Hyppää pääsisältöön
Kuva

 

1) Jyväskylän Energia

Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta. Yhtiön toimintaa tulee kehittää ja tehdä investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi. Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja kehittämällä uusia energian ja vedenhallinnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen.

Käytettävissä ovat Energiateollisuuden tilasto 1.1.2019 ja Kiinteistöliiton vertailu vuodelta 2018. Energiateollisuuden vertailussa olemme suurimpien kaupunkien halvimmasta päästä, jos katsotaan samaa 10 kaupunkia kuin kiinteistöliitonkin vertailussa. Kiinteistöliiton vertailussa puolestaan olemme 10 suurimman kaupungin osalta keskiarvoa kalliimpia. KL-tariffit ovat yhtiöillä sen verran muuttuneet, että vertailu yhtiöiden kesken on vaikeutunut. Olemme lähellä tavoitetasoa suurimpien kymmenen kaupungin keskiarvosta. 

Vesi- ja energiapalveluiden toimintavarmuus on valtakunnallista keskiarvoa parempia muutamaa yksittäistä mittaria lukuun ottamatta. Investointitasomme riittää pitämään sähkö- ja kaukolämpöverkostomme hyvällä tasolla, mutta pidemmällä aikavälillä on painetta lisätä investointien määrää vesihuollossamme.

Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja kehittämällä uusia energian ja vedenhallinnan liike-toimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen.
 2) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Yhtiön tulee edelleen säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suhteellisen vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toiminnan volyymin osalta. JAMK vahvistaa osaltaan Jyväskylän elinvoimaa edistäen yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, yhtenä painopisteenä opiskelijoiden harjoittelun lisääminen yrityksissä. 

JAMKin ja yliopiston yhteistyötä tiivistetään toiminnallisena tavoitteena vahvan korkeakoulukonsortion rakentaminen Jyväskylään. JAMK on aktiivinen ja keskeinen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin osa Hippoksella.

Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin:

  • Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2019 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) tavoiteluku 4.5 ja sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon. 
  • JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 25 yritystä.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus on vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden mukaisesti.
  • JAMKilla on käynnissä vähintään kaksi kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä.

Kokonaisvetovoimamme (kaikkien hakujen ensisijaiset hakijat/aloituspaikka)  kevään yhteishaussa oli 3.7 ja ammattikorkeakoulujen joukossa olemme sijalla 3. Uusia yrityksiä on perustettu tammi-elokuussa neljä kappaletta. Määrän odotetaan nousevan selvästi loppuvuotta kohti. Ulkopuolisen rahoituksen osuus alkuvuonna oli 23%.

JAMKilla on käynnissä seuraavat kehityshankkeet Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä: 

 - Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä - KeHO on monialainen osaamis- ja yrityskeskittymä, jossa hyvinvointia edistetään yhdessä kokonaisvaltaisesti koulutuksen, tutkimusten, innovaatioiden, terveyden edistämisen, kuntoutuksen, liikunnan ja urheilun sekä sosiaalisen hyvinvoinnin kautta. KeHOn tavoitteena on tehdä keskisuomalainen osaaminen näkyväksi ja luoda uutta, kansainvälistä liiketoimintaa. 

 - Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation. Hankkeen tavoitteena on kehittää monialaisen kuntoutuksen TKI-toimintaa, erityisesti keskittyen soveltavan tutkimuksen edistämiseen. Hankkeessa kehitetään alustaekosysteemiä, jota hyödyntäen laaditaan monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tiekartta. Tiekartta tulee kuvastamaan sekä tutkimussuuntia että niitä toimia ja toimenpiteitä, joita tarvitaan soveltavan tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tutkimustulosten muuntamiseksi uudeksi liiketoiminnaksi ja innovaatioiksi ekosysteemissä. Lisäksi keskitytään tutkimusosaamisen kasvattamiseen, joka luo pohjaa pitkäjänteiselle tutkimusprofiilin nostamiselle JAMKissa. Hanke vahvistaa alueellista yhteistyötä kuntoutusalalla. 

 - Sustainable Digi & Game Ecosystem -hankkeessa luodaan Keski-Suomeen sijoittuva peli- ja digialan toimijoita yhdistävä ja yhteen kokoava ekosysteemi (kiihdyttämö). Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy monialainen toimijaverkosto, jonka keskinäinen yhteistyö rikastuttaa toimijoiden osaamista, luo edellytyksiä yrittäjyydelle sekä uusille liiketoimintamahdollisuuksille.  

