Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pääsisältö

Henkilöstömenot olivat huhtikuun lopussa 109,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat toteutuneet koko kaupungin tasolla 0,6 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota pienempinä. Edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta henkilöstömenot ovat kasvaneet 4,2 miljoonaa euroa (4,0 %). Maksetut palkat ja palkkiot ovat kasvaneet 4,1 miljoonaa euroa (4,9 %) ja henkilösivukulut 0,1 miljoonaa euroa (0,6 %). 

Tammi-huhtikuun 2019 palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 2 368 henkilötyövuotta. Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä työpanosta, josta kaupungille aiheutuu henkilöstömenoja. 

Henkilötyövuosien määrä on 46 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden 2019 talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaan koko vuoden henkilötyövuosien kasvu olisi 157. Henkilötyövuosien kasvun lisäksi henkilöstömenoja ovat kasvattaneet erityisesti virka- ja/tai työehtosopimusten kesken vuotta 2018 toteutuneet yleiskorotukset sekä sopimuskohtaiset järjestelyerät vuoden 2019 alusta lukien. 

Vakituisen henkilöstön palkalliset henkilötyövuodet ovat pysyneet edellisvuoden tasolla.  Sijaishenkilöstön henkilötyövuodet kasvoivat 26,3 (8,4 %) henkilötyövuodella ja muun määräaikaisen henkilöstön 18,7 (17,0 %) henkilötyövuodella. 

 

Henkilöstömenot        
        
 TOTTA+MTOTEro TOT/TA+MMuutos 2018-2019
1 000 euroa04/201804/201904/2019euroa%euroa%
Konsernihallinto4 9123 8914 84495324,5 %-67-1,4 %
Perusturva36 96640 19739 234-963-2,4 %2 2686,1 %
Kasvun ja oppimisen palvelut33 33836 38736 9245361,5 %3 58610,8 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut5 7636 3256 056-270-4,3 %2935,1 %
Kaupunkirakenne3 3823 9453 581-363-9,2 %1995,9 %
Liikelaitokset12 18212 13111 340-792-6,5 %-842-6,9 %
Palvelut yhteensä96 542102 876101 978-898-0,9 %5 4365,6 %
Palkkatuettu työllistäminen1 0398231 04522227,0 %60,6 %
Konsernihallinnon hankkeet20710096-4-4,0 %-112-53,9 %
Kasvun ja oppimisen hankkeet3020321321 -196,3 %
Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset1 1819461 13619020,1 %-45-3,8 %
Sivutoimiset palomiehet456650441-209-32,2 %-15-3,2 %
Perhehoito ja tukiperheet186247202-46-18,5 %168,4 %
Omaishoitajien tuen henkilösivukulut154173170-3-1,8 %1710,9 %
Luottamuselimet, kaup.johtaja, vaalit573480272-208-43,3 %-301-52,5 %
Eläkemenoperusteiset maksut3 6113 9103 91000,0 %3008,3 %
Varhe-maksut1 0890000,0 %-1 089-100,0 %
Muut henkilöstömenot yhteensä8 7987 3297 5932643,6 %-1 205-13,7 %
Henkilöstömenot yhteensä105 340110 206109 571-634-0,6 %4 2314,0 %
Palkalliset henkilötyövuodet    
     
 TOTTOTMuutos
 04/201804/2019htv%
Konsernihallinto8176-5-5,9 %
Perusturva873885121,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut824878546,5 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut14714810,9 %
Kaupunkirakenne676923,1 %
Liikelaitokset280265-15-5,3 %
Palvelut yhteensä2 2722 322492,2 %
Konsernihallinnon hankkeet5,52,2-3-60,8 %
Kasvun ja oppimisen hankkeet6,67,4112,7 %
Palkkatuettu työllistäminen37,937,0-1-2,4 %
Henkilötyövuodet yhteensä2 3222 368462,0 %

Konsernihallinnon henkilöstömenot ovat toteutuneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 1,2 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota suurempina. Ero johtuu pääosin alkuvuoden aikana kertyneistä tapaturmavakuutusmaksuista. Nämä vyörytetään tilinpäätöksen yhteydessä toimialoille kuten aiemminkin. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden Konsernihallinnon henkilöstömenot ovat laskeneet 0,5 miljoonaa euroa. Laskusta 0,3 miljoonaa euroa johtuu alkuvuodesta 2018 järjestettyjen presidentinvaalien palkkamenoista.  Konsernihallinnosta siirrettiin myös vuoden 2019 alussa talouden ja kehittämisen palvelualueiden henkilöstöä toimialoille.


Perusturvan toimialan henkilöstömenot ovat 1,0 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota pienemmät. Terveyskeskussairaalan henkilöstökulut ovat toteutuneet tammi-huhtikuun aikana 0,5 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Ensimmäisen kolmanneksen aikana terveyskeskussairaalan lääkäritilanne on ollut haasteellinen. Terveyskeskussairaalan lääkäripalvelujen turvaamiseksi on ostettu vuokratyövoimaa alkuvuoden aikana. Kaikkiin henkilöstön poissaoloihin ei ole ollut sijaisia saatavilla, tämä vaikuttaa myös alkuvuoden kulutoteumaan. Terveyskeskussairaalan uusien vuonna 2019 rekrytoitavien sairaanhoitajien rekrytointi on viivästynyt osittain suunniteltua myöhäisemmäksi. 

