Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ennakointi ja ikääntymiseen varautuminen asumisessa. Kuva Linda Saukko-Rauta
Pääsisältö

Hanke on päättynyt.

Jyväskylä on saanut erityisavustusta Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan kuuluvasta hankerahoituksesta, jonka tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumista. 

IHANA-hanke toteutetaan 1.1.2021 – 31.10.2021 välisenä aikana. Ympäristöministeriöltä saatu hankeavustus on 39480 €.

IHANA-hankkeen keskeiset tavoitteet:

 • Syksyn 2020 ikääntyvien asumisen kehittämisprojektissa luotuja suuntaviivoja ja strategista pohjaa viedään suunnitelmasta käytännön toteutukseen.
 • Tavoitteena lisätä ennakointia ja varautumista kaupunkilaisten, kaupungin ja eri toimijoiden taholla.
 • Tavoitteena on analysoida kolmea erityyppistä case-asuinaluetta ikääntyvän ja ikääntyneen väestön näkökulmasta asuinympäristön ja asumisen suhteen. Pyritään luomaan tarkastelumalli, jonka avulla voidaan analysoida muitakin asuinalueita ikäystävällisyyttä arvioitaessa. 

Ikääntyvien hyvä asuminen Jyväskylässä

Toimiva koti ja ikäystävällinen asuinympäristö turvaavat ikääntyvän hyvää elämänlaatua ja sujuvaan arkea. Ikääntyneiden määrän kasvaessa toiveet ja tarpeet asumisen suhteen moninaistuvat. Tarvitaan erilaisia asumisen vaihtoehtoja ja asumista tukevien palveluiden toimivuutta. Ratkaisevassa roolissa on jokaisen oma asumisen ennakointi ja varautuminen.
Onko kotini sellainen, missä pärjään, jos toimintakykyni heikkenee? Mitä palveluita erityisesti toivoisin ja tarvitsisin? Näitä asioita pohtien ja ratkaisuja etsien, on jokaiselle mahdollista turvata omannäköinen ja mielekäs arki. 

Useissa pohdinnoissa huomataan, että oma koti tutuksi tulleessa asuinympäristössä on paras vaihtoehto, kunhan varautuu tiettyihin asioihin.
Voidaan tarvita myös kodin muutostöitä, jotta arki sujuu paremmin, mikäli toimintakyky heikkenee. Joskus sekään ei riitä, vaan tarvitaan muuttoa esteettömään kotiin lähemmäksi palveluja. Millaisia vaihtoehtoja olisi tarjolla? 
Oman varautumisen ja ennakoinnin lisäksi sitä tarvitaan myös kaupungilta ja muilta toimijoilta.
 

On tärkeää, että erilaisia vaihtoehtoja sekä asumisen että asumista ja kotona pärjäämistä tukevien palveluiden suhteen on tarjolla, sitten kun niitä tarvitaan.
Miten tietoa ja neuvontaa asumisen asioista ja asumista tukevista palveluista saadaan jaettua parhaalla mahdollisella tavalla ? Myös tähän paneudutaan IHANA-hankkeessa. 

Syksyn 2020 asumisen kehittämisprojekti

Jyväskylässä selvitettiin syksyn 2020 aikana asumisen nykytilaa ja tulevien vuosien tarpeita ja ratkaisumalleja monipuolisesti.
Projekti käynnistettiin tulevaisuuden suuntaviivojen luomiseksi ikääntyvien asumiseen ja asumisen tukemiseen sekä monipuolisten asumisen vaihtoehtojen kehittämiseksi. 
Projektissa hyödynnettiin vahvasti viime vuosien aikana Jyväskylässä tehtyjä sekä valtakunnallisia selvityksiä.