 - E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) -hankkeen tarkoituksena on luoda Keski- Suomeen e-urheiluyhteisön valmennuksen ja toiminnan keskus, jota hyödynnetään yhteisön, uuden osaamisen, joukkue- ja seuratoiminnan, koulutus- ja urheilijapolkujen sekä liiketoiminnan kehittämisessä Keski-Suomessa. eLämää-hankkeessa pilotoidaan ja konseptoidaan e-urheiluun keskeisesti liittyviä ilmiöitä kuten peli- ja hyvinvointivalmennusta, koulutus- ja urheilupolkujen rakentamista, e-urheiluyhteisön rakentumista, e-urheilua nuorisotyön välineenä, keinoja ja välineitä pelikasvatukseen vanhemmille, seuroille ja valmentajille. 

 - Training room –hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti houkutteleva ja ainutlaatuinen Training Room konsepti, mikä toimii itsenäisesti huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiokeskittymänä.  
 


 

3) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.  

Yhtiö osallistuu myös uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Yhtiön toiminta on ollut tasaista. Omaisuuden arvon säilymisestä on huolehdittu riittävällä kunnossapidolla vuokratason kohtuullisuus säilyttäen. 

Yhtiö on aktiivisesti osallistunut keskusteluun uusien asumisenratkaisujen ja –mallien kehittämisestä yhdessä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa.
 


 

4) Mustankorkea Oy

Yhtiön tulee hoitaa sille siirretyt jätehuollon palvelutehtävät taloudellisesti ja tehostaa Jyväskylän seudun jätehuoltoa aiempaan toimintamalliin verrattuna. Yhtiön tulee kerätä jätemaksulla kohtuullinen tuotto pääomalle. Biokaasulaitos tulee saada valmiiksi ja toimimaan sen jälkeen taloudellisesti kannattavasti. Yhtiön on turvattava jätekeskuksen kapasiteetin hyödyntäminen huomioiden hankin-ta- ja jätelain aiheuttamat rajoitukset kuntayhtiön toiminnalle.

Liikevaihto ja liikevoitto ovat olleet budjetoitua paremmat, mutta yhtiön kassatilannetta rasittaa edelleen biokaasulaitoksen vaatimat arvioitua suuremmat korjausinvestoinnit. Yhtiön perustoiminnot ovat sujuneet hyvin. Laukaan jätekuljetusten aloitusta jouduttiin siirtämään puolella vuodella, koska viranomaispäätöksestä tehdystä valituksesta saatiin hylkäävä päätös vasta loppukeväällä. Biokaasulaitos saadaan kokonaisuudessaan toimintakuntoon vuoden loppuun mennessä. Biokaasun jalostus on saatu kuitenkin uudelleen käyntiin ja liikennekaasun myynti aloitettua kahdella tankkausasemalla Jyväskylässä. Yrityksille tarjottavia jätehuoltopalveluja suunnitellaan järjestettäväksi uudella tavalla johtuen lainsäädännön muutoksista.


 

5) Jykia Oy

Yhtiön tulee olla ketterä ja joustava kiinteistökehitysyhtiö, joka kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten toimijoiden ja omistajien elinkeinoyksiköiden kanssa. Hankkeille laaditaan exit-suunnitelma jo hankkeen kehittämisvaiheessa. Yhtiön tulee käynnistää vähintään kaksi uuden toimintamallin mukaista kumppanuushanketta vuoden 2019 aikana.

Yhtiön tuloksen ennakoidaan olevan jonkin verran budjetoitua parempi vuonna 2019. Ajoneuvokeskus Silvastin maaliskuussa aloitetut rakennustyöt ovat edenneet suunnitellun mukaisesti, hanke valmistuu talvella 2020. RISE Kampukselle rakennustyöt aloitettiin keväällä ja rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti, hanke valmistuu kesällä 2020. Jykia tekee aktiivisesti yhteistyötä Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön kanssa mm. Eteläportin ekosysteemityössä. 


 

6) Jyväs-Parkki Oy

Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle. Yhtiön tulee osallistua aktiivisesti kaupungin kehittämishankkeisiin.

Laiteinvestoinnit ja P-Paraatin suunnittelukustannukset yhtiö rahoittaa kassavaroillaan. Tilinpäätösennuste 2019 näyttää voittoa 1,9 miljoonaa euroa. Yhtiö maksaa vuoden 2019 aikana osinkoa Jyväskylän kaupungille 150 000 euroa. Yhtiö on mukana mm. Hippos2020 sekä Kankaan alueen hankkeiden kehittämisessä ja niiden pysäköintiratkaisujen toteuttamisessa. Yhtiö on mukana myös keskustan elävöittämiseen liittyvissä kehityshankkeissa.


