Hyppää pääsisältöön

  Ajankohtaista

  Talvi 2021

  • Hankkeen esittelyvideo (6 min)
  • Parhaillaan käynnissä on YVA-selvityksen ja kaavaluonnoksen laatiminen. Tarkentuneen aikataulun mukaan kaavaluonnos ja kaava-YVA-selostus tulevat luonnosvaiheen käsittelyyn alkusyksystä 2021.

  Aikaisemmat vaiheet

  Infotilaisuus 20.10.2020 

  Kiitos infotilaisuuteen osallistuneille! Tilaisuuden materiaali lisätty sivuille.

  Kaikille avoimessa infotilaisuudessa 20.10.2020 kaupungin edustaja, Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja, hankeyhtiön edustajat  ja kaava-YVA -konsultti kertoivat tuuulivoimahankkeen prosessista, yhteismenettelystä sekä selvityksistä. Tilaisuuden aikana oli mahdollista esittää kysymyksiä live-tapahtuman kysymyspalstan kautta.

  Infotilaisuuden materiaali:

  Projektiyhtiö Salola Wind Park Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Jyväskylän kaupungin kaakkoisosaan Korpilahdelle, Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumaan.

  Kuva

  Hankealueen pinta-ala on noin 800 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta. Hankkeen esittelyvideo.

  Hankealueelle suunnitellaan enintään 10 tuulivoimalan toteuttamista. Voimaloiden maksimikorkeudeksi on suunniteltu 290 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja sähköasema. Alueen suunnitteluratkaisut tarkentuvat tehtävien selvitysten myötä. OAS-YVAS -suunnitelmassa on kerrottu tarkasteltavat vaihtoehdot.

  Salolan tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §). Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. 

  Selvitysalueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, joka ei ohjaa tuulivoimarakentamisen maankäyttöä. Tuulivoimaloiden toteuttamiseksi tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain 77§ mukainen tuulivoimarakentamista ja siihen liittyvää maankäyttöä ohjaava osayleiskaava. Konsulttina osayleiskaavan laatimisessa toimii Sitowise Oy.

  Yhteismenettelyssä ympäristöarviointia ja kaavamuutosta laaditaan samanaikaisesti

  Hanketoimija Salola Wind Park Oy on 14.11.2019 pyytänyt Keski-Suomen ELY-keskukselta päätöstä, edellyttääkö Salolan tuulivoimalapuiston toteuttaminen ympäristöarviointilain mukaista menettelyä. Keski-Suomen ELY-keskus on 6.4.2020 antanut päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen tulee soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista. Hanketoimija on päättänyt käynnistää YVA-menettelyn. Tarveharkintapyynnöstä poiketen arviointimenettelyssä tutkitaan seitsemän voimalan sijaan enintään kymmenen voimalan toteuttamisedellytyksiä alueelle.

  Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan lain mahdollistamana yhteismenettelynä aluetta koskevan osayleiskaavan laatimisen kanssa. Tämä tarkoittaa, että ympäristövaikutusten arvioinnin ja osayleiskaavan kuulemiset voidaan yhteensovittaa aloitus- ja luonnosvaiheessa. Laki edellyttää, että ympäristövaikutusten arvioinnin tulee olla valmis ennen kaavaehdotuksen käsittelyä ja nähtävilläoloa. Jyväskylän kaupungin yhdyskuntasuunnittelun palveluyksikkö toimii yhteismenettelystä vastaavana tahona. Keski-Suomen ELY-keskus valvoo yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyn riittävyyttä ja laatua.

  Kuva
  YVA:n ja yleiskaavan yhteismenettelyn prosessikuvaus

  Hanke on tullut vireille 9.10.2020 kuulutuksella. Hankkeesta on laadittu yhdistetty kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma, joka ovat nähtävillä 9.10.-27.11.2020. YVA-suunnitelmassa kerrotaan, miten ympäristön arviointimenettely tullaan toteuttamaan. 

  YVA-suunnitelman jälkeen on aloitettu varsinainen arviointityö. Arviointityön ja laadittujen selvitysten tulokset kuvataan kaava-YVA-selostuksessa, joka tulee nähtäville alkusyksystä 2021 yhdessä kaavaluonnoksen kanssa. Yhteysviranomainen (Keski-Suomen ELY-keskus) antaa perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta.

  Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen kaavaprosessi jatkuu ehdotusvaiheella. Ehdotusvaiheessa kaava-aineisto asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus. Osayleiskaavan hyväksymiskäsittelystä vastaa kaupunginvaltuusto.

  Seuraa hankkeen etenemistä ja osallistu suunnitteluun

  Nähtävillä olevat asiakirjat julkaistaan näillä hankkeen verkkosivuilla sekä ympäristöhallinnon hanketta koskevilla sivuilla. https://www.ymparisto.fi/salolantuulivoimahankeYVA

  Selvityksien edetessä myös voi palautetta antaa niin YVA-selostuksessa kuin mahdollisista kaavaratkaisuista kaavamuutoksen luonnos- ja ehdotusvaiheissa niiden tultua nähtäville. Lue lisää yleiskaavaprosessista ja siihen osallistumisesta

   

  Saa tietoa suunnittelusta sähköpostiisi

  Lisää sähköpostiosoitteesi lomakkeen kautta postituslistalle, jonka avulla välitämme ajankohtaista tietoa hankkeesta. Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käytetään vain hankkeesta tiedottamiseen eikä niitä luovuta kolmansille osapuolille. Kerättyjä tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Jyväskylän kaupunki.

  Liity sähköpostilistalle

  Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä

  Ladattava aineisto

  Liity sähköpostilistalle

  Lisää sähköpostiosoitteesi postituslistaan, jonka kautta tiedotamme hankkeen etenemisestä sekä siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista.

  Lisätietoja

  • yhteismenettelystä vastaava: Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntasuunnittelu, suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 050 442 1475, arto.sipinen[a]jyvaskyla.fi 
  • YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, arja.koistinen[a]ely-keskus.fi 
  • YVA-konsultti: Sitowise Oy, ympäristövaikutusten arviointimenettely, projektipäällikkö Heini Passoja, p. 050 370 7513, heini.passoja[a]sitowise.com  
  • kaavakonsultti: Sitowise Oy, suunnittelija Pia Niemi, p. 040 631 5093, pia.niemi[a]sitowise.com  
  • hankkeesta vastaava: Salola Wind Park Oy, Jukka Rönnlund, p. 040 577 7568, jukka.ronnlund[a]ethawind.com