Ikääntyvien asumisen kehittämisen suuntaviivat Jyväskylässä

 • Ennakointi ja varautuminen: kaupunkilaiset itse ja kaupunki sekä muut toimijat
 • Asumista kehitetään ns. normaaliuden periaatteella. Pääosin asutaan tavallisissa asunnoissa, mutta nykyisille kodeille tullee olla monenlaisia vaihtoehtoja sekä asumismuodon että asumisen hallintamuodon suhteen. Ei niinkään palvelutaloja tai ”välimuotoista” palveluihin sidottua asumista.
 • Erilaiset senioriasumisen kohteet (senioritalot, -korttelit ja hybridikohteet) ovat myös kotona asumista
 • Kohteita suunnitellaan pitkälle aikavälille ja alueellisesti, sekä uudisrakentamisen että peruskorjauksen kautta. 
 • Asuinympäristön kokonaisvaltainen tarkastelu ja kehittäminen tärkeää
 • Monipuolisilla asumista tukevien palveluiden kehittämisellä ja turvaamisella mahdollistetaan aidosti kotona pärjääminen, niin yksittäisissä kodeissa, kun senioritaloissa. Tähän panostetaan.
 • Asumisen ja asumista tukevien palveluiden kehittäminen.Nämä kaksi kokonaisuutta tarvitsevat ehdottomasti toisiaan. Yksin jommankumman kehittäminen ei riitä.
 • Kaupungin rooli sekä asumisen kehittämisessä että asumista tukevien palvelujen kehittämisessä on ohjata, mahdollistaa ja organisoida. Toimijatahoja on useita (julkinen, yksityinen, 3. ja 4. sektori)
 • Ikääntyneiden palvelujen tarkastelussa ja kehittämisessä kaupungin (jatkossa maakunnan?) rooli keskeinen: Tarkastella, kehittää ja uudistaa palvelujen prosesseja ja niiden toimivuutta ja oikea-aikaisuutta (tukipalvelut, kotihoito ja hoiva)

IHANA-hanke jatkaa kehittämistä

 • IHANA - ikääntyvien hyvä asuminen Jyväskylässä - hankkeessa viedään syksyllä luotua strategiaa käytäntöön.
 • Lisäksi analysoidaan kolmea erilaista case-alueetta ikääntyvän ja ikääntyneiden asukkaiden näkökulmasta asuinalueanalyysien avulla.
 • Tarkastellaan alueiden ikäystävällisyyttä esimerkiksi esteettömyyden ja palvelujen saavutettavuuden näkökulmasta.

Tavoitteena on luoda asian tarkasteluun sellainen toimintamalli, joka olisi myöhemmin käytettävissä muillekin asuinalueille.

Tietoa jaetaan infopaketilla

Hankkeessa toteutetaan myös ikääntyneiden asumiseen, asumisen ennakointiin sekä varautumiseen liittyvistä keskeisistä asioista tietoiskutyyppinen informaatiopaketti.
Halukkaat tahot (eläkeläisryhmät ja -järjestöt, taloyhtiöt jne.) voivat pyytää hankekoordinaattoria esittelemään tietopakettia tilaisuuksiinsa.

Kaiken kehittämisen tavoitteena on mahdollistaa laadukas ja turvallinen asuminen ja elämä ikääntyneille ja samalla vähentää raskaan hoivapalvelun tarvetta ja paineita talouteen.

Kiteytettynä lauseeseen: Toimintakykyinen ikääntyminen, ikäystävällisessä asuinympäristössä, johon tarjotaan tarvittaessa taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän kautta palveluja.

Ohjausryhmä

 • Hynynen Raija, asuntoneuvos YM
 • Hyttinen Timo, toimitusjohtaja JVA
 • Makkonen Marja-Leena, puheenjohtaja vanhusneuvosto
 • Mäntylä Heli, erityisasiantuntija YM
 • Raappana Maarit, palvelujohtaja ikääntyneiden palvelut 
 • Raekallio Mari, kaavoitusarkkitehti
 • Sipinen Piia, asumisen asiantuntija
 • Tammi Eeva-Liisa, palvelupäällikkö ikääntyneiden asumispalvelut
 • Välimäki Sari, hyvinvointikoordinaattori
 • Tyynelä Sinikka, hankekoordinaattori
   

IHANA-case-asuinalueet

Kullakin rajatulla asuinalueella on noin 1000-1200 asukasta

yli 65-vuotiaiden osuus asuinalueilla noin 21-29%

Kullakin asuinalueella on hissittömiä kerrostaloja

Pääasiallinen asuntotyyppi, asuntojen hallintamuoto ja palvelujen saatavuus poikkeaa alueittain

Tärkeitä linkkejä

Vanheneminen-varaudu vanhuuteen


Kuva
Ympäristöministeriön logo. Kuva Ympäristöministeriö

 

Asiasanat:  
asuminen
ennakointi
hanke
asuinympäristö