Hyppää pääsisältöön
Kuva

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Talousarvion laadinnan yhteydessä toimialat ja liikelaitokset ovat arvioineet asetettuihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, jonka perusteella ne ovat muodostaneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman. Kolmannesvuosikatsauksen yhteydessä on arvioitu suunnitelman toteutumista huomioiden ensimmäisellä vuosikolmanneksella tapahtuneet muutokset sekä mahdollisesti realisoituneet ja esiin nousseet uudet merkittävät riskit.

Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan aktiivista kehittämistä ja yhdenmukaistamista on jatkettu ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti ja tunnistettuihin riskeihin on pyritty reagoimaan aktiivisesti ja tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Edellisen vuoden aikana käyttöön otetun ja koulutetun riskienhallinnan työkalun hyödyntäminen raportoinnissa on selkeyttänyt ja nostanut esille konkreettisia riskien hallintakeinoja.  Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän vuorovaikutteinen yhteistyö tietoturva ja tietosuoja työryhmän kanssa on lisännyt kaupunkikonsernin kykyä hallita tiedostettuja tietoturvaan ja -suojaan liittyviä riskejä. Muun muassa näillä toimenpiteillä pyritään ennakoivampaan ja järjestelmällisempään lähestymistapaan sekä tähdätään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumiseen luontevana osana toimintaprosesseja.

Kaupungin toimialat ja liikelaitokset eivät ole raportoineet ensimmäiseltä vuosikolmannekselta merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita tai realisoituneita riskejä, joista olisi aiheutunut merkittävää haittaa kaupunkikonsernin toiminnalle. 

Ensimmäisen vuosikolmanneksen mainittavana kokonaisuutena on lisääntyneet häiriötilanteet, joiden aiheuttajana ovat olleet luonnonilmiöt runsaiden lumisateiden muodossa sekä teknisten laitteiden ja vedenjakeluverkoston rikkoutuminen. Näillä on ollut merkittäviä heijasteita kaupungin palvelutuotantoon, mutta kattavilla valmius- ja varautumisen suunnitelmilla palvelut on saatu tuotettua myös häiriön aikana.  

Kevään aikana kalasteluyritykset kaupungin työntekijöiden sähköposteihin ovat lisääntyneet, joista seurauksena on ollut riskin realisoituminen muutaman tapauksen kohdalla. Riskiä on hallittu etukäteen laadittujen ja harjoiteltujen suunnitelmien sekä viestinnän mukaisesti, joten vaikutus on jäänyt rajalliseksi eikä sillä ole ollut kaupunkikonsernin toimintaan vaikutusta.

Tarkemmin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista on kuvattu toimialojen ja liikelaitosten omissa kolmannesvuosikatsauksissa.