Suoraan sisältöön

Keskustavisio 2030

Keskustavisio 2030 toteuttaa Jyväskylän uuden strategian keskeisiä teemoja:
· Edistämme kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä
· Edistämme kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla yritysten kasvua
· Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa
· Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään liikkumiseen
· Avaamme kaupunkitilat paremmin kaupunkilaisten käyttöön

– Keskustavisio 2030 on linjaus, jossa määritellään suuntaviivat keskustan kehittämiseen laaja-alaisesti huomioiden täydennysrakentaminen, kaupunkirakenteen kehittäminen sekä yritys-, tapahtuma- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen. Keskustavisio ohjaa keskusta-alueen säilymistä elinvoimaisena erikoiskaupan keskuksena ja yritysten sijoittautumispaikkana. Keskustan pitkäjänteinen kehittäminen koostuu monista yksittäisistä hankkeista ja kokonaisnäkemyksen avulla eri tahojen kehittämistyössä yhteinen tavoite on sama eli elinvoimainen ja viihtyisä kaupunkikeskusta, kertoo Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin.

Keskustavisiolla on neljä pääteemaa
Jyväskylän keskustavisio 2030 pääteemat ovat:
· Asukkaiden määrän kaksinkertaistaminen
· Ylivoimainen ajanvieton ja erikoiskaupan keskus
· Keskusta kulttuurin kehitysalustana
· Saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla sujuvaa

Lataa Keskustavisio2030 (document)

Tapahtumat ja kulttuuri

Jyväskylä on vireä tapahtumakaupunki ja tapahtumakaupungin imagoa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä tapahtumajärjestäjien ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Kävelykeskusta on tapahtumapaikkana merkittävässä asemassa ja siellä järjestettävät lukuisat tapahtumat tarjoavat elämyksiä niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille.

Uusien tapahtumien mahdollistamiseksi ja olemassa olevien vahvistamiseksi niin keskustassa kuin muuallakin valmistellaan parhaillaan tapahtumanjärjestäjille suunnattua palvelua, jonka tarkoituksena on helpottaa tapahtumien järjestämistä Jyväskylässä. Tavoitteena on luoda selkeät ohjeet ja löytää hyviä käytänteitä palvelemaan sekä vanhoja että houkuttelemaan uusia tapahtumanjärjestäjiä kaupunkiin.

Kaupungin tuleville kulttuuri-investoinneille laaditaan kokonaissuunnitelma. Taustalla on kaupungin kulttuuritilojen suuri peruskorjaus- ja rakentamistarve. Tarkasteluun tulee useat keskusta-alueella sijaitsevat kulttuuriyksiköt kuten teatteri, pääkirjasto ja Lyseon kortteli. Uudishankkeista mm konserttisali otetaan osaksi selvitystä. Selvitystyön lähtökohtana on loppuvuodesta 2017 valmistuva kulttuurisuunnitelma ja hankeselvityksen on esitetty käynnistyvän vuonna 2018. Kokonaissuunnitelmassa tarkastellaan kulttuuri-investointeja toimintalähtöisesti ja huomioiden kulttuurialan muuttuneet toimintatavat.


MEIDÄN KESKUSTA – keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma

Keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma on Jyväskylän ydinkeskustaa koskeva kokonaistarkastelu, jossa määritellään keskustan täydennysrakentamisen ja kaupunkirakenteen kehittämisen suuntaviivat. Strategisella suunnitelmalla ohjataan keskustan rakentamista, asemakaavoitusta, ja yleisten alueiden suunnittelua. Samalla sillä viestitään keskustan kehittämisen yhteisistä tavoitteista ja tahtotilasta. Yhteiset suuntaviivat mahdollistavat keskustan pitkäjänteisen kehittämisen siten, että yksittäiset hankkeet tukevat kokonaisuutta. Näin keskusta rakentuu pala palalta entistä elinvoimaisemmaksi.

Keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma on osa keskustan kehittämishanketta, ja sen tarkoituksena on edistää kehittämishankkeen tavoitteita kestävän kaupunkisuunnittelun keinoin: Tavoitteena on, että keskustan vetovoima erikoiskaupan alueena elpyy, ja että keskustan asema ajanvieton, tapahtumien ja oleskelun keskuksena on ylivoimainen.

Merkittävin toimenpide, jolla keskustan vetovoimaa voidaan vahvistaa, on täydennysrakentaminen. Kaupunkirakennetta tiivistämällä keskustaan saadaan lisää asukkaita ja elinkeinoelämän toimijoita sekä säilytetään liiketilojen kiinnostavuus. Ajanvieton ja oleskelun edistämiseksi kaupunkirakennetta tulee täydennysrakentamisen ohella ohjata entistä viihtyisämmäksi ja kiinnostavammaksi. Tärkeimmät keinot siinä ovat kaupunkivihreän lisääminen sekä kaunis ja laadukas kaupunkiympäristö, jossa virkistysmahdollisuudet, tapahtumapaikat, kulttuuri ja historia nivoutuvat osaksi kaupunkirakennetta houkuttelemaan ihmisiä keskustaan. Liikennejärjestelmää ja liikkumisen palveluja kehittämällä varmistetaan, että keskustaan on helppo saapua ja että keskustassa kulkeminen on miellyttävä elämys. Nämä kaupunkirakenteen kehittämistavoitteet on tiivistetty suunnitelmassa strategisiksi linjauksiksi ja jaettu viiteen teemaan: täydentyvä keskusta, vihreä ja viihtyisä keskusta, elävä ja sujuva keskusta, kaunis ja laadukas keskusta sekä arvokas keskusta. Kutakin teemaa koskevia tavoitteita on lisäksi konkretisoitu havainnollistavalla teemakartalla.

Tutustu suunnitelmaan ja teemakarttoihin

Keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma (koko suunnitelma)

1. Täydentyvä keskusta

Pääkartta tiivistää keskustan täydennysrakentamisen strategian: Täydennysrakentamisen suuret tulevaisuuden mahdollisuudet sijaitsevat keskustan reunamilla, ja niiden tutkimiseen tulee kohdistaa erityistä huomiota ja resursseja. Ruutukaava-alueen täydentämisessä on tärkeää ottaa huomioon alueiden luonne, eli omaleimaisella ja arvokkaalla yläkaupungilla lisärakentaminen on harkitusti sovitettava ympäristöön, kun taas kaupalliselle keskustalle on ominaisempaa jatkuva muutos. Kehä Vihreän virkistys-, kulttuuri- ja viherympäristökokonaisuutta kehitetään tulevaisuuden keskuspuistoksi. Lähellä keskustaa sijaitsevat korkeakoulukampukset ovat Jyväskylälle erityinen vetovoimatekijä. Keskusta on yksi kaupungin neljästä strategisesti merkittävästä täydennysrakentamisen kaupunkikehitysalustasta.
-

2. Vihreä ja viihtyisä keskusta

Kaupunkivihreä virkistää ja elvyttää. Samalla se on hyödyksi muun muassa tulevaisuudessa runsastuvien sadevesien hallinnassa. Keskustassa vihertehokkuutta parannetaan istuttamalla lisää puita ja hyödyntämällä kattopintoja, sisäpihoja ja katutiloja viherympäristöinä. Kaupunkitiloja kehittämällä keskustaan luodaan viherverkosto, jossa puistot, taskupuistot, aukiot ja viihtyisät kävelyreitit muodostavat urbaaneja viherkäytäviä keskustan halki. Samalla syntyy oikopolkuja Kehä Vihreän laidalta toiselle. Leikin, liikunnan ja luonnon kokemusten lisäksi kävely-ympäristöä värittävät kaupunkikulttuuri ja taide, jotka sisällytetään osaksi kaupunkirakennetta. Jyväskylä on myös kaupunkivalaistuksen edelläkävijä, Valon kaupunki, jonka pimeän ajan kaupunkikuvaa rakennetaan pitkäjänteisesti yleissuunnitelmaan nojautuen.
-