Avoterveydenhuollon henkilöstökulut ovat toteutuneet tammi-huhtikuun aikana noin 0,9 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Talousarvioalitukset kohdistuvat pääsääntöisesti avosairaanhoitoon, jossa henkilöstökulut ovat alittuneet 0,7 miljoonaa euroa. Lääkäritilanne on alkuvuoden aikana ollut erityisen haastava avosairaanhoidossa ja tämä aiheuttaa kustannusten alittumisen. Vastaavasti lääkärityöpanosta on ostettu vuokratyövoimana.

Vanhuspalveluissa henkilöstömenot ovat toteutuneet alkuvuodesta 0,8 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota suurempina. Tähän on vaikuttanut perusturvan ja siten myös vanhuspalveluiden jaksotyöaikaa tekevän henkilöstön työaikakorvausten maksuajankohta. Vuodenvaihteen 2018 – 2019 osalta työaikajakso vaihtui kahdeksan päivää ennen vuoden vaihdetta, ja nämä työaikakorvaukset kohdentuvat vuodelle 2019. Edellisessä vuoden vaihteessa jakso vaihtui juuri uuden vuoden aattona. 

Edellisvuodesta perusturvan henkilöstömenot ovat kasvaneet 2,3 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat lisääntyneet erityisesti sosiaalipalveluissa 0,5 miljoonaa euroa sekä vanhuspalveluissa 1,1 miljoonaa euroa. Sosiaalipalveluiden puolella henkilöstöä on lisätty mm. aikuissosiaalityöhön, nuorten aikuisten palvelukeskukseen sekä lastensuojeluun. Perheiden ennalta ehkäisevien palveluiden osalta menoja nostaa 0,3 miljoonaa euroa nuorisovastaanottoon lisätty henkilöstö. Vammaispalveluiden asumisyksiköihin on jouduttu myös asukasturvallisuuden vuoksi lisäämään henkilöstöä. Vanhuspalveluissa henkilöstöä on lisätty erityisesti kotihoitoon sekä palveluasumisen puolelle. Perusturvassa järjestelyerän kohdentaminen painottui jossain määrin vanhuspalveluihin ja sosiaalipalveluihin. 

Sivistyspalvelut

Kasvun ja oppimisen palveluissa henkilöstömenot ovat hankkeet mukaan lukien toteutuneet 0,9 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota suurempina. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden henkilöstömenot ovat kasvaneet 4,3 miljoonaa euroa henkilötyövuosien kasvun ollessa 54,7 henkilötyövuotta. 
Henkilöstösuunnitelman mukainen isoin henkilöstölisäys on tapahtunut koko kaupungissa varhaiskasvatuksessa, perusteena palvelutarve ja sen kasvu. Palvelualueelle on rekrytoitu kevään 2019 aikana noin 170 uutta työntekijää varahenkilöiksi, uusiin päiväkoteihin ja vapautuneisiin tehtäviin. Tammi-huhtikuun toteutuneet henkilötyövuodet ovat 25,3 henkilötyövuotta suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Henkilöstömenoissa kasvua on ollut 2,2 miljoonaa euroa. Jaksotettuun talousarvioon verrattuna varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ovat toteutuneet 0,5 miljoonaa euroa pienempinä. Ero johtuu syksyllä 2019 käynnistyvästä päiväkotitoiminnasta, jonka osalta talousarviojaksotukset on tehty koko vuodelle.

Perusopetuksen palvelualueella alkuvuoden henkilöstömenot ylittävät talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla. Palvelualueen henkilöstömenoihin sisältyy koulunkäynninohjaajien palkkamenoja, jotka laskutetaan muilta kunnilta. Kuluvan vuoden talousarviojaksotuksissa perusopetuksen koulujen henkilöstömenoja kohdistuu myös liikaa kesäkuukausille, jonka seurauksena alkuvuoden henkilöstömenot ylittyvät. Koko vuoden osalta koulujen henkilöstömenojen ennakoidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Perusopetuksen henkilöstömenoihin sisältyy myös nuorisopalvelujen sekä nuorten työpajatoiminnan hankkeiden henkilöstömenoja, joiden osalta budjetointi on tehty muihin toimintamenoihin.

Kaupunkirakenteessa henkilötyövuodet ovat henkilöstösuunnitelman mukaiset.

Liikelaitosten osalta henkilöstömenot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana 1,0 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua pienempänä. Suurin poikkeama on Keski-Suomen pelastuslaitos- liikelaitoksessa, jossa henkilöstömenot ovat 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Tästä sivutoimisten palomiesten osuus on 0,2 miljoonaa euroa.