 

7) Education Facilities Oy

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla. Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. 

Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää oman pääoman korko.

Yhtiö on toiminut sille asetetun tavoitteen mukaisesti, eikä uusia merkittäviä riskejä ole tunnistettu tai niitä realisoitunut. Yhtiö toteuttaa vuosikorjausohjelmaa kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämiseksi. Vuokrasopimukset on laadittu elinkaarivastuuvuokran periaatteella lukuun ottamatta Kankaan VPT:n Siipi-rakennusta, joka on yhtiön kehityskohde.

Yhtiö on käynnistänyt Musiikkikampuksen hankkeen kesäkuussa 2019 Gradian, Ammattikorkeakoulun ja Yliopiston yhteenliittymälle. Hanke valmistuu vuoden 2020 lopussa. Mankolan yhtenäiskoulun laajennushankkeen vastaanotto on elokuun 2019 lopussa ja laajennusosa otetaan käyttöön lokakuussa 2019. Mankolan yhtenäiskoulun muutostyöhanke jatkuu toiminnallisina muutostöinä vanhoissa rakennuksissa vielä vuosina 2020-2021. Ristonmaan ateriakeskuksen muutostyöhankkeen hankepäätös on tehty ja urakat kilpailutettu. Hanke käynnistyy keväällä 2020 uuden sairaalan tuotantokeittiön käyttöönoton jälkeen.
 


 

8) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukaupunkien joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti. 

Jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat edelleen varsin kohtuullisella tasolla verrattuna vastaavan kokoluokan kaupunkeihin. Kuluvana vuonna yksikkökustannukset tulevat edelleen nousemaan, mutta tulevat siitä huolimatta säilymään kilpailukykyisellä tasolla.

Käyttötaloudessa ennakoitua suurempi kemikaalien käyttötarve aiheuttaa nousupainetta yhtiön käyttötalousarvioon. Toisaalta pääomakustannukset tulevat olemaan selvästi ennakoitua alemmat, joten kokonaisuudessaan talousarvio tulee alittumaan.
 
Nenäinniemen puhdistamo on noudattanut ympäristöluvan lupaehtoja toisen vuosikolmanneksen aikana. Tällä hetkellä on vahva näkymä, että kolmannenkin vuosikolmanneksen osalta lupaehdot tulevat täyttymään.  
 9) Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr

Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä Paviljongin kiinteistöä.

Paviljonkisäätiön alkuvuoden tulokseen on vaikuttanut negatiivisesti lumisen talven johdosta tehdyt kattolumien poistot, koko vuoden tuloksen ennakoidaan kuitenkin olevan budjetin mukainen. 

Kesällä 2019 Paviljongin A-osan jäähdytysjärjestelmään tehtiin saneeraus, sen kustannus oli noin 150 000 euroa. Säätiö selvittää syksyn aikana mahdollisuutta korjata A-hallin neuvottelutiloihin toimistotiloja Jyväskylän Messujen käyttöön.
 


 

10) Jyväskylän Jäähalli Oy

Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.

Yhtiön alkuvuosi on mennyt budjetoidun mukaisesti ja yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa. Tiedossa ei ole korjauksia tai investointitarpeita, joiden vuoksi talousarvion mukaisia hoito- tai rahoitusvastikkeita olisi muutettava.

 

10 keskeisimmän tytäryhteisön tulostaulu TPE 2019      
          
Yhteisön nimiOmistus-Liike-Liikev.TulosLaina-Lainojen Henki-Avustus/Voitto-
1 000 euroaosuusvaihtomuutos kantamuutoslöstötuloutusvarat
Jyväskylän Energia Oy (kons)100,0 %166 607-50 1595 085361 587-6 80026012 86521 541
Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons)90,0 %59 60037410000640027 565
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons)100,0 %49 799854-1200 197-3 849360-34
Mustankorkea Oy80,0 %18 207-2592 0526 3631 621368008 415
Jykia Oy (kons)84,9 %5 8813468537 6514 87061 0003 300
Jyväs-Parkki Oy (kons)100,0 %10 000-5591 94424 388-4 296131505 240
Education Facilities Oy (kons)100,0 %10 427562 02576 4354 204105 554
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy87,0 %7 5732 473028 811-1 072160-1
Jyväskylän Paviljonkisäätiö100,0 %1 05114015 987-6960-7008
Jyväskylän Jäähalli Oy72,7 %7282304 500-3100-230
YHTEENSÄ 329 873-47 14911 890755 919-6 0491 00814 11571 623
Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.12.2018     
Tulos = Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja      
Voittovarat = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma