Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pääsisältö

Vuoden 2019 talousarvion yleisperustelujen sitovuutta ja seurantaa koskevan kohdan mukaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana annettavien kolmannesvuosiraporttien avulla. Kolmannesvuosiraportissa toimialat ja liikelaitokset esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, tulee asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Nyt käsillä oleva raportti on vuoden 2019 toinen kolmanneskatsaus. Raportti sisältää talousarvion yleisperustelujen mukaisesti toimialojen ja liikelaitosten selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raporttiin on sisällytetty katsaus toimintaympäristön muutoksesta, keskeisimmistä henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista, rahoituksesta, konserniyhteisöistä sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Kolmannesvuosiraportissa esitetyn tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin vuosikate on 12,9 miljoonaa euroa ja vuosikate toteutuisi siten 38,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Käyttötalouden toimintatulot ovat alittamassa talousarvion 9,7 miljoonaa euroa ja toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 6,4 miljoonaa euroa. Toimintakate on ennusteen mukaan jäämässä siten 16,1 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Verotuloja arvioidaan kertyvän 522,2 miljoonaa euroa, joka on 23,1 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Tuloslaskelmaennusteen mukaan kuluva tilikausi on muodostumassa 38,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Talousarviota heikomman vuosikate-ennusteen syynä on kunnallisverojen kertyminen huomattavasti ennakoitua pienempänä. Veronsaajille tilitetyt ennakonpidätykset ovat jääneet ennusteita pienemmiksi vuoden 2019 alussa voimaan tulleiden ennakonpidätysmenettelyn muutoksista johtuen. Kaupungin toimintatulojen toteutumiseen vaikuttaa myös Hippoksen alueen kauppojen siirtyminen, mikä pienentää maan myyntivoittoennustetta 11,7 miljoonalla eurolla.  
 

Kuva