Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tyttö äidin reppuselässä kävelykadulla kesällä

Jyväskylän keskustassa on parhaillaan käynnissä poikkeuksellisen paljon kaavahankkeita, yhteensä 14. Suurin osa hankkeista mahdollistaa asumispainotteista täydennysrakentamista, millä osaltaan tuetaan keskustan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Keskustavisiossa asetettiin tavoitteeksi keskusta-alueen asukasmäärän kaksinkertaistaminen nykyistä 15 000 asukkaasta 30 000 asukkaaseen. Nyt tekeillä olevat asemakaavat mahdollistavat toteutuessaan rakentamista yhteensä noin 130 000 kerrosalaneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 3000 uutta asukasta keskustaan.

Seminaarinmäki

Seminaarinmäen alueen kehittäminen on ollut tarkastelussa useita vuosia. Kaavamuutoksella tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia yhdessä alueen toimijoiden ja kiinteistönomistajien kanssa. Kaavalla selvitetään alueen rakennus- ja luonnonsuojeluarvot sekä selkeytetään liikenne- ja paikoitusalueita.  Alueelle on laadittu kehittämisluonnoksia ja suunnittelu jatkuu niiden pohjalta painottuen tarkastelemaan mahdollisen täydennysrakentamisen sijoittumista alueen lounaisosiin liikunnan laitoksen sekä Keskussairaalantien tuntumaan.

Lue lisää Seminaarinmäen kaavamuutoksesta

Lounaispuiston kortteli

Yksityisten maanomistajien hakemuksesta käynnistyneessä kaavamuutoksessa alueen kiinteistöille on tutkittu uutta käyttöä sekä tarkasteltu lisärakentamisen mahdollisuuksia arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Suunnittelun tueksi on tehty useita selvityksiä, mm. puutarha- ja rakennushistoriasta. Kaavaratkaisussa ajanmukaistetaan suojelumerkinnät ja esitetään ympäristöön sopivaa lisärakentamista Parviaisen talon ja Juomatehtaan tonteille. Kaavamuutos on etenemässä hyväksyttäväksi kesän aikana.

Lue lisää Lounaispuiston korttelin kaavamuutoksesta

Vanha Ortopedia

Vanhan Ortopedian asemakaavan muutos on tullut voimaan 10.3.2020 Korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä kaavan hyväksymispäätöstä koskevan valituksen. Asemakaavan muutos mahdollistaa korttelin sisäpihalle täydennysrakentamista 2900 kerrosalaneliömetriä kahteen neljäkerroksiseen asuinkerrostaloon toteutettuna. Alueen toteuttamisesta ja ajankohdasta vastaa yksityinen maanomistaja.

Lue lisää Vanhan Ortopedian kaavamuutoksesta

Keskusta-asemanseutu

Asemanseudun ympäristössä selvitetään, miten keskustaa voidaan täydennysrakentaa alueella, jossa valtakunnalliset rata- ja tieväylät erottavat ydinkeskustan ja Lutakon. Osayleiskaavassa tutkitaan myös kansirakentamisen mahdollisuuksia ratapihalle sekä uusia ratapihan ylittäviä kevyen liikenteen yhteyksiä. Alustavia vaihtoehtoja näiden toteutuksista julkaistaan toukokuun lopussa.

Tutustu keskusta-asemanseudun kehittämiseen ja osayleiskaavaan

Hannikaisenkatu 11–13

Hannikaisen kadulla Vanhan Toivolan pihan vieressä oleviin rakennuksiin on kaavamuutoksella tarkoitus mahdollistaa julkisten hallinnon ja palvelujen sijoittuminen nykyisten asumisen, liike- ja toimistotilojen lisäksi. Samalla tarkastellaan myös alueen rakennusten suojeluarvot, pysäköintiratkaisut sekä varataan riittävästi tilaa kadun varteen jalankululle ja pyöräilylle. Kaava on tullut huhtikuussa vireille ja on luonnoksena nähtävillä 8.5. saakka.

Lue lisää Hannikaisenkatu 11-13:n kaavamuutoksesta

Kauppakatu 13

Yläkaupungille, Kauppakatu 13:n sisäpihalle on suunnitteilla asuinkerrostalo. Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamista yläkaupungin alueelle korttelin sisäpihalle 3280 kerrosalaneliömetriä kahdeksankerroksiseen asuinkerrostaloon toteutettuna. Kaavamuutosehdotus on ollut kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 31.3.2020. Kaavamuutos on julkisesti nähtävänä 18.5. ja siitä on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Lue lisää Kauppakatu 13:n kaavamuutoksesta

Hannikaisenkatu 27–29

Hannikaisenkadulle, Miltonin hotellista tunnettuun kortteliin on suunnitteilla myös asumista. Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamista korttelin sisäpihalle 5300 kerrosalaneliömetriä 10-kerroksiseen asuinkerrostaloon toteutettuna. Asemakaavan muutos perustuu alueella 2018 pidettyyn arkkitehtuurikilpailuun, jolla haettiin ratkaisua alueen täydennysrakentamiselle. Asemakaavan muutosehdotus on ollut lautakunnassa 21.4. ja se on nähtävillä 4.6.2020 saakka. Kaavamuutosehdotuksesta on mahdollista jättää muistutuksia.

