Hyppää pääsisältöön
Kuva
Syksyinen märkä suo
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki on mukana ympäristöministeriön rahoittamassa Helmi -elinympäristöohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Lisätietoa ohjelmasta ja sen tavoitteista löydät Ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Jyväskylässä kehitetään ohjelman aikana kaupungin lammaslaitumia ja lintujen, lepakoiden ja pörriäisten pesintää ja elinolosuhteita sekä ennallistetaan suoalueita Laajavuoressa. Toimenpiteitä tehdään vuosina 2021-2022.

Laajavuoren soiden ennallistaminen on kustannuksiltaan noin 100 000 euron suuruinen projekti, jonka avustusosuus on noin 67 000 euroa. Lammaslaidunten kehittämisen ja linnuston, lepakoiden ja pölyttäjien elinolosuhteiden parantamisen projektikustannukset ovat noin 190 000 euroa. Tähän saatu avustusosuus on noin 70 000 euroa. Helmi -hanke päättyy vuoden 2023 lopussa.

Lammaslaidunten, lintujen, lepakoiden ja pörriäisten olosuhteiden kehittäminen

Kaupungin lammaslaitumia kehitetään kunnostamalla vanhoja laitumia ja rakentamalla uusia Suuruspäähän. Vanhojen laidunten aidat uusitaan ja pensaikkoa sekä ylivuotista vesakkoa siistitään.

Lammaslaitumille asennetaan pönttöjä linnuille ja lepakoille sekä hyönteishotelleja pölyttäjille. Linnunpöntöiksi on valikoitunut ainakin telkän, tervapääskyn, käenpiian ja leppälinnun pesintään soveltuvat pöntöt. Jokaiselle laitumelle asennetaan vähintään neljä linnunpönttöä, kaksi lepakonpönttöä ja yksi hyönteishotelli. Tavoitteena on tukea pöntötyksillä luonnon monimuotoisuutta ja lajeja, joilla on pulaa pesäpaikoista. Pöntöt sopivat hyvin lammaslaidunten yhteyteen, jolloin linnut ja lepakot saavat pesintärauhan laidunaitojen sisällä.

Kaikki toimenpiteet tehdään vuoden 2021 aikana. Pöntöt ja hyönteishotellit asennetaan kevääksi ja lammaslaidunten aitoja uusitaan kesän aikana. Linnunpönttöjen asennukset voivat vaatia pieniä maastotöitä. Esimerkiksi telkän pönttöjen alapuolella maata pehmennetään poikasia varten. Lampaan laiduntavat alueella touko-elokuun välisen ajan. Pöntötysten vuoksi koiria ei saa päästää lammaslaitumille ennen lampaiden tuloa.

Jyväskylän kaupunki on mukana myös Viekas-LIFE -hankkeessa, jonka aikana tutkitaan muun muassa jättipalsamin hävittämistä lampaiden avulla. Kiinnostuitko? Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Laajavuoren soiden ennallistaminen

Laajavuori on Jyväskylän keskeinen virkistysalue ja alueella sijaitsee yksi kaupungin laajimmista suojelualuekokonaisuuksista. Suojeltuihin alueisiin sisältyy noin 200 hehtaaria vanhoja metsiä ja monin paikoin lähdevaikutteisia korpia ja laajempia suoaltaita. Alueella on ojituksista kärsineitä suoalueita ja niihin liittyviä pienvesiä, joiden vesitalous voidaan palauttaa ojia täyttämällä tai patoamalla. Myös suoalueiden kuivahtamisesta hyötynyttä puustoa harventamalla voidaan saada alueen vesitaloutta parannettua ja suomaisemaa avoimemmaksi. 

Hankkeen myötä kaupunki saa lisää tietoa ja taitoa ennallistamisen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tavoitteena on myös lisätä kaupunkilaisten tietoisuutta soiden merkityksestä, ennallistamistoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista ympäristöön. 

Suojelualueiden nykyinen luonnontila on selvitetty ja ennallistamistarve arvioitu. Tämän pohjalta on valittu hankkeen puitteissa toteutettavat ennallistamiskohteet. Hankkeessa ennallistetaan kolme suojeltua suota: Lammakesuo ja Heinälän suo sekä Riihilammen suo laskunoroineen. Suot ennallistetaan tukkimalla ja patoamalla ojat, jolloin suon vedenpinta nousee lähemmäs luonnontilaista tasoa. Suoalueilta poistetaan ylitiheäksi kasvanutta puustoa, jotta puiden kautta tapahtuva haihdunta pienenee puusto palautuu suotyypille tyypillisemmäksi. Lisäksi ennallistetaan lähteikkökorvesta alkunsa saavan, Myllyjärveen laskevan noron alajuoksu, jossa on niukasti leveysvaihtelua. Sitä lisätään noron alajuoksulle kiveämällä ja sorastamalla noron uomaa sekä rakentamalla uomaan puusuiste.

Ennallistettaville kohteille tehdään tarkat työmaasuunnitelmat  vuoden 2022 aikana ja ennallistaminen toteutetaan syyskesän ja syksyn 2023 aikana. Puuston käsittely aloitetaan syksyllä 2022 nuoren puuston raivauksilla ja jatketaan talvella 2022-2023 varttuneen puuston harvennuksella.

Lisätiedot

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lammaslaidunten kehittäminen

Tarja Ylitalo, p. 050 632 96


Soiden ennallistaminen

Katriina Nieminen, p. 050 300 3952

Anne Laita, p. 050 311 9927


Kuva
Ympäristöministeriön logo. Kuva Ympäristöministeriö

 

Kuva
Pyöreä tunnus, jonka keskellä lukee Helmi. Reunoilla perhonen, lintu ja kasvillisuutta. Kuva Ympäristöministeriö
Asiasanat:  
ympäristö
luonto
monimuotoisuus