Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pääsisältö

Toiminnan kolmannesvuosikatsaus

Vuoden 2019 talousarvioesitys valmisteltiin vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuoden 2018 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta 2019 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Hintoja ei sopimusneuvotteluissa korotettu. Liikelaitoksille annettiin talousarvio-ohje, jonka mukaan ylijäämiä on purettava vuoteen 2020 mennessä. Kaupunginhallituksen 28.5.2018 § 105 tekemän kehyspäätöksen mukaan Kylän Kattauksen vuoden 2019 menot voivat olla enintään 26 340 000 euroa. Näillä luvuilla laskettuna yllä mainitun ohjeen tavoitteet toteutuisivat siten, että toimintakate vuodelle 2019 olisi alijäämäinen 353 300 euroa. Eläkemenoperusteisten maksujen muutosten vuoksi vuoden 2019 muutettu talousarvio on alijäämäinen 376 400 euroa. Kumulatiivisen ylijäämän ennustetaan olevan vuoden 2019 jälkeen 1 364 843,66 euroa.

Kylän Kattauksessa vuoden 2019 toinen kolmannes on taloudellisesti sujunut pääsääntöisesti ennusteiden suuntaisesti. Kehittämistavoitteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. 

Keski-Suomen keskussairaalan osastoilla tapahtuva ruokapalvelu siirtyi Kylän Kattaukselle 1.1.2019.  Liikkeen luovutuksella Kylän Kattaukselle siirtyi 43 henkilöä. Uuden palvelumallin käyttöönotto, sairaalahuoltajien tehtävänkuvan muutos sairaalahuoltajasta ruokapalvelutyöntekijäksi tai palveluvastaavaksi ja ammatillisen osaamisen kehittäminen vastaamaan uusia ruokapalvelualan työtehtäviä käynnisti tarpeen täydennyskoulutukselle. Täsmäkoulutus on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Kylän Kattauksen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Koulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus on 50 % ja ELYN 50 %. Tietopuolisen koulutuksen toteuttaa pääasiassa Gradia, mutta osa koulutuksen sisällöstä toteutetaan Kylän Kattauksen ja Jyväskylän omien asiantuntijoiden toimesta. Koulutuksen kesto ja laajuus on 10 päivää/opiskelija 1.3.-31.12.2019 välisenä aikana. 

Vaikeudet saada valmiiksi koulutettua työvoimaa ja tarve uusille ruokapalvelutyöntekijöille johtivat myös Rekry-koulutuksen järjestämiseen. Tavoitteena on kouluttaa uusia ruokapalvelutyöntekijöitä Kylän Kattauksen tehtäviin. Koulutukseen osallistui 10 opiskelijaa, jotka hakeutuivat koulutukseen TE-toimiston kautta. Koulutuksen kesto ja laajuus oli 75 päivää ajalla 18.2.-6.6.2019. Tietopuolinen koulutus (30 %) suoritettiin Gradian tai Kylän Kattauksen oppimisympäristöissä ja ohjattu työssäoppiminen (70 %) Kylän Kattauksen toimipisteissä. Toteutuksessa hyödynnettiin myös Kylän Kattauksen asiantuntijuutta. Koulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus oli 30 % ja ELYN 70 %. Rekry-koulutukseen osallistuneista kaksi on palkattu toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja muut osallistuneet ovat edelleen määräaikaisissa työsuhteissa. Osa tullaan vakinaistamaan syksyn aikana. 

Uuden sairaala Novan tuotantokeittiön, aularavintolan, kahvilan ja osastokeittiöiden toiminnallista suunnittelua jatketaan edelleen. Määräaikaisesti tuotantoprosessin suunnitteluun on siirretty ruokapalveluesimies. Lasten ja nuorten ruokailussa alkuvuoden toiminta on keskittynyt tulevien keittiömuutosten sekä tuotantoprosessien suunnitteluun. Hankesuunnitelman valmistuttua Ristonmaan keskuskeittiön tulevan remontin ja väistöajan (huhti-elokuu 2020) toiminnan suunnittelu on hyvässä vauhdissa, samoin tuotantomenetelmän muutokseen liittyvät tuotekehitys- ja prosessikuvaukset sekä väistöajan ruokalistamuutokset. Keittiöverkkosuunnitelman mukaisesti Vaajakosken ja Kuokkalan keskuskeittiöt muutetaan palvelukeittiöiksi Ristonmaan remontin valmistuttua. Muutosten suunnittelu on aloitettu. 

Sähköisen välipalapassin määräaikainen sopimus päättyi toukokuun 2019 loppuun. Asiakkaiden ostamat tuotteet ovat käytettävissä kuitenkin vuoden 2019 loppuun saakka. Sähköisen maksamisen jatkoa lähdettiin selvittämään koko kaupungin yhteishankintana. Kaupungin verkkokaupan valmistelu aloitettiin alkuvuodesta 2019 ja tavoitteena on saada se vuoden 2019 loppuun mennessä käyttöön. Välipala-passi sekä henkilökunta-aterioiden maksaminen päätettiin ottaa verkkokaupan pilottikohteiksi. Keskussairaalan kahvilatoiminnassa sähköistä maksamista on kehitetty ottamalla käyttöön iZettle-maksupääte, jonka avulla voidaan toteuttaa pienimuotoista myyntiä kahvikärrystä poliklinikoilla ja koulutustiloissa. 

Uuden tuotannonohjausjärjestelmän suorahankintapäätöstä valmisteltiin alkuvuosi 2019. Hankintapäätös tehtiin toukokuussa nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän toimittajan, CGI:n kanssa. Uusi tuotan-nonohjausjärjestelmä on Aromi14. Suorahankintapäätökseen päädyttiin vuoden 2018 lopussa tehdyn tietopyynnön perusteella. Uuden tuotannonohjausjärjestelmän valmistelutyöt aloitettiin toukokuussa 2019.
 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Toiminnan tehostaminen. Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2018 toteuma oli 77 827 euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2019 asetettiin 86 000 euroa/htv.

Tavoite on vuositason tavoite. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ti-lanteeseen, voinee ennustaa tavoitteen toteutuvan.


 

2. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. 

Asiakastyytyväisyyttä mitataan eri asiakasryhmille kohdennetuilla kyselyillä. Palvelualueet toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyitä palvelusopimuksissa sovitulla tiheydellä. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi asetetaan vuodelle 2019 3,7 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä.

Helmikuun aikana tehtiin kohdennettu asiakaskysely opetuspalveluiden asiakkaille. Vastauksia saatiin yli 3000 kappaletta ja vastauksien keskiarvo oli 3,47. Edelliseen opetuspalveluiden asiakaskyselyyn verrattuna (2,8) asiakastyytyväisyys on selkeästi lisääntynyt. Palautteet on käsitelty ja vastauksia tullaan hyödyntämään koulujen ruokapalveluiden kehittämisessä. Lasten Parlamentin Makuraati osallistui ruokalistan kehittämiseen kokoontumalla maaliskuussa valiten syksyn ruokalistalle uusia vaihtoehtoja.