Kuka kunnossapidosta vastaa?

Sekä kunnalla että tontin omistajalla tai haltijalla on niin kunnossa- kuin puhtaanapitovelvollisuuksia. Kunnossapidolla tarkoitetaan kadun fyysisen kunnon ylläpitoa. Puhtaanapidolla puolestaan kadun pitämistä siistinä roskista, lasinsirpaleista tai ylimääräisestä kasvillisuudesta Tontin omistajalla tai haltijalla on velvollisuus pitää katualue puhtaana. Tämä ei kuitenkaan koske katujen aurausta, josta vastaa aina kunta.

Tontin omistajan ja -haltijan velvollisuudet

Kunnossapito

Oman tonttiliittymän kunnossapito.

Ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista.

Tarvittaessa ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi.

Puhtaanapito

Ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lasinsirujen, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskilinjaan saakka. Velvoitealueen määrä riippuu sitä, onko katualueella istutusalue vai ei. Tontinhaltijan puhtaanapitovelvoitealue on kuitenkin enintään 24 metriä tontin reunasta katualueelle päin.

Pitää tontin rajasta katualueelle (velvoite on enintään 3 metrin etäisyydelle) ulottuva viherkaista ja oja siistinä. Muun muassa siistimällä kasvillisuutta, kuten nurmikkoa sekä haravoimalla nurmelle kertyneet lehdet.

Voit tarkastella alla olevaa kuvaa vastuualueista myös PDF-tiedostona.

Kaavio kunnossapidon vastuista

Katualueen keskilinja sijaitsee asemakaavan keskellä. Mikäli istutuskaistoja ei ole, sijaitsee keskilinja usein lähellä autokadun keskiviivaa.

Kunnan velvollisuudet

Kunnossapito

Ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito.

Istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen.

Puhtaanapito

Istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito.

Talvikunnossapitotöiden yhteydessä levitetyn hiekoitusmateriaalin kerääminen niiltä väyliltä, joissa kunta hoitaa talvihoidon.

Talvikunnossapito

Kadun talvikunnossapitoon kuuluu lumen, jään ja tarvittaessa lumivallien poistaminen, hiekoitus, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen sekä hiekoitushiekan poistaminen. Kaikille kiinteistöille kuuluu lisäksi oman tonttiliittymän talvihoito ajoradan reunasta asti. Myös tonttiliittymän näkemäalueiden, eli liikenteen näkyvyyttä haittaavien lumivallien avoinna pitäminen kuuluu kiinteistön vastuulle.

Tontinomistajan ja -haltijan talvikunnossapitovelvollisuudet

Jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä.

Huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta, tarvittavine näkemäalueineen.

Kiinteistölle kuuluviin velvollisuuksiin kuuluu myös poistaa kadun auraustöiden yhteydessä syrjäytynyt aurausvalli tonttiliittymästään.

Muilla kuin omakoti- ja paritalokiinteistöllä kiinteistöön rajoittuvan jalkakäytävän talvihoito ja kadun aurauksessa syntyvän aurausvallin poisto jalkakäytävän ja ajoradan väliltä.

Hiekoitushiekan poistaminen jalkakäytävältä, mikäli talvihoito kuuluu kiinteistölle.

Kunnan talvikunnossapitovelvollisuudet

 

Pyöräkone auraa lunta

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien auraus ja liukkaudentorjunta, jalkakäytävien talvihoito omakotitalojen, paritalojen ja puistojen yms. kohdalla sekä hiekoitushiekan poisto hoitamiltaan alueilta. Lue lisää talvihoidosta ja katujen aurausjärjestyksestä.

Valvonta

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo Jyväskylässä rakennusvalvonta. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

Jos tontinomistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kunnalle tai poliisille ja tarvittaessa varoitettava liikennettä.

Lisätietoja ympäristöministeriön oppaasta.