Lue lisää Hannikaisenkatu 27-29:n kaavamuutoksesta

Kortteli 9

Keskustan keskeisiä kaupallisia kortteleita ollaan kehittämässä. Kortteli 9:n suunnittelualueeseen kuuluvat kauppakeskus Forumin keskeisin osa ja Nordean kulma sisäpihoineen. Kaavamuutoksen laatiminen jatkuu Jyväskylän Sydän -hankkeen etenemisen rinnalla ja Jyväskylän Sydän -hanketta koskeva päätöksenteko tulee oleellisesti vaikuttamaan asemakaavan muutoksen sisältöön. Juuri nyt kaavamuutoksessa on käynnissä selvitysvaihe sekä neuvottelut kiinteistönomistajien kanssa.

Lue lisää Kortteli 9:n kaavamuutoksesta

Tutustu Jyväskylän Sydän -hankkeeseen

Jyväskeskus

Forumia vastapäätä olevaan Jyväskeskukseen on suunnitteilla asumista. Hanke on käynnistynyt  yksityisten kiinteistönomistajien aloitteesta. Alueen kehittämisestä on teetetty visiosuunnitelmia, joiden pohjalta on tehty alustavia hahmotelmia. Tällä hetkellä kaavamuutosta varten laaditaan selvityksiä, mm. rakennus- ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin liittyen. Tavoitteena on, että kaavamuutos etenee luonnosvaiheeseen tämän vuoden aikana.

Lue lisää Jyväskeskuksen kaavamuutoksesta

Lyseo

Lyseon korttelin asemakaavan muutos on tullut vireille toukokuussa 2015. Alueelle on tutkittu muun muassa asumispainotteisen täydennysrakentamisen ja erilaisten julkisten palveluiden tilojen sijoittumismahdollisuuksia. Myös Kauppatorin tulevia mahdollisuuksia on ideoitu suunnittelukilpailulla. Kaupunki on hankkinut alueelta omistukseensa Helluntaiseurakunnan kirkkorakennuksen sekä vanhan kauppahallirakennuksen. Alueella sijaitseva vanha Lyseon koulurakennus on lailla suojeltu ja merkittävä osa keskustan rakennettua kulttuuriympäristöä. Asemakaavan muutos on toistaiseksi ollut keskeytettynä muun muassa keskustan kulttuuritilaselvityksen (Jyväskylän Sydän -hanke) vuoksi.

Lue lisää Lyseon kaavamuutoksesta

Kauppakulma

Kauppakulman kiinteistön asemakaavan muutos on tullut vireille helmikuussa 2020. Asemakaavan muutoksella tutkitaan tontin täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Alueelle tutkitaan asumisen ja liikerakentamisen yhdistävää hybridiratkaisua. Alueen kehittäminen etenee kahdessa vaiheessa, jossa ensin kehitetään tontin rakentamattomia osia ja sitten rakennettuja osia. Kehittäminen perustuu alueelle laadittavaan kokonaissuunnitelmaan. Asemakaavan muutosluonnos on tavoitteena saada nähtäville kesän-alkusyksyn 2020 aikana.

Lue lisää Kauppakulman kaavamuutoksesta

Kalevankatu 8 ja 10

Asemakaavan muutos mahdollistaa alueelle mittavaa asumispainotteista täydennysrakentamista. Uutta rakentamista esitetään yhteensä 13390 kerrosalaneliömetriä. Asemakaava mahdollistaa kolmen 16, 12 ja 8-kerroksisen kerrostalon rakentamisen Kalevankadun varteen nykyiseen kaksikerroksisen liikerakennuksen tilalle. Alueen kehittämisessä on huomioitu ydinkeskustaan laaditut korkean rakentamisen linjaukset. Kalevankatu 8 ja 10 asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä vuodenvaihteessa 2019–2020. Kaavan jatkosuunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on saada asemakaavan muutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn kesä-elokuussa 2020. Lautakunnan jälkeen kaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville ja siitä on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Lue lisää Kalevankatu 8 ja 10:n kaavamuutoksesta

Ilmarisenkatu 16

Ilmarisenkadun varteen kaavaillaan asuinkerrostaloa. Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamista 2750 kerrosalaneliömetriä kuusikerroksiseen asuinkerrostaloon toteutettuna. Alueen asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä maaliskuussa 2020. Kaavan jatkosuunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on saada asemakaavan muutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn 2.6.2020. Lautakunnan jälkeen kaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville ja siitä on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Lue lisää Ilmarisenkatu 16:n kaavamuutoksesta

Heikinkatu 4

Vapaudenkadun ja Heikinkadun kulmassa olevalle pysäköintialueelle suunnitellaan uutta asuinkerrostaloa ja maanalaista pysäköintiä. Täydennysrakentaminen tulee sovittaa yhteen arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kanssa. Ympäristön 1940- ja 1950- luvulla rakennetut kerrostalot muodostavat maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Kaava on tulossa luonnosvaiheeseen kesän aikana.

Lue lisää Heikinkatu 4:n kaavamuutoksesta