Hyppää pääsisältöön
Kuva

Toiminnan kolmannesvuosikatsaus

Katupalveluissa on valmistauduttu kesän aikana ulkoisten alueurakoiden päättymiseen mm. tarkastamalla urakka-alueiden vaurioita, korjauttamalla urakoitsijoilla aurausvaurioita ja valmistelemalla Altek Aluetekniikan henkilöstön kanssa tulevaa talvikautta. Tälle vuodelle ohjelmoidut korjausvelkakohteet (30 kpl) ovat pääosin valmiita ja valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuun alkuun mennessä. Kesän aikana tehdyt kunnossapitotyöt ja korjausvelkakohteiden hiukan laajentuneet määrät aiheuttavat todennäköisesti katupalveluissa reilun 200 000 euron menojen ylityksen.

Viime vuoden lopussa tehdyn hulevesilaskutuksen (yli 17 000 laskua) muistutukset (231 kpl) on käsitelty ja uusi laskutus on valmisteltu kesän aikana. 

Satamajärjestyksen päivitystä on valmisteltu ja satamissa sekä venepaikoilla on tehty hoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Nykyinen rahoitustaso ei mahdollista veneilijöiden toivomaan palvelutason nostoa (portteja ja kameravalvontaa) kaikkien paikkojen osalta.

Metsänmyyntitulot tulevat ylittämään talousarvioon arvioidun määrän. Nousu johtuu mm. kesäkaudelle jatkuneista tykkylumituhojen korjauksista. Lisäksi myös rakennettavien alueiden puunkorjuu on ylittänyt ennakkoon asetetut tavoitteet. Tarkennusta koko vuoden metsätuottoon saadaan lokakuun aikana.

Pysäköinnintarkastajien haalarikameroiden hankinnan valmistelutyö jatkuu. Syyskuun aikana otetaan käyttöön pysäköintivirhemaksujärjestelmään liittyvä sähköinen oikaisuvaatimus, jolloin asiakas pääsee selaimen kautta tekemään oikaisuvaatimuksen omasta pysäköintivirhemaksustaan aikaisemman erillisen järjestelmän sijaan. Uusi järjestelmä helpottaa pysäköinnintarkastajien vastineiden tekoa sekä päätösten toimittamista asiakkaille.

Ensimmäiset päästöttömät biokaasubussit aloittivat liikennöinnin 5 ja 5k -linjoilla. Linkkien matkustajainformaatiota on voitu parantaa merkittävästi. Yhteensä 50:een Linkkiin on asennettu monitorit reaaliaikaisen informaation jakamista varten. 

Joukkoliikenteen matkamäärä on kasvanut 3,66 %. Vuodenvaihteessa alennettiin kausilippujen asiakashintoja ja muutos on näkynyt kausilippujen myynnissä edelleen positiivisesti. Kausilippujen myynti on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 5 300 kappaleella.

Jätehuollon perusmaksulaskutus on aiheuttanut paljon asiakaskontakteja sekä rakennus- ja kiinteistörekisteritietojen päivitystä. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdyn valituksen. Laukaassa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.2020. Jätehuollon järjestämiseen liittyen kiinteistöille lähetettiin kehotuskirjeitä yhteensä 1 073 kpl ja erilaisia viranomaispäätöksiä tehtiin 237 kpl. Jätehuoltopalvelut on lisätty viranomaisen toimesta 70 kiinteistölle.

Valon kaupunki tapahtuman taidehankinta- ja yhteistyösopimukset on tehty. Tapahtumasta tulee kaikkien aikojen laajin. Yli 80 väliaikaista valoteosta ja oheistapahtumaa ilahduttaa valosta kiinnostuneita henkilöitä. 

Yleis- ja asemakaavoituksessa kaavat ovat edenneet kaavoitusohjelman mukaisesti. Rantaväylän osayleiskaava, Keskusta-asemanseudun toteutettavuusselvitys sekä keskustassa yksityisten kaavahankkeet ja Jyväskylän Sydän -projekti ovat työllistäneet. Eteläportin, Kortepohjan päiväkoti-koulun ja Villa Ranan asemakaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman. Suuruspään asuinkorttelin asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Asuntoreformikilpailun toteuttajakumppanit on valittu ja korttelin suunnittelu on käynnistynyt. Asekadun kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelman valmistelu ja asemakaavoituksen asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyn hankinta on meneillään.

Tonttien kysyntä on ollut hieman edellistä vuotta hiljaisempaa, mutta ei merkittävällä tavalla. Yritystonttien kysyntä on pysynyt vilkkaana ja maankäyttösopimusneuvotteluja on runsaasti meneillään.

Rakennus- ja toimenpidelupia oli elokuun loppuun mennessä myönnetty yhteensä 881 kpl. Lupien määrä on pysynyt samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Myönnettyjen lupien kerrosala oli 144 590 k-m2, jossa laskua oli 12 %. Asuntorakentaminen on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Uusia asuntoja valmistui 1 350 kpl ja luvat myönnettiin 1 381 uuden asunnon rakentamiseen.

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta haettiin 643 lupahakemusta, mikä on 71 % koko lupamäärästä. Rakennuspiirustusten sähköisen kauppapaikan kautta myytyjen kuvatiedostojen määrä oli 1 375 kpl.

Ympäristö- ja maa-aineslupia on elokuun loppuun mennessä käsitelty 6 kappaletta. Vaarallista jätettä tuottavien toimintojen valvontaprojekti saatiin päätökseen. Valvonnassa selvitettiin yhteensä 143:n vaarallista jätettä tuottavan yrityksen jätehuolto. Kesä-elokuun aikana toteutettiin kompostoinnin neuvontaprojekti, jossa käytiin läpi 472:n kiinteistön kompostorit.

Toimialalla on valmistauduttu lokakuussa tapahtuviin paluumuuttoihin Rakentajantalolle. Muuttoon ja remonttiin liittyvät tehtävät ovat työllistäneet erityisesti johdon tuen henkilöstöä. Altek Liikelaitoksen ja liikenne- ja viheralueiden yhdistymiseen on valmistauduttu erityisesti talouden prosessien ja järjestelmien osalta.