Katualueen puhtaanapitovastuu

Laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) on säädetty yleiseen käyttöön luovutettujen katujen kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontin omistajan tai haltijan välillä. Jyväskylässä kadunpitäjänä toimii Liikenne- ja viheralueet -vastuualue, joka vastaa kunnan vastuulle kuuluvien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Lain sisältöä on havainnollistettu ympäristöministeriön Kadut kuntoon -julkaisussa (pdf 546 kt)

Rakenteellinen kunnossapito

Kunnan velvollisuutena on

 • ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito,
 • istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen.

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuutena on

 • tonttiliittymän kunnossapito,
 • ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista,
 • tarvittaessa ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi.

Kaavio katualueen tehtävien jakautumisesta kaupungin ja kiinteistöjen kesken Jyväskylässä (pdf)

Puhtaanapito

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuutena on

 • ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskilinjaan saakka, kuitenkin enintään 15 m (tai enintään 24 m mikäli katualueella on istutusalue),
 • pitää istutuksen kautta tontille johtavat kulkutiet puhtaina,
 • pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä.

Kunnan velvollisuutena on

 • istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito.
 • talvikunnossapitotöiden yhteydessä levitetyn hiekoitusmateriaalin kerääminen niiltä väyliltä, joissa kunta hoitaa talvihoidon

Kaavio katualueen tehtävien jakautumisesta kaupungin ja kiinteistöjen kesken Jyväskylässä (pdf)

Talvikunnossapito

Kadun talvikunnossapitoon kuuluu lumen, jään ja tarvittaessa lumivallien poistaminen, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen sekä hiekoitus ja hiekoitushiekan poistaminen.

Jyväskylän kaupunki on käyttänyt lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) mukaista mahdollisuutta ottaa kiinteistöille kuuluvia tehtäviä kunnan hoitoon. Jyväskylän kaupunginvaltuusto on tehnyt 19.5.2014 päätöksen, jolla se siirtää jalkakäytävien talvihoitovelvoitteen takaisin kiinteistöille alkaen 15.10.2014, lukuun ottamatta omakoti- ja paritalokiinteistöjä, joiden osalta kunta jatkaa edelleen velvoitteen hoitamista.

Kaikille kiinteistöille kuuluu lisäksi oman tonttiliittymän talvihoito ajoradan reunasta asti. Myös tonttiliittymän näkemäalueiden avoinna pitäminen kuuluu kiinteistön vastuulle.

Kaavio katualueen tehtävien jakautumisesta kaupungin ja kiinteistöjen kesken Jyväskylässä (pdf)

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuutena on

 • jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä,
 • huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta, tarvittavine näkemäalueineen
 • kiinteistölle kuuluviin velvollisuuksiin kuuluu myös poistaa kadun auraustöiden yhteydessä syrjäytynyt aurausvalli tonttiliittymästään
 • muilla kuin omakoti- ja paritalokiinteistöllä kiinteistöön rajoittuvan jalkakäytävän talvihoito ja kadun aurauksessa syntyvän aurausvallin poisto jalkakäytävän ja ajoradan väliltä
 • hiekoitushiekan poistaminen jalkakäytävältä mikäli talvihoito kuuluu kiinteistölle

Kunnan velvollisuutena on

 • ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien auraus ja liukkaudentorjunta, jalkakäytävien talvihoito omakotitalojen, paritalojen ja puistojen yms. kohdalla sekä hiekoitushiekan poisto hoitamiltaan alueita

Talvihoidon hoitoluokitus kartalla

Valvonta

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo Jyväskylässä rakennusvalvonta. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

Jos tontinomistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kunnalle tai poliisille ja tarvittaessa varoitettava liikennettä.