Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen museo ja käsityöläiskodit vuonna 1961. Kuva: Kauko Kippo / KeMu. Kuva Kauko Kippo
Pääsisältö

Keski-Suomen museo vastaa kulttuuriympäristön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Keski-Suomessa. Näin ollen maakunnan alueidenkäyttöön ja rakennusperinnön hoitoon liittyvät viranomaisasiat hoidetaan Keski-Suomen museossa. Museo antaa oman asiantuntijanäkemyksensä kaavoituksen viranomaisneuvotteluissa, kaavojen kehittämiskeskusteluissa sekä ympäristöministeriön ja Museoviraston ohjeistamassa muussa alueellisessa viranomaistoiminnassa.

Keski-Suomen museo tekee rakennusinventointeja Keski-Suomen alueen maankäytön ohjausta ja kaavoitusta varten. Inventoinnit helpottavat myös mahdollisen korjausrakentamisen maakunnallista neuvontaa. Korjausrakentamistarpeita joudutaan arvioimaan usein kaavoja toteutettaessa tai poikkeusluvin vanhaa rakennuskantaa kunnostettaessa.

Kemun tutkimus- ja kuva-arkistot, kokoelmat ja kulttuuriympäristö ovat kesätauolla 21.6.-12.8.2024. 

Asiantuntijapalvelut

Keski-Suomen museon rakennustutkijat antavat neuvoja puhelimitse ja sähköpostitse rakennusperinnön säilyttämisessä, restauroinnissa ja kaavahankkeissa.

Puhelinneuvonnan lisäksi rakennussuojelun asiantuntijapalvelua ovat lausunnot, jotka tulee pyytää kirjallisesti Keski-Suomen museolta. Museo antaa viranomaislausuntoja kunnille ja muille aluehallintoviranomaisille sekä Museovirastolle kaikista kaavoista, joissa käsitellään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai niiden lähiympäristöä.

Lausuntopyynnöt: [email protected]. Lausuntopyyntöön merkintä Keski-Suomen museo.

Entistämisavustukset

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten myöntäminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaukseen on Museoviraston vastuulla. Keski-Suomen museo toimii alueensa avustusten valvojana.

Lisätietoja rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden hoidon avustusten hakemisesta löytyy Museoviraston kotisivuilta

Kokoelmat ja arkistot

Keski-Suomen museon rakennustutkimuskokoelmat sisältävät museon tekemät kuntainventoinnit vuosilta 1979-1996. Jokaisesta keskisuomalaisesta kunnasta on tutkittu ja arvotettu Jämsän Kuoreveden aluetta lukuun ottamatta ennen vuotta 1940 rakennetut kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja alueet. Modernin rakennusperinnön inventoinneissa museo on tutkinut ja arvioinut vuoden 1940 jälkeistä rakennettua ympäristöä. Vanhoja inventointeja tarkistetaan ja päivitetään tarkastuskäyntien perusteella.

Keski-Suomen museon inventointiaineistot ja -tietokannat ovat osa kansallista rakennusperintöarkistoa. Arkistossa on tietoa muun muassa Jyväskylän kaupunginarkkitehtien Matti Hämäläisen ja Olavi Kivimaan tuotannosta Jyväskylässä ja tehdas- ja muuntamorakennuksista.

Keski-Suomen museossa on merkittävä kokoelma 1980-luvulta lähtien keskisuomalaisten asemakaavojen, osayleis- ja yleiskaavojen asiakirjoja sekä seutukaavoitukseen ja maakuntakaavoitukseen liittyvää materiaalia. Rakennussuojelukokoelmaan sisältyvät myös rakennussuojelulailla suojeltujen talojen suojelupäätökset, kirkkolain mukaiset suojelupäätökset, valtion asetuksella suojeltujen suojelupäätökset sekä muut rakennussuojeluasiakirjat.

Yhteystiedot

Jouko Koskinen
arkkitehti
kulttuuriympäristön hoito
moderni rakennusperintö
rakennussuojelu ja neuvonta
avustusasiat
050 591 0388
[email protected]

Nina Moilanen
amanuenssi, rakennustutkimus
kulttuuriympäristön hoito
rakennustutkimuksen aineistot (KIOSKI-rakennusinventointikanta, erillisselvitykset, rakennusinventointi)
avustusasiat, neuvonta
050 338 8320
[email protected]

Saija Silen
amanuenssi, rakennustutkimus
kulttuuriympäristön hoito
vanhempi rakennusperintö
kaavoitusasiat, neuvonta
avustusasiat
050 311 8880
[email protected]

Keski-Suomen museo toimii alueellisena vastuumuseona yhdessä Jyväskylän taidemuseon kanssa. Keski-Suomen museo vastaa museotoiminnan edistämisestä alueella sekä kulttuuriympäristötehtävästä.