukaiseksi tehdään mm. hankerahoituksen avulla. Kohdennetuilla hankkeilla edistetään mm. digitalisaatiota, lisätään liikuntaa lasten ja nuorten arkeen (Liikkuva koulu), uudistetaan opetusmenetelmiä, kehitetään koulun kerhotoimintaa, edistetään koulutuksellisista tasa-arvoa esi- ja perusopetuksessa ja kehitetään kielten opetusta. Hankkeiden tavoitteet tukevat Jyväskylän strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Urheilevien lasten ja nuorten sekä muun tavoitteellisen harrastustoiminnan ja koulun yhteistyön rakenteita kehitetään. 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ja kehitetään perusteiden ja laatukriteerien pohjalta. Palveluja tuotetaan kasvun ja oppimisen palvelujen omana toimintana ja avustussopimuksin palveluntuottajaverkoston toteuttamana. Palvelut kohdentuvat ensisijaisesti 1−2 luokkien oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen 3−5 luokkien oppilaille. Palvelun piirissä arvioidaan vuona 2019 olevan noin 1 600 oppilasta. Vaativien erityisen tuen päätöksen oppilaiden (kehitysvammaiset, autistit) iltapäivätoiminnan järjestäminen, ns. VERTTI-toiminta on osa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Vammaispalvelut tekee päätöksen oppilaan oikeudesta Vertti-toimintaan sekä mahdollisesta maksuttomasta aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisesta. Palvelussa on noin 100 oppilasta. 

Perusopetuksen palveluverkon kehittämistä jatketaan jatkuvasti päivittyvän palveluverkkoselvityksen pohjalta ottaen huomioon oppilasmäärän kasvu, alueiden tulevat väestöennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät.

Kuokkalan yhtenäiskoulun peruskorjaus ja rakentaminen sekä Kangasvuoren päiväkotikoulun rakentaminen jatkuu, Savulahden sekä Vesangan päiväkotikoulujen rakentaminen toteutuu hankesuunnitelman mukaisesti.  

Oppilaaksioton prosessissa toimitaan siten, että ryhmien täyttöaste pysyy korkeana ja kuljetus-kustannukset mahdollisimman pieninä. 

Oppilas- ja opiskeluhuollon palveluyksikkö tuottaa esi-, perus-, 2. asteen koulutuksen psykologi- sekä kuraattoripalvelut. Lisäksi yksikkö tuottaa alle 18-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelua, jota toteuttavat psykiatriset sairaanhoitajat. Palveluyksikkö tuottaa myös Uuraisten ja Toivakan perusopetuksen koulupsykologipalvelun sekä koulutusta ja työnohjausta Jyväskylän seudun kuntien henkilöstölle. Kuraattorit ja psykologit osallistuvat sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön omissa vastuuyksiköissään. Asiakastyössä tavoitteena on laissa säädettyjen aikarajojen saavuttaminen nykyistä toimintaa tehostamalla ja henkilöstöresurssia lisäämällä. Palvelun painopistettä siirretään uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti kohti ehkäisevää ja yhteisöllistä työtä. Oppilas- ja opiskeluhuollon yksikkö on mukana psykososiaalisten palveluiden alaisen henkisen ensiavun kriisiryhmän toiminnassa sekä tuottamassa uuden sosiaalipalveluiden alaisen Nuorisovastaanoton palveluja.   

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden organisaatio muuttui vuoden 2018 aikana, kun sen vastuulle siirrettiin Jyväskylän Ohjaamo, nuorten ja nuorten aikuisten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste.  Nuorisopalveluiden tuottamat palvelut jakaantuvat ehkäiseviin ja kohdennettuihin palveluihin. Ehkäisevät palvelut kohdistuvat ensisijaisesti 7 - 18 -vuotiaisiin, joita kohdataan alueellisen nuorisotyön nuorisotilaverkostossa, kouluilla sekä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Vuonna 2019 keskitytään kehittämään alueellisessa nuorisotyössä erityisesti koulunuorisotyössä Huhtasuolla, Palokassa ja Vaajakoskella. Lisäksi keskustan alueen nuorisotoiminnan vahvistetaan erityisesti kauppakeskusnuorisotyönä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kohdennetuissa palveluissa kohderyhmänä ovat 15 - 29 -vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, jotka tarvitset tukea ja vahvempaa ohjausta. Kohdennettua palvelua tuotetaan työpajatoiminnassa, etsivässä nuorisotyössä sekä nivelvaiheen työssä. Työpajatoiminta tarjoaa valmennus-, ohjaus- ja opetuspalveluja. Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Nivelvaiheen työssä tavoitteena on tarjota lisäohjausta ja tukea tarpeen mukaan erityisesti peruskoulua päättämässä oleville nuorille. 

Kolmivuotisella ESR-rahoitteisella Kasvun Maisema-hankkeella pyritään luomaan uusia toimintamalleja nuorten palveluverkostossa yli sektorirajojen.

Jyväskylän Ohjaamo-toiminta vakiintui osaksi Jyväskylän kaupungin toimintaa ESR-hankkeen päättymisen jälkeen syksyllä 2018. Vuoden 2019 aikana jatketaan Ohjaamo-toiminnan kehittämistä. Nuorten Jyväskylä toiminta nidotaan osaksi Ohjaamo-toimintaa.  

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna

Savulahden päiväkotikoulu aloittaa toimintansa syksyllä 2019.

Kahdesta uudesta autismiryhmästä johtuen 10 koulunkäynninohjaajalle on lisähenkilöstötarve. Tämän lisäksi lisäyksenä huomioidaan kaksi henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa.

Oppilashuoltoon huomioidaan lisähenkilöstötarve 5 henkilötyövuotta. 

Oppilasmäärän kasvusta aiheutuva lisähenkilöstötarve arvioidaan olevan 10 henkilötyövuotta.

Lukiotoiminnan tukea lisätään talousarviovuodelle 650.000 euroa.

Tunnusluvut ja mittarit
 TPTA+MTAMuutos 2018 - 2019
 201720182019 %
      
Tunnusluvut     
Oppilasmäärä 20.912 05312 25912 4942351,9 %
Oppilaat, äidinkieli muu kuin suomi609642654121,9 %
Aamu- ja iltapäivätoiminnan lapset1 4961 5841 599150,9 %
Koulukuljetettavien määrä1 7351 6911 8221317,7 %
      
Opetustuntien kokonaismäärä     
 1-6 luokilla10 28510 40010 432320,3 %
 7-9 luokilla6 1116 2306 3491191,9 %
 erityisopetus3 2373 3003 363631,9 %
      
Nuorisopalvelujen oman toiminnan käyntikerrat75 00077 00078 0001 0001,3 %
Kohdennetuissa palveluissa tavoitetut nuoret690750770202,7 %
Ohjaamo-toiminnan ohjauskerrat  2 000  
      
Mittarit     
Opetuksen vuosiviikkotunnit/oppilas1,631,631,610-1,2 %
Opetusryhmän laskennallinen koko/ryhmä     
 1-6 luokilla19,419,419,400,0 %
 7-9 luokilla18,118,118,100,0 %