Hyppää pääsisältöön
Kuva

Henkilöstömenot olivat elokuun lopussa 234,0 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat toteutuneet koko kaupungin tasolla 0,8 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota pienempinä. Edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta henkilöstömenot ovat kasvaneet 9,1 miljoonaa euroa (4,1 %). Maksetut palkat ja palkkiot ovat kasvaneet 9,0 miljoonaa euroa (5,0 %) ja henkilösivukulut 0,1 miljoonaa euroa (0,2 %). Henkilöstömenoja ovat kasvattaneet pääasiassa henkilöstösuunnitelmaan perustuva henkilöstömäärän kasvu sekä kesken vuotta 2018 ja vuoden 2019 alussa ja aikana tapahtuneet virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Työnantajan henkilösivukulut laskivat valtakunnallisissa ratkaisuissa. 

Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä työpanosta, josta kaupungille aiheutuu henkilöstömenoja. Tammi-elokuun 2019 palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 4 855 henkilötyövuotta. Määrä on 118 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Talousarviossa henkilötyövuosien suunniteltiin kasvavan perustuen sekä palvelutuotannon että asukas- ja palvelutarpeen kasvuun. Koko vuoden henkilötyövuosien kasvu on suunniteltu olevan 157 henkilötyövuotta ja on ennakoitavissa, että tämä määrä hieman ylittyy. Lisäksi on huomioitava, että kaikkia talousarvion mukaisia tehtäviä ei ole saatu täytettyä, esimerkiksi lääkärin tehtäviä avoterveydenhuollon palveluissa.

Vakituisen henkilöstön palkalliset henkilötyövuodet ovat kasvaneet 30 henkilötyövuodella (0,8 %). Sijaishenkilöstön henkilötyövuodet kasvoivat 47,3 (7,1 %) henkilötyövuodella ja muun määräaikaisen henkilöstön 43,5 (18,9 %) henkilötyövuodella. Palkkatuetun työllistämisen osalta henkilötyövuodet ovat pysyneet lähes edellisvuoden tasolla (-2,8 hv).
 

Henkilöstömenot        
        
 TOTTA+MTOTEro TOT/TA+MMuutos 2018-2019
1 000 euroa08/20188/201908/2019euroa%euroa%
Konsernihallinto9 3778 2339 21698311,9 %-161-1,7 %
Perusturva82 45787 19986 603-596-0,7 %4 1465,0 %
Kasvun ja oppimisen palvelut69 60777 03076 969-62-0,1 %7 36210,6 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut12 25213 38412 832-552-4,1 %5804,7 %
Kaupunkirakenne7 3168 3467 742-605-7,2 %4255,8 %
Liikelaitokset26 83325 67425 175-499-1,9 %-1 658-6,2 %
Palvelut yhteensä207 841219 867218 536-1 330-0,6 %10 6955,1 %
Palkkatuettu työllistäminen2 0331 7412 06232118,5 %291,4 %
Konsernihallinnon hankkeet430211204-7-3,4 %-227-52,7 %
Kasvun ja oppimisen hankkeet5680603603 -356,2 %
Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset1 7992 0011 706-295-14,7 %-93-5,2 %
Sivutoimiset palomiehet1 2381 3751 205-170-12,4 %-33-2,6 %
Perhehoito ja tukiperheet383495414-81-16,4 %318,1 %
Omaishoitajien tuen henkilösivukulut311347337-9-2,7 %268,5 %
Luottamuselimet, kaup.johtaja, vaalit8939881 14716016,2 %25428,4 %
Eläkemenoperusteiset maksut7 2227 8217 82100,0 %5998,3 %
Varhe-maksut2 1790000,0 %-2 179-100,0 %
Muut henkilöstömenot yhteensä17 05714 97815 5005223,5 %-1 557-9,1 %
Henkilöstömenot yhteensä224 898234 844234 036-808-0,3 %9 1384,1 %

 