3. Elävä ja sujuva keskusta

Keskustan liikennejärjestelmässä kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat etusijalla, mutta myös autolla asioinnin oltava sujuvaa (JYSELI 2025 aiesopimus). Ruutukaava-aluetta sekä yhteyksiä Kankaalle, Lutakkoon, Hippokselle ja Seminaarinmäelle kehitetään kävelypainotteisina alueina, ja ajoneuvoliikennettä ohjataan keskustan liikennesuunnitelman mukaisesti keskustan kehälle. Pysäköintijärjestelmää kehitetään tulevaisuuden täydentyvän keskustan tarpeisiin ja joukkoliikenteen houkuttavuutta parannetaan. Jalankuluympäristöä pyritään rikastuttamaan luomalla mahdollisuuksien mukaan uusia reittejä kortteleiden halki. Kävely- ja pyöräily-yhteyksiä parantamalla edistetään samalla kaupunkilaisten arkiliikuntaa.

Keskustaan saapumisen tulee olla helppoa ja houkuttelevaa kaikilla kulkumuodoilla. Ihmiset tulee johdattaa ydinkeskustaan erityisesti läheisiltä tapahtumapaikoilta. Tavoitteena on, että tapahtumat, ostoskadut ja kokoontumispaikat muodostavat toisiaan tukevan verkoston, jossa toimiva opastus auttaa löytämään oikeaan paikkaan.

4. Kaunis ja laadukas keskusta

Keskusta on Jyväskylän käyntikortti maailmalle. Uuden rakentamisen tulee olla laadukasta ja tukea keskustan arvokasta kaupunkikuvaa. Kaupunkiympäristön laadulla ja katutason liiketiloilla voidaan vaikuttaa myös jalankulkuympäristön houkuttelevuuteen ja korostaa tärkeitä yhteyksiä ja reittejä. Uusien rakennusten tulee korkeudeltaan sopeutua merkittäviin kaupunkinäkymiin. Tulevaisuuden omaleimaisille kaupunkikokonaisuuksille on tilaa erityisesti keskustan reunamilla ja valtaväylien saapumisnäkymissä. Rakennusten korkeuksien suhteen kokeilevammalle otteelle sopii parhaiten keskustan maastollisesti alavin alue eli Alakaupunki. Mielenkiintoisia rakentamisen mahdollisuuksia on myös ullakoilla ja katoilla, etenkin kaupallisen keskustan tiiviiden umpikortteleiden alueella.
-
-

5. Arvokas keskusta

Keskustaa kehitetään jyväskyläläisyyttä kunnioittaen ja vahvistaen Jyväskylän asemaa kansainvälisesti tunnettuna modernin arkkitehtuurin kaupunkina. Keskustan tunnetuimmat arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ja vanhat puukaupunkiajan rakennukset on jo pääosin suojeltu, mutta arkisemman modernin rakennusperinnön arvo ollaan vasta löytämässä. Keskustan kehittämisessä moderni rakennusperintö nostetaan kaupungin uudeksi vetovoimatekijäksi ja itsetunnon vahvistajaksi. Jo suojeltujen kohteiden lisäksi suunnitelmassa on tunnistettu erityisiä kokonaisuuksia, joiden kulttuuriperintöä hyödynnetään tulevissa muutoksissa voimavarana.
-
-
-


Meidän keskusta -kysely ja tulokset

Kaupunkilaisten mielipiteitä ja kehittämisideoita kerättiin 8.–30.9.2016 järjestetyllä verkkokyselyllä. Kyselyyn vastanneet (276 vastaajaa) olivat keskustan täydennysrakentamisesta pitkälti samoilla linjoilla nähtävillä olleiden suunnitelmaluonnosten kanssa: keskustassa nähtiin olevan tilaa uusille rakennuksille, mutta samalla toivottiin vihreyttä lisättävän ja viihtyisyyttä parannettavan. Kyselyssä jaettiin yli tuhat keskustaan liittyvää kokemusta ja kehittämisideaa.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 Sivun alkuun Tietoa sivustosta