Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kahvinkeittoa yhdessä. Kuva Jiri Halttunen
Pääsisältö

Hanke on päättynyt. Jyväskylä on saanut erityisavustusta Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan kuuluvasta hankerahoituksesta, jonka tavoitteena oli kehittää ikääntyneiden asumista ja asuinympäristöjä, tukea ikääntyneiden kotona asumista sekä vahvistaa asuinalueiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta.

Hanke toteutettiin ajalla 13.6.2022-30.6.2023.


OSUVA on ikääntyneiden asuinympäristön yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Sen tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista vahvistamalla asuinalueiden yhteistöllisyyttä, osallisuutta ja palvelujen sosiaalista saavutettavuutta. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle 48 000 euron rahoituksen. Avustus kuuluu ministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustuksiin.

Hanke toteutetaan Jyväskylässä Palokan, Kuokkalan ja Säynätsalon asuinalueilla, mutta tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan jatkossa hyödyntää myös muilla alueilla. Projekti käynnistyi kesäkuussa 2022 ja päättyy kesäkuun lopussa 2023. Hankkeessa halutaan lisätä asukkaiden osallistumista asuinalueiden toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Keskeistä onkin erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvan asukaslähtöisen konseptin luominen organisaatiolähtöisen palvelutuottamisen sijaan. Konseptia voidaan toteuttaa olemassa olevissa kohtaamispaikoissa, muissa asuinalueella olevissa tiloissa ja myös tapahtumien yhteydessä.

Hankkeessa pyritään luomaan toimintamalli, jossa kootaan yhteen kohtaamiseen, harrastamiseen, yhteisöllisyyteen, ennakointiin ja varautumiseen liittyvää toimintaa. Yhteistyötä tehdään kaupungin, järjestöjen, yritysten ja hyvinvointialueen kanssa. 

Hankkeen eteneminen

Kesällä 2022 toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin kullakin alueella jo olemassa olevaa toimintaa, toiminnan kehittämistarpeita ja vastaajien kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan. Tietoa kerättiin satunnaisotoksella hankkeen alueisiin kuuluvilta, yli 65-vuotiailta asukkailta. Kyselystä saadut tulokset ovat pohjana syksyn aikana järjestettäville avoimille työverstaille, joissa asukkaat pääsevät osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Yhteistyökumppaneina huomioidaan järjestöt, joissa on ikääntyneiden edustajia (ml. eläkeläisjärjestöt) ja vanhusneuvosto. Muita kumppanuustoimijoita ovat kaupungin eri hallintokunnat, seurakunnat, yritykset ja hyvinvointialue.

OSUVA-hankkeen keskeiset tavoitteet

  1. Ikääntyneiden asuinympäristöjen yhteistöllisyyden, kohtaamisen, ylisukupolvisuuden ja sosiaalisen saavutettavuuden kehittäminen.
  2. Toiminnan toteuttaminen yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa, palveluiden yhteen kokoaminen ja niiden koordinaation vahvistaminen.
  3. Ikääntyneiden osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen. Hankkeessa toteutetaan kohderyhmälle mm. kysely ja työverstaita.
    • Kyselyllä kartoitetaan ikääntyneiden nykyistä osallistumista ja osallistumismahdollisuuksia erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin. Tämän lisäksi kyselyllä selvitetään, miten yhteisöllistä toimintaa sekä harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia tulisi kehittää asuinalueilla.
    • Työverstaissa käynnistetään kehittämistoimenpiteet kyselyissä esille nousseiden tulosten pohjalta.

Ikääntyvien osallisuus ja aktiivisuus asuinalueiden toiminnan suunnittelussa

Osuva – hanke on osa Ikäystävällinen Jyväskylä -kokonaisuutta ja tavoitteet nousevat vuonna 2021 toteutetun Ikääntyneiden asumisen IHANA-kehittämishankkeen (IHANA -ikääntyvien hyvä asuminen Jyväskylässä -hanke | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)) tuloksista. Keskeisimpänä kehittämiskohteena on osallisuus. Osallisuudessa huomioidaan asukkaiden osallistuminen toimintaan, palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Oleellista on palvelutarjonnan ja alueellisten tarpeiden yhteen sovittaminen laajassa yhteistyössä toimijoiden ja alueen asukkaiden kanssa.

Ympäristöministeriö: Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020–2022

Kuva
Ympäristöministeriön logo. Kuva Ympäristöministeriö

Lisätietoja hankkeesta:

Hankekoordinaattori Anu Tuikkanen
Viestintä, markkinointi ja osallisuuspalvelut / OSUVA-hanke
anu.tuikkanen[at]jyvaskyla.fi
p. 040 355 5386

Kuva
Ympäristöministeriön logo. Kuva Ympäristöministeriö
Asiasanat:  
hanke
ikääntyneet
asuinympäristö
osallisuus
yhteisöllisyys
ennakointi