Yksityistiet

Yksityistieavustukset

Yksityistien kunnossapitoavustuksen saamiseksi vuodelle 2020 riittää kolmen edellisen vuoden aikana vähintään yhden kerran tieavustusta saaneilla tiekunnan tai tiehoitokunnan vuoden 2020 kokouspöytäkirjan kopion toimittaminen viimeistään 4.1.2021 Jyväskylän kaupungille joko

 • kirjepostina osoitteeseen Jyväskylän kaupunki, Liikenne- ja viheralueet/yksityistiet, PL 233, 40101 Jyväskylä tai
 • sähköpostilla skannattuna liitteenä osoitteeseen yksityistiet [at] jyvaskyla.fi
 • tuomalla se Palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, 1. kerros

Muita liitteitä ei tarvita.

Kunnossapitoavustuksen suuruus on vuonna 2020 vähintään 100 euroa/tie ja enintään 510 euroa/kilometri. Avustuksesta vähennetään kaupungin ylläpitämän tievalaistuksen käyttökulut, jotka vuonna 2020 ovat 32,37 euroa valaisinpistettä kohti. Avustuksien maksamiset aloitetaan maaliskuussa 2020.

Sellaisten tiekuntien, jotka eivät ole saaneet yksityistien kunnossapitoavustusta vuosien 2017-2019 aikana vähintään yhden kerran, hakuaika vuotta 2020 varten päättyy 30.10.2020 oheisella hakulomakkeella:

Yksityisteiden kunnossapitoavustuslomake 2020 (pdf)

Kunnossapitoavustuksen myöntämisen ehdot, jotka kaikki yhdessä tulee täyttyä:

 • Avustettava tie on pituudeltaan vähintään 100 metriä, tien pituus määritetään vakituisen asutuksen mukaan
 • Yksityistien vaikutusalueella on vähintään yksi ympärivuotisesti ja vakituisesti asuttu asunto
 • Asunnosta/asunnoista maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero ja hakija/hakijat ovat kirjoilla Jyväskylän kaupungissa ja hänen/heidän vakituinen osoitteensa on ko. kiinteistölle/ kiinteistöille
 • Tiekunta on virallisesti perustettu
 • Tiekunnan tai tiehoitokunnan kokous on pidetty vuoden 2020 aikana
 • Tiekunta on päivittänyt yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
 • Tiekunta on ilmoittanut yksityistiellään olevat painorajoitukset ja tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).

Lisätietoja yksityistieavustuksista:
014 266 5122 
yksityistiet [at] jyvaskyla.fi

Yksityisteiden yhteystietomuutosten ilmoittaminen yksityistierekisteriin

Toimitsijan tai hoitokunnan tehtävänä on ilmoittaa yhteystiedot merkittäväksi yksityistierekisteriin.

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Liikenteenohjauslaitteen asettaminen yksityistiellä

Yksityistiellä liikenteenohjauslaitteen asettaa tiekunta tai osakkaat yhdessä saatuaan siihen kaupungin suostumuksen.

Kaupungin suostumusta ei tarvita tien kunnon, tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen. Kyse on usein tilanteesta, jossa tilanteen poikkeuksellisuus tai kiireellisyys ei mahdollista suostumuksen hankkimista. Mikäli tilanteesta tulee pysyvämpi, on yksityisen tienpitäjän hankittava suostumus.

Hakemuksen suostumuksen saamiseksi tekee tienpitäjä (tiekunta tai osakkaat) ja kaupunki tekee hakemuksen perusteella päätöksen. Kunnalla ei ole yleistä valvontavelvollisuutta tieliikennelain noudattamisessa.

Vapaamuotoinen hakemus liitteineen toimitetaan 

sähköpostiosoitteeseen yksityistiet [at] jyvaskyla.fi 

tai postiosoitteeseen

Jyväskylän kaupunki
Kaupunkirakenteen toimiala
Liikenne- ja viheralueet
Yksityistiet / liikenteenohjauslaitteet
PL 233, 40101 Jyväskylä

Kaupungin suostumuksen hakeminen siirtyy syksyn aikana sähköiseen lupapalveluun.
Muutoksen ajankohdasta tiedotetaan tällä sivulla.

Hakemuksessa tulee esittää

 • Lyhyt selostus asiasta ja perustelut anomukselle
 • Tiekunnan nimi 
 • Tiekuntaan kuuluvien teiden nimet sekä kaikkien liikenteenohjauslaitteen vaikutusalueella olevien teiden nimet
 • Liikenteenohjauslaitteet, joiden asettamiselle haetaan suostumusta (liikennemerkki, puomi tms.)
  Liikennemerkistä ilmoitetaan Väyläviraston ohjeen mukainen nimi ja numero.
  Lisätietoja: https://vayla.fi/tieverkko/liikennemerkit
 • Jokaisen liikenteenohjauslaitteen sijainti ja suunta kartalla.

Hakemukseen liitetään

 • Tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirja, josta näkyy tiekunnan päätös liikenteenohjauslaitteen asettamisesta. Liikennemerkin asettamisesta on hyvä olla maininta myös kokouskutsussa.
 • Ellei suostumuksen hakija ole järjestäytynyt tiekunta, tarvitaan kaikkien osakkaiden allekirjoittama suostumus tai valtakirjat kaikilta osapuolilta.
 • Jos liikenteenohjauslaitteen vaikutusalueella on muita teitä, niin myös niiden osalta on hakemukseen liitettävä tiekunnan kokouspöytäkirja tai osakkaiden suostumukset. 

Kaupunki huomioi suostumusta antaessaan, että liikenteenohjauslaite on oikeasisältöinen ja tarkoituksenmukainen tien turvallisen käytön kannalta. Kaupunki pyytää tarvittaessa poliisilta, Ely -keskukselta tai pelastuslaitokselta lausunnon liikenteenohjauslaitteen asettamisesta.

Tiekunnan tai osakkaiden vastuulla on liikenteenohjauslaitteen paikalleen asentaminen ja kunnossapito. Hakija vastaa myös liikenteenohjauslaitteen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, vaikka olosuhteet tai tilanne muuttuisivat. 

Liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on tieliikennelain mukaan toimitettava tieto Väylä virastolle ohjauslaitetta koskevan tiedon tallentamiseksi Digiroad -tietojärjestelmään https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin.
Yksityisteitä koskevat tiedot yhdistetään osaksi avointa paikkatietoaineistoa. Aineistoa hyödyntävät esimerkiksi pelastuslaitos, navigaattorivalmistajat sekä metsäteollisuus.

Tiekunta tai osakkaat ilmoittavat tiedot Digiroadiin. 

Liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tielle säädetään
tieliikennelaissa (729/2018, 70-87 §) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729#L4P71

Lisätietoja: 
Liikenteenohjausinsinööri 014 266 5122
yksityistiet [at] jyvaskyla.fi