Hyppää pääsisältöön
Kuva
Käyttötalouden toteutuminen   
    
 TA+M 2019EnnustePoikkeama 
1 000 euroa 2019enn./TA+M
    
Toimintatulot314 040304 383-9 657
Toimintamenot-985 243-991 649-6 405
Toimintakate-671 203-687 265-16 062
    
    
TOIMIALAT   
    
Konsernihallinto   
Toimintatulot17 09017 015-75
Toimintamenot-73 923-74 510-587
Toimintakate-56 834-57 496-662
    
Perusturva   
Toimintatulot50 56349 993-570
Toimintamenot-447 392-448 122-730
Toimintakate-396 828-398 128-1 300
    
Kasvun ja oppimisen palvelut   
Toimintatulot10 81110 8110
Toimintamenot-224 478-227 078-2 600
Toimintakate-213 667-216 267-2 600
    
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut   
Toimintatulot9 2259 075-150
Toimintamenot-50 730-50 880-150
Toimintakate-41 505-41 805-300
    
Kaupunkirakenne   
Toimintatulot59 48449 159-10 326
Toimintamenot-56 236-57 611-1 375
Toimintakate3 248-8 452-11 700
    
    
LIIKELAITOKSET   
    
Tilapalvelu   
Toimintatulot96 43096 730300
Toimintamenot-60 456-60 256200
Toimintakate35 97536 475500
    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Toimintatulot33 39733 3970
Toimintamenot-33 305-33 3050
Toimintakate92920
    
Kylän Kattaus    
Toimintatulot25 90327 0671 164
Toimintamenot-26 277-27 441-1 164
Toimintakate-374-3740
    
Altek Aluetekniikka    
Toimintatulot11 13711 1370
Toimintamenot-12 447-12 4470
Toimintakate-1 310-1 3100

Toimialojen ja liikelaitosten yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 16,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatulojen toteuma arvioidaan 9,7 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi ja toimintamenojen 6,4 miljoonaa euroa suuremmaksi.

Konsernihallinto

Konsernihallinnon toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitykseksi arvioidaan 0,5 miljoonaa euroa. Palkkatuetun työllistämisen nettomenot ovat ylittämässä talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla ja kuntouttavan työtoiminnan 0,1 miljoonalla eurolla. Työllisyyspalveluiden ostopalvelujen tulojen ennakoidaan ylittyvän 0,3 miljoonalla eurolla.

Kaupunkikehitysalustojen tulojen ennakoidaan jäävän 0,8 miljoonaa euroa ja menojen 0,5 miljoonaa euroa talousarviosta pääosin Hipposhankkeen siirtymisen johdosta. Palvelusetelin toinen jakokierros siirretään tammikuulle 2020, jonka vuoksi 0,2 miljoona euroa palvelusetelimenoista jää käyttämättä.

Perusturva

Perusturvan toimialan toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,3 miljoonaa euroa. Vanhuspalveluiden osalta maksutuotot ja vuokratuotot ovat alittumassa noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tulokertymässä erityisesti ostopalveluiden osuus on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi vapaiden ostopalvelupaikkojen vähyyden vuoksi.  

Sosiaalipalveluiden talous on toteutumassa 0,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Lastensuojelun osalta ylitysarvio on 1,1 miljoonaa euroa johtuen pääosin sijaishuollon ostopalveluiden (lastensuojelulaitokset ja jälkihuollon palvelut) menojen ylittymisestä. Vammaispalveluiden ylitysarvio on 0,2 miljoonaa euroa. Suurimmat ylitykset ovat palveluiden ostoissa kehitysvammalaitoksissa sekä henkilökohtaisen avun ostopalveluissa. Aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden talous toteutuu 0,8 miljoonaa euroa suunniteltua paremmin. Säästöjä kertyy toimeentuloturvassa, kotoutumispalveluissa sekä aikuissosiaalityön ostopalveluissa.