Palkalliset henkilötyövuodet    
     
 TOTTOTMuutos
 08/201808/2019htv%
Konsernihallinto166157-9-5,5 %
Perusturva1 8271 854271,5 %
Kasvun ja oppimisen palvelut1 6231 7461227,5 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut29430282,8 %
Kaupunkirakenne14114653,4 %
Liikelaitokset590562-28-4,7 %
Palvelut yhteensä4 6424 7671252,7 %
Konsernihallinnon hankkeet9,94,5-5-54,4 %
Kasvun ja oppimisen hankkeet12,112,917,1 %
Palkkatuettu työllistäminen73,370,5-3-3,8 %
Henkilötyövuodet yhteensä4 7374 8551182,5 %

Konsernihallinnon henkilöstömenot ovat toteutuneet toisen vuosineljänneksen aikana 1,5 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota suurempina. Ero johtuu pääosin alkuvuoden aikana kertyneistä tapaturmavakuutusmaksuista, joita tullaan vyöryttämään tilinpäätöksen yhteydessä toimialoille. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden konsernihallinnon henkilöstömenot ovat pysyneet kokonaisuudessaan edellisvuoden tasolla. 
Edellisvuodesta perusturvan henkilöstömenot ovat kasvaneet 4,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat lisääntyneet erityisesti vanhuspalveluissa 2,1 miljoonaa euroa, sosiaalipalveluissa 1,0 miljoonaa euroa sekä perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa 0,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoja ovat kasvattaneet henkilöstömäärän kasvu sekä painottuneesti perusturvaan, ja siellä erityisesti vanhuspalveluihin ja sosiaalipalveluihin, kohdennettu järjestelyerä. 

Perusturvan toimialan henkilöstömenot ovat 0,7 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota pienemmät Avoterveydenhuollon henkilöstökulut ovat toteutuneet tammi-elokuun aikana noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Talousarvioalitukset kohdistuvat pääsääntöisesti avosairaanhoitoon, jossa henkilöstökulut ovat alittuneet 1,2 miljoonaa euroa. Lääkäritilanne on ollut erityisen haastava avosairaanhoidossa ja tämä aiheuttaa kustannusten alittumisen. Lääkärityöpanosta on ostettu vuokratyövoimana, joka osaltaan kasvattaa palvelujen ostoa.

Vanhuspalveluissa henkilöstömenot ovat toteutuneet 1,5 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota suurempina. Tähän on vaikuttanut perusturvan ja siten myös vanhuspalveluiden jaksotyöaikaa tekevän henkilöstön työaikakorvausten maksuajankohta. Vuodenvaihteen 2018 – 2019 osalta työaikajakso vaihtui kahdeksan päivää ennen vuoden vaihdetta, ja nämä työaikakorvaukset kohdentuvat vuodelle 2019. Edellisessä vuoden vaihteessa jakso vaihtui juuri uuden vuoden aattona. Vanhuspalveluissa henkilöstöä on myös lisätty. Esimerkiksi muutamaan ympärivuorokautisen asumisen yksikköön on jouduttu lisäämään työvoimaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja kaupungin sisäisen valvonnan suositusten mukaisesti.

Sosiaalipalveluiden puolella henkilöstöä on lisätty suunnitellusti vuoden 2019 aikana mm. aikuissosiaalityöhön, nuorten aikuisten palvelukeskukseen (J-Nappiin) sekä lastensuojeluun. Vammaispalveluiden asumisyksiköihin on jouduttu myös asukasturvallisuuden vuoksi lisäämään henkilöstöä. 

Perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstömenojen kasvu johtuu pääosin nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin syksyllä 2018 sekä sosiaalihuoltolain toimeenpanoon alkuvuonna 2019 lisätyistä henkilöstöresursseista.

Edellisvuodesta perusturvan henkilöstömenot ovat kasvaneet 4,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat lisääntyneet erityisesti vanhuspalveluissa 2,1 miljoonaa euroa, sosiaalipalveluissa 1,0 miljoonaa euroa sekä perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa 0,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoja ovat kasvattaneet henkilöstömäärän kasvu sekä painottuneesti perusturvaan, ja siellä erityisesti vanhuspalveluihin ja sosiaalipalveluihin, kohdennettu järjestelyerä. 

