Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Projektiyhtiö Salola Wind Park Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Jyväskylän kaupungin kaakkoisosaan Korpilahdelle, Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumaan.

Kuva
Tuulivoimahankealueen sijainti kartalla..

Hankealueen pinta-ala on noin 1500 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta. Hankkeen esittelyvideo. (aikataulu ja alue ovat tarkentunut videolla esitetystä)

Hankealueelle suunnitellaan enintään 10 tuulivoimalan toteuttamista. Voimaloiden maksimikorkeudeksi on suunniteltu 290 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja sähköasema. Alueen suunnitteluratkaisut tarkentuvat tehtävien selvitysten myötä. OAS-YVAS -suunnitelmassa on kerrottu tarkasteltavat vaihtoehdot.

Salolan tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §). Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. 

Selvitysalueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, joka ei ohjaa tuulivoimarakentamisen maankäyttöä. Tuulivoimaloiden toteuttamiseksi tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain 77§ mukainen tuulivoimarakentamista ja siihen liittyvää maankäyttöä ohjaava osayleiskaava. Konsulttina osayleiskaavan laatimisessa toimii Sitowise Oy.

Yhteismenettelyssä ympäristöarviointia ja kaavamuutosta laaditaan samanaikaisesti

Hanketoimija Salola Wind Park Oy on 14.11.2019 pyytänyt Keski-Suomen ELY-keskukselta päätöstä, edellyttääkö Salolan tuulivoimalapuiston toteuttaminen ympäristöarviointilain mukaista menettelyä. Keski-Suomen ELY-keskus on 6.4.2020 antanut päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen tulee soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista. Hanketoimija on päättänyt käynnistää YVA-menettelyn. Tarveharkintapyynnöstä poiketen arviointimenettelyssä tutkitaan seitsemän voimalan sijaan enintään kymmenen voimalan toteuttamisedellytyksiä alueelle.

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan lain mahdollistamana yhteismenettelynä aluetta koskevan osayleiskaavan laatimisen kanssa. Tämä tarkoittaa, että ympäristövaikutusten arvioinnin ja osayleiskaavan kuulemiset voidaan yhteensovittaa aloitus- ja luonnosvaiheessa. Laki edellyttää, että ympäristövaikutusten arvioinnin tulee olla valmis ennen kaavaehdotuksen käsittelyä ja nähtävilläoloa. Jyväskylän kaupungin yhdyskuntasuunnittelun palveluyksikkö toimii yhteismenettelystä vastaavana tahona. Keski-Suomen ELY-keskus valvoo yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyn riittävyyttä ja laatua.

Kuva
YVA:n ja yleiskaavan yhteismenettelyn prosessikuvaus

Hanke on tullut vireille 9.10.2020 kuulutuksella. Hankkeesta on laadittu yhdistetty kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma, joka olivat nähtävillä 9.10.-27.11.2020. OAS-YVA-suunnitelmassa kerrotaan miten ympäristön arviointimenettely tullaan toteuttamaan ja miten hankkeeseen on mahdollista osallistua. 

YVA-suunnitelman jälkeen on aloitettu varsinainen arviointityö. Arviointityön ja laadittujen selvitysten tulokset kuvataan kaava-YVA-selostuksessa. Kaupunkirakennelautakunta päättä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.  Yhteysviranomainen (Keski-Suomen ELY-keskus) antaa perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen.

Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen kaavaprosessi jatkuu ehdotusvaiheella. Ehdotusvaiheessa kaava-aineisto asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus. Osayleiskaavan hyväksymiskäsittelystä vastaa kaupunginvaltuusto.

Asiasanat:  
tuulivoima
Kaupunginosa: