Hyppää pääsisältöön
Kuva

Vuoden 2019 talousarvion yleisperustelujen sitovuutta ja seurantaa koskevan kohdan mukaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana annettavien kolmannesvuosiraporttien avulla. Kolmannesvuosiraportissa toimialat ja liikelaitokset esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, tulee asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Nyt käsillä oleva raportti on vuoden 2019 ensimmäinen kolmanneskatsaus. Raportti sisältää talousarvion yleisperustelujen mukaisesti toimialojen ja liikelaitosten selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raporttiin on sisällytetty katsaus toimintaympäristön muutoksesta, keskeisimmistä henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista, rahoituksesta, konserniyhteisöistä sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Kolmannesvuosiraportissa esitetyn tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin vuosikate on 30,3 miljoonaa euroa ja vuosikate toteutuisi siten 21,1 miljoonaa euroa muutettua talous- arviota heikompana. Käyttötalouden toimintatulot ovat alittamassa talousarvion 11,9 miljoonaa euroa ja toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 4,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on ennusteen mukaan jäämässä siten 16,1 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Verotuloja arvioidaan kertyvän 539,8 miljoonaa euroa, joka on 5,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Tuloslaskelmaennusteen mukaan kuluva tilikausi on muodostumassa 21,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Talousarviota heikomman toimintakate-ennusteen syynä on pääasiassa Hipposhankkeen siirtyminen, minkä seurauksena maan myyntivoitot jäävät 11,7 miljoonaa euroa alle talousarvion.  Toimintamenoja kasvattaa erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen menolisäykset. Varhaiskasvatuksen palvelualueen talousarviossa ei ole huomioitu kokonaisuudessaan uutta Cygnaeuksen päiväkodin esimiesaluetta ja tähän liittyviä henkilöstömenoja. Lisäksi syksyllä 2019 aloittaa toimintansa useampi uusi lapsiryhmä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrän lisääntyminen aiheuttaa myös erityisavustajien lisätarvetta syksyllä 2019. Perusopetuksen puolella kuljetuskustannukset ovat toteutumassa ennakoitua suurempina.   
 

 

Kuva