Sivistyspalvelut

Kasvun ja oppimisen palveluissa henkilöstömenot ovat hankkeet mukaan lukien toteutuneet 0,5 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota suurempina. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden henkilöstömenot ovat kasvaneet 7,4 miljoonaa euroa henkilötyövuosien kasvun ollessa 123,3 henkilötyövuotta. 

Varhaiskasvatuksen palvelualueelle on rekrytoitu suunnitellusti palvelutarpeen kasvuun perustuen kevään ja kesän 2019 aikana uusia työntekijöitä varahenkilöiksi, uusiin päiväkoteihin ja lapsiryhmiin sekä vapautuneisiin tehtäviin. Varhaiskasvatuksen palvelualueen toteutuneet henkilötyövuodet ovat 68,4 henkilötyövuotta suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Jaksotettuun talousarvioon verrattuna varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ovat toteutuneet 1,1 miljoonaa pienempinä. Syksyllä 2019 käynnistyi päiväkotitoimintaa, jota ei talousarviojaksotuksessa ole huomioitu ja henkilöstömenojen toteuma tämän toiminnan osalta kertyy vain loppuvuodelle. Varhaiskasvatuksen palvelualueen henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän kuluvan vuoden talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla, koska kaikkea kesken vuotta alkanutta toimintaa ei osattu talousarviovalmisteluissa vielä huomioida.

Perusopetuksen palvelualueella alkuvuoden henkilöstömenot ylittivät jaksotetun talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla. Perusopetuksen koulujen toteutuneet henkilötyövuodet ovat 33,6 henkilötyövuotta suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Perusopetuksen koulujen henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän kuluvan vuoden talousarvio 1,1 miljoonalla eurolla. Merkittävin osa ylityksestä johtuu koulunkäynninohjaajien henkilöstösuunnitelmaan liittyvästä laskentavirheestä. Syyslukukaudelle 2019 tarvittiin myös lisäresursseja, joita ei ole huomioitu talousarviossa.

Kasvun ja oppimisen palvelualeen henkilöstömenoihin sisältyy myös perusopetuksen, nuorisopalvelujen sekä nuorten työpajatoiminnan hankkeiden henkilöstömenoja, joiden osalta budjetointi on tehty muihin toimintamenoihin. 

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa henkilöstömenot ovat toteutuneet 0,9 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota pienempinä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kuluvan vuoden toteuma on 0,5 miljoonaa euroa suurempi. Olennaisimmin jaksotetun talousarvion henkilöstömenoissa ovat alittaneet kansalaisopisto, liikuntapalvelut, orkesteri ja teatteri. Kansalaisopiston sivutoiminen tuntiopetus muodostaa suuren erän henkilöstökustannuksista ja tuntiopetus painottuu vuoden ajalla tammi-toukokuulle ja syys-joulukuulle. Talousarvion jaksotuksessa tätä ei ole pystytty huomioimaan. Liikuntapalvelujen osalta talousarviolla 2019 huomioitiin henkilöstömenojen lisäys, joka toteutuu vasta loppuvuoden 2019 aikana. Lisäksi toiminnan kausiluonteisuus esimerkiksi ulkoliikuntapaikkojen osalta painottuu talvikaudelle, eikä esimerkiksi eläköitymisten myötä avoimeksi jääneitä tehtäviä ole täytetty kesäkaudelle. Orkesterin ja teatterin vierailevien taiteilijoiden osalta menojen suunnittelu on tehty henkilöstömenoihin, mutta palvelun tarjoajan luonteesta riippuen menot toteutuvat myös palvelujen ostoina. 

Kaupunkirakenteen toimialalla henkilöstömenot ovat toteutuneet 0,6 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota pienempinä rekrytointien viivästymisistä johtuen.

Liikelaitosten osalta henkilöstömenot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana 0,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua pienempänä. Suurin poikkeama on Keski-Suomen pelastuslaitos- liikelaitoksessa, jossa henkilöstömenot ovat 0,5 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Tästä sivutoimisten palomiesten osuus on 0,2 miljoonaa euroa.