Talouden ennustetaan toteutuvan talousarviota paremmin avoterveydenhuollon palvelualueella (0,5 milj. euroa) sekä perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (0,2 milj. euroa). Avosairaanhoidon osalta henkilöstökulut alittuvat merkittävästi pääsääntöisesti lääkäritilanteesta johtuen. Kuntoutus- ja erikoisvastaanoton kustannusten arvioidaan myös jäävän suunnitellusta. Myös perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstömenot ovat toteutumassa arvioitua pienempinä.

Sivistys

Sivistyksen toimialalla kasvun ja oppimisen määräraha on ylittämässä talousarvion 2,6 miljoonalla eurolla. 

Toimialan yhteisissä palveluissa ja hallinnossa perusopetuksen hankkeiden omarahoitusosuuksien arvioidaan toteutuvan 0,1 miljoonaa euroa talousarviota suurempina.

Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous on toteutumassa 0,4 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Henkilöstömenojen osuus ylityksestä on 0,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa ei ole huomioitu kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana alkanutta toimintaa. Syksyllä 2019 toimintansa aloitti myös useampi uusi lapsiryhmä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrän lisääntyminen aiheuttaa myös erityisavustajien lisätarvetta syksyllä 2019. Kaikilta osin uusien yksiköiden toiminta ei ole kuitenkaan käynnistynyt täysimääräisenä, jolloin syntyvä säästö kattaa uusia menoja. 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen odotetaan myös ylittävän talousarvion 0,1 miljoonalla eurolla. Syksyllä 2019 toimintansa aloittaneissa kolmessa uudessa yksityisessä päiväkodissa päiväkotipaikat eivät ole kuitenkaan täyttyneet odotetusti ja palvelusetelimenojen talousarvioylitystä on tarkennettu.

Perusopetuksen palvelualueen menojen ylitykseksi arvioidaan 2,1 miljoonaa euroa. Perusopetuksen koulujen henkilöstömenojen osuus ylityksestä on 1,1 miljoonaa euroa, johtuen pääosin koulunkäynninohjaajien henkilöstösuunnitelmaan liittyvästä laskentavirheestä. Syyslukukaudelle 2019 tarvittiin myös lisäresursseja, joita ei ole huomioitu talousarviossa.

Koulukuljetusten osalta perusopetuksen menot ovat ylittämässä talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla riittämättömän budjetoinnin sekä lukuvuoden aikana syntyneiden lisäkuljetustarpeiden johdosta. VALTERI-koulujen osalta talousarviota myös oikaistaan toteumaa vastaavalle tasolle, jonka johdosta talousarvio ylittyy 0,2 miljoonaa euroa.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden määrärahan ylitykseksi ennakoidaan 0,3 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu kaupunginteatterin suuren näyttämön lavan rikkoontumisesta. Rikkoutuneen lavan vuoksi tarkastus-, korjaus ja tuentakulut sekä korvaavat lavakorokkeet aiheuttavat menojen lisäystä. Lavan rikkoutuminen on johtanut myös esitysten peruuntumisiin, jonka vuoksi teatterin maksutuotot ovat myös toteutumassa ennakoitua pienempänä.

Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen toimialan talous on toteutumassa 11,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Hippoksen alueen kauppojen siirtyminen pienentää maan myyntivoittoennustetta.

Liikelaitokset

Liikelaitosten osalta Tilapalvelun toimintakate on toteutumassa 0,5 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Tulot ylittyvät 0,3 miljoonaa euroa vuokratuotoista ja kiinteistöjen myyntivoitoista johtuen. Sähkön hankinnan suojauskustannusten hyvityksistä johtuen menojen ennakoidaan alittuvan 0,7 miljoonalla eurolla. Säästöstä 0,5 miljoonaa euroa tullaan kohdentamaan perusturvan toimialan kiinteistöjen vuosikorjauksiin, jolloin menojen kokonaissäästöksi ennustetaan 0,2 miljoonaa euroa. 

Muiden liikelaitosten osalta talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.