Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kysymyspurkki Gradian Vivo-valmennuksessa. Kuva Marja-Sisko Kataikko
Pääsisältö

Kasvun maisema -hanke 1.5.2017–30.4.2020. 

Mediatiedote 16.6.2020 (tiedote pdf-muodossa)

Kasvun maisema -hanke päättyi – pääosa kehitetyistä toiminnoista jatkuu

Jyväskylän kaupungin, Gradian ja Jyväskylän kristillisen opiston laaja kolmivuotinen (1.5.2017 – 31.5.2020) ESR-hanke, Kasvun maisema, on päättynyt. Hankkeessa luotiin toimintamalleja nuoren yksilöllisen polun vahvistamiseen yhteistyössä eri hallinnonalojen, oppilaitosten, työelämän sekä kolmannen sektorin kanssa. Toiminta perustui työpajapedagogiikkaan ja siinä hyödynnettiin Jyväskylän Nuorten taidetyöpajassa kehi-tettyä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen perustuvaa pajamallia.

Toiminta erosi perinteisestä työpajatoiminnasta siinä, että Kasvun maiseman työpajat perustettiin toisen asteen ammatillisten ja lukiokoulutusten, perusopetuksen sekä kansanopiston opiskelija-asuntolan yhteyteen. Hankkeen toiminta tuotti hyvää tulosta ja sen päättyessä valtaosa hankkeessa kehitetyistä toiminnoista vakinaistettiin.  

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla kehitettiin hankkeen aikana Vivo-valmennus, johon osallistui hankkeen aikana lähes 300 opintonsa jo keskeyttänyttä nuorta. Vivon kes-eistä sisältöä olivat ryhmä- ja yksilövalmennus, hyvinvointivalmennus sekä opiskelutaidot. Valtaosa osallistuneista nuorista jatkoi opintojaan valmennuksen jälkeen tai sijoittui muuten positiivisesti. Vivo-valmennus vakinaistettiin hankkeen päättyessä, ja se jatkaa toimintaansa Gradialla yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. 

Nuorisopalveluiden ja Gradian yhteiseen Työelämävalmennukseen osallistui hankkeen aikana lähes sata nuorta. Hankkeeseen ohjautui runsaasti opiskelijoita, joilta puuttui eri syistä opinnoista valmistumisen kannalta keskeinen työkokemus. Nuorille tarjottiin Työelämävalmennuksessa työssäoppimiseen, opintojen loppuun saattamiseen ja työllistymiseen liittyvää tukea sekä tilannekartoituksia, tutkimuksia ja apua elämän eri haasteisiin. Kasvun maisema -hankkeen Työelämävalmennus tuotti hyvää tulosta, se vakinaistettiin hankkeen päättyessä, ja se jatkaa toimintaansa Ohjaamo Jyväskylän yhteydessä.

Kasvun maisema -hankkeen Ysiplus-pajan kohderyhmää olivat ne nuoret, jotka eivät saaneet perusopetuksen päättötodistusta yhdeksännellä luokalla. Ysiplus-pajalla nuoria oli hankkeen aikana kaikkiaan 44. Ysiplus tarjosi nuorille toiminnallisen oppimisen lisäksi laaja-alaista tukea elämän eri alueilla. Ysiplussan oppilaista 78 % sai pajatoiminnan tuloksena perusopetuksen päättötodistuksen, ja lähes kaikki ovat saaneet jatko-opiskelupaikan. Ysiplus on kirjattu Jyväskylän kaupungin perusopetuksen erityisen tuen suunnitelmiin ja se jatkaa toimintaansa Mataralla, Nuorten Taidetyöpajan yhteydessä.

Jyväskylän kristillisellä opistolla hanketyön tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jossa kansanopistoympäristö asuntoloineen, opintolinjoineen ja yhteisöllisine toimintamalleineen tukee nuorta arjen taitojen oppimisessa ja sitä kautta opiskeluedellytysten parantamisessa, opiskelupaikan saavuttamisessa ja lopulta työllistymisessä. Arjen taitojen pajan ohjaukseen osallistui hankkeen aikana yhteensä 64 nuorta. Noin puolet pajan hankenuorista oli maahanmuuttajataustaisia. Kasvun maisema -hankkeen päättyessä Arjen taitojen paja jatkaa toimintaansa Jyväskylän kristillisellä opistolla.

Perusopetuksen toiminnallinen paja, TOPO sovelsi ja kehitti toiminnallisia menetelmiä, elämyspedagogiikkaa ja kokemuksellista oppimista perusopetuksen kanssa, uuden opetussuunnitelman sisältöjä tukien. TOPO:n kohderyhmänä olivat peruskoulun yhdeksännet luokat ja tavoitteena oli tukea oppilaiden opiskelumotivaatiota, minäpystyvyyttä, itsetuntemusta, elämän ja arjen taitoja, sekä tarjota nuorille nivelvaiheen tukea. Yhteensä yhdeksän eri Jyväskylän peruskoulun ja 800 oppilaan kanssa työskennellyt Toiminnallinen perusopetuksen paja päättyi Kasvun maisema -hankkeen päättyessä, mutta siinä kehitetyt toimintamallit jatkavat elämäänsä koulujen arjessa, osana kehittyvää koulunuorisotyötä Jyväskylässä.

Selvittämättömät oppimisen haasteet ovat keskeinen syy toisen asteen opintojen keskeytymiseen. Tällaisten ongelmien vuoksi lähes sata hankenuorta kävi hankkeen kautta myös neuropsykologisissa tutkimuksissa ja sai niiden tuloksena diagnoosin ja selityksen pulmilleen. Kun ongelmille saatiin nimi, oikeanlaisen avun, kuntoutusmallin ja muiden tukitoimien avulla nuorta pystyttiin tukemaan myös opinnoissa. Tutkittujen nuorten itsetuntemus kasvoi, ja he oppivat toimimaan elämässään ja opinnoissaan enemmän vahvuuksiaan hyväksi käyttäen. 

Kasvun maisema -hankkeessa pyrittiin parantamaan myös organisaatioiden ja toimialojen välistä yhteistyötä. Kasvun maisema -hankkeessa oli yhtenä selvitettävänä asiana SIB-mallin (Social Impact Bond, suom. vaikuttavuusinvestoiminen) sovellettavuus Jyväskylän kaupungilla. Selvitysten pohjalta Sitran ja TEM:in tuella suunniteltiin toimiala-rajat ylittävä Lapset SIB II -hanke, joka eteni kaupunginhallituksen kokouksessa 15.6.2020 tarjouspyyntövaiheeseen. Lapset SIB II on vaikuttavuusinvestointihanke, jossa tuotetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja tulosperusteisesti. Hankkeessa ovat mukana Jyväskylä, Tampere, Karkkila ja Vihti sekä peruspalvelukuntayhtymä Karviainen.
 

 

Hanketiedot

ESR. Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Toiminta-aika: 1.5.2017 - 31.5.2020

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki, Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kristillinen opisto. Hankkeen päätoteuttaja oli Jyväskylän kaupunki ja osatoteuttajat Gradia sekä Jyväskylän kristillinen opisto.

Kokonaisbudjetti on noin 2,7 miljoonaa euroa. 75 % hankkeen rahoituksesta tuli Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja hankkeesta

Hankepäällikkö Marja-Sisko Kataikko, marja-sisko.kataikko(at)jyvaskyla.fi