Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pääsisältö

 

 TPTATPEPoikkeama (TPE-TA)
1 000 euroa201820192019euroa%
Kunnallisvero438 821466 400443 000-23 400-5,0 %
Kiinteistövero48 99851 00052 0001 0002,0 %
Osuus yhteisöveron tuotosta25 94227 93827 200-738-2,6 %
Yhteensä513 761545 338522 200-23 138-4,2 %

Verotulojen kokonaiskertymän arvioidaan olevan 522,2 miljoona euroa ja toteutuvan siten 23,1 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua pienempänä. Arvio perustuu Suomen Kuntaliiton laatimaan kuntakohtaiseen veroennusteeseen. Kunnallisveron osuus talousarviopoikkeamasta on 23,4 miljoonaa euroa.

Verohallinnon veronsaajille lähettämän kirjeen (9.9.2019) mukaan Verohallinnolle on tänä vuonna kertynyt henkilöasiakkailta pidätettyjä ennakonpidätyksiä ennustettua vähemmän. Tämän vuoksi myös veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät ovat jääneet ennusteita pienemmäksi. Ennakonpidätysten tilitysten vaje suhteessa ennusteisiin oli koko maan tasolla elokuun lopussa 600-700 miljoonaa euroa.

Merkittävin syy ennakonpidätysten kertymiseen ennustettua pienempänä on ennakonpidätysmenettelyn muutokset, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2019 alussa. Erityisesti siirtyminen pelkästään vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä erillisen sivutuloverokortin poistuminen ovat kerryttäneet ennakonpidätyksiä alkuvuonna lisäprosentin sijaan perusprosentilla toisin kuin aiempina vuosina. Myös tuloreksiterin käyttöönotto vuoden 2019 alussa ja siihen liittyvät ilmoittamisongelmat ovat vaikuttaneet ennakonpidätysten ennakoitua pienempään kertymiseen.

Verohallinto ei ole selvityksissään löytänyt kuitenkaan viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvät henkilöasiakkaiden tuloverot ja niistä veronsaajille tilitettävät määrät tulisivat kokonaisuudessaan olemaan ennustettua pienemmät. Ennakkoperinnän menettelymuutokset sekä tulorekisteri-ilmoittamisen vaikeudet vaikuttavat Verohallinnon käsityksen mukaan verovuodelta 2019 suoritettavan veron kertymisen aikatauluun. Siten alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten odotetaan palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolen ja vuoden 2020 aikana, viimeistään verovuoden 2019 verotuksen toimittamisen jälkeen maksettavien veronpalautusten ja jäännösverojen erääntyessä.

Verohallinto seuraa ja analysoi ennakonpidätysten kertymistä loppuvuoden aikana yhteistyössä valtionvaranministeriön ja veronsaajien edunvalvontatahojen kanssa ja pyrkii tarkentamaan vuodelta 2019 kertyvien verojen tilitysten aikataulua ja jakautumista vuosille 2019 ja 2020. Kertymisaikataulujen ennustaminen on kuitenkin haastavaa, koska aiemmilta vuosilta ei ole olemassa vertailutietoa tulojen ja ennakonpidätysten kehityksestä verovuoden aikana ja koska henkilöt voivat menettelymuutosten johdosta käyttäytyä verokorttimuutosta hakiessaan aiemmista vuosista poikkeavalla tavalla.
 
Kun tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoittamisen haasteet saadaan ratkaistua, saa Verohallinto tulevaisuudessa aiempaa tarkempaa tietoa henkilöasiakkaiden tulojen ja heiltä pidätettyjen ennakonpidätysten kehitykseen ja jakautumiseen verovuoden aikana. Näiden tietojen avulla ennakonpidätysten kertymistä voidaan seurata ja ennustaa aiempaa tarkemmin ja veronsaajatilitykset saadaan reaaliaikaisemmiksi.

 

 

Kuva

 

 

Kuva

 

 

 

Kuva