Hyppää pääsisältöön
Kuva

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunkikonsernin tehtävät on järjestettävä siten, että kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Kaupunginhallitus on määritellyt toimialoja ja liikelaitoksia velvoittavat tarkentavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet. Näiden ohjeiden mukaisesti kukin toimiala, liikelaitos ja niiden tilivelvollinen johto huolehtivat vastuualueensa osalta riittävien ja toimivien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytapojen toteuttamisesta.

Riskienhallinnassa on noudatettu aiempaa systemaattisempaa ja yhtenäisempää toimintatapaa. Riskien arvioinnin, seurannan ja raportoinnin sekä dokumentoinnin tueksi on käytetty yhdenmukaista työkalua ja toimialoilla sekä liikelaitoksilla on ollut käytössään toimintaohjeet ja vastuiden määrittelyt. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä on toiminut tuloksia koordinoivana elimenä sekä tukenut toimialojen ja liikelaitosten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toteuttamista. Toimialoille, liikelaitoksille ja luottamushenkilöille suunnatut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Muun muassa näillä toimenpiteillä on päästy ennakoivampaan ja järjestelmällisempään lähestymistapaan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumiseen luontevana osana toimintaprosesseja. Myös sisäinen tarkastus on varmentanut vuosikohtaisen tarkastussuunnitelman sekä sisäisen tarkastuksen painopisteiden mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä sekä tukenut organisaatiota sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessien kehittämisessä.

Toimialat ja liikelaitokset ovat arvioineet asetettuihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, jonka perusteella ne ovat muodostaneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman. Kolmannesvuosikatsauksen yhteydessä on arvioitu suunnitelman toteutumista huomioiden toisella vuosikolmanneksella tapahtuneet muutokset sekä mahdollisesti realisoituneet ja esiin nousseet uudet merkittävät riskit. Huolellisesti tehtyjen valmiussuunnitelmien avulla ennakoimattomista häiriötilanteista on selviydytty hyvin eikä häiriöillä ole ollut merkittäviä vaikutuksia palvelutuotantoon tai turvallisuuteen. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti ja tunnistettuihin riskeihin on pyritty reagoimaan aktiivisesti. Kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt eivät ole raportoineet toiselta vuosikolmannekselta merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita tai realisoituneita riskejä, joista olisi aiheutunut merkittävää haittaa kaupunkikonsernin toiminnalle.

Tarkemmin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista on kuvattu toimialojen ja liikelaitosten omissa kolmannesvuosikatsauksissa.