Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Valmennuksesta virtaa! -hankkeessa (ESR) kehitetään ja hankitaan valmennuspalveluita, jotka edistävät työnhakijoiden työllistymistä, osaamisen kehittämistä sekä työnhaun aikaista hyvinvointia. Hankkeen kohderyhmänä ovat Jyväskylän rakennetyöttömät työnhakijat, joilla ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaat ja maahanmuuttaneet, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä sekä työllistymismahdollisuuksia tarjoavat työnantajat.

Hanke vastaa tunnistettuihin paikallisiin ja alueellisiin työvoimatarpeisiin ja hankkeen toimenpiteiden kautta kehitetään työmarkkinoiden kohtaantoa tehostava toimintamalli. Hankkeen toiminnot tukevat ja täydentävät lakisääteisiä palveluita.

Hankkeen tavoitteet:

 • Edistää ja tehostaa kohderyhmän asiakkaiden pääsyä takaisin työmarkkinoille. 
 • Tuottaa asiakkaille tukea ja valmennusta, jotta työmarkkinavalmiudet vahvistuvat.
 • Tunnistaa valmennuspalvelut, jotka eniten hyödyttävät kohderyhmän asiakkaita työllistymisessä.

Osatavoitteet:

 • Parannetaan asiakkaiden työnhakuhyvinvointia työnhaun aikana.
 • Autetaan työnhakijoita löytämään paremmin työllistymistä edistäviä ostopalveluja.
 • Madalletaan työnantajien kynnystä rekrytoida kohderyhmän työttömiä.

Hankkeen toimenpiteet

 1. Kehittäjäasiakastoiminta ja verkostoyhteistyö palvelujen kehittämisessä
 2. Työllistymistä tehostavien valmennuspalveluiden kehittäminen
 3. Valmennuksen liittäminen työkokeiluun
 4. Opinnollistamisen kytkeminen työkokeiluun
 5. Työssävalmennus
 6. Ohjaus- ja neuvontapalvelut työnantajille liittyen kohderyhmän työllistämiseen 

Kehitämme työllistymistä tehostavia valmennuspalveluita asiakaslähtöisesti

Valmennuspalveluiden tavoitteena on lisätä työnhaun aikaista hyvinvointia tai kehittää työnhakuvalmiuksia. Palveluilla voidaan vahvistaa asiakkaan itsetuntoa ja kokonaisvoimavaroja sekä vaikuttaa asiakkaan asenteisiin, sparrata sekä motivoida asiakasta ja lisätä uskoa työllistymiseen.

Valmennuspalvelut liittyvät fyysiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin, motivoituneeseen ja tavoitteelliseen työnhakuun, arjen hallintaan ja jaksamiseen tai työelämävalmiuksiin. Työnhakuhyvinvointivalmennusta pilotoidaan työkokeilujakson ajalle työmarkkinoille pääsyn tehostamiseksi. Hankkeen aikana kehitetään toimintamalli, jossa asiakkaiden näkemyksiä voidaan huomioida paremmin uusien palveluiden kehittämisessä.

Palveluiden kehittämiseksi tehdään yhteistyötä alueen verkoston kanssa moniammatillisen osaamisen, palveluntarvenäkemysten ja päällekkäisyyksien vähentämisen vuoksi. Hankkeessa kehitetään digitaalisen palvelutarjottimen mallia palveluiden saatavuuden helpottamiseksi. 

Kehitämme opinnollistamisen mallia osaksi työkokeilua

Tutkinnon osien suorittaminen madaltaa kynnystä ammatilliseen koulutukseen ja lyhentää opiskeluaikoja. Hankkeessa kehitetään mallia, jonka avulla palkattomien työelämäjaksojen aikana hankittua osaamista voidaan opinnollistaa. Työkokeilumahdollisuuksia etsitään rekrytoivilta aloilta, joissa opinnollistaminen voi tapahtua.

Hankkeessa aloitetaan yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa opinnollistamisen prosessin kehittämiseksi. Jyväskylään kehitetään uudenlaista työpaikalla tapahtuvan oppimisen tapaa työkokeilun ajalle.

Pilotoimme työssävalmennusta yhdeksi työllistämisen muodoksi 

Hankkeessa pilotoidaan työssävalmennuksen mallia ja madalletaan työnantajan kynnystä rekrytoida pidempään työttömänä ollut henkilö. Työnantajan osaamistarpeet ja työnhakijan osaaminen sovitetaan yhteen. Työelämän osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin kehittämällä työnantajien kanssa käytävää vuoropuhelua.

Työnantajia rohkaistaan kohderyhmän työllistämiseen tarjoamalla työpaikalle jalkautuvaa ohjaus- ja neuvontapalvelua. Valmennusjaksolla työssävalmentaja valmentaa asiakasta työhön niin, että osaaminen kehittyy tavoitteellisesti.

Työssävalmennuksessa työhön ja työyhteisöön perehdyttämisen lisäksi asiakkaalle tarjotaan tarpeen mukaista työsuorituksen ohjausta. Valmennuksen aikana asiakas on palkkatuetussa työsuhteessa yritykseen. 

Hankkeen toteutusaika 1.4.2021-30.6.2022

Hanketta rahoittavat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto ja Jyväskylän kaupunki.

Kuva
Jyväskylän kaupungin logo, EU:n logo ja Vipuvoimaa EU:lta logo

Yhteystiedot

Hankekoordinaattori
Satu Oksanen
p. 040 485 5075
satu.m.oksanen[at]jyvaskyla.fi