Salolan tuulivoimapuisto

  Ajankohtaista

  Syksy 2020

  • Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto OAS-YVA -suunnitelmasta 22.12.2020. Yhteysviranomaisen lausunto huomioiden seuraavaksi  laaditaan YVA-selvitys ja kaavaluonnos. Alustavan aikataulun mukaan kaavaluonnos ja YVA-selostus ovat käsittelyssä vuoden 2021 keväällä.
  • Hankkeen tilannekatsaus kaupunginvaltuustolle 7.12.2020 valtuustoseminaarissa (ei päätösasiana). Tilannekatsauksen esityskalvot.
  • Infotilaisuus pidettiin 20.10.2020
  • Osayleiskaava on kuulutettu vireille 9.10.2020.  Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVAS) -asiakirja oli nähtävillä ja kommentoitavana 9.10.-27.11.2020 välisen ajan.
  • Kuulutus vireilletulosta ja OAS-YVAS -asiakirjan nähtävilläolosta.

  Infotilaisuus 20.10.2020 

  Kiitos infotilaisuuteen osallistuneille! Tilaisuuden materiaali lisätty sivuille.

  Kaikille avoimessa infotilaisuudessa 20.10.2020 kaupungin edustaja, Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja, hankeyhtiön edustajat  ja kaava-YVA -konsultti kertoivat tuuulivoimahankkeen prosessista, yhteismenettelystä sekä selvityksistä. Tilaisuuden aikana oli mahdollista esittää kysymyksiä live-tapahtuman kysymyspalstan kautta.

  Infotilaisuuden materiaali:

  Ladattava aineisto

  Liity sähköpostilistalle

  Lisää sähköpostiosoitteesi postituslistaan, jonka kautta tiedotamme hankkeen etenemisestä sekä siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista.

  Lisätietoja

  • yhteismenettelystä vastaava: Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntasuunnittelu, suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 2665062, arto.sipinen[a]jyvaskyla.fi 
  • YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, arja.koistinen[a]ely-keskus.fi 
  • YVA-konsultti: Sitowise Oy, ympäristövaikutusten arviointimenettely, projektipäällikkö Heini Passoja, p. 050 370 7513, heini.passoja[a]sitowise.com  
  • kaavakonsultti: Sitowise Oy, suunnittelija Janika Pesonen, p. 040 845 6967, janika.pesonen[a]sitowise.com  
  • hankkeessta vastaava: Salola Wind Park Oy, Jukka Rönnlund, p. 040 577 7568, jukka.ronnlund[a]ethawind.com 

  Projektiyhtiö Salola Wind Park Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Jyväskylän kaupungin kaakkoisosaan Korpilahdelle, Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumaan.

  Salolan tuulivoimapuiston alustavat sijainnit

  Hankealueen pinta-ala on noin 1000 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta.

  Hankealueelle suunnitellaan enintään 10 tuulivoimalan toteuttamista. Voimaloiden maksimikorkeudeksi on suunniteltu 290 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja sähköasema. Alueen suunnitteluratkaisut tarkentuvat tehtävien selvitysten myötä. 

  Salolan tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §). Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. 

  Selvitysalueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, joka ei ohjaa tuulivoimarakentamisen maankäyttöä. Tuulivoimaloiden toteuttamiseksi tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain 77§ mukainen tuulivoimarakentamista ja siihen liittyvää maankäyttöä ohjaava osayleiskaava. Konsulttina osayleiskaavan laatimisessa toimii Sitowise Oy.

  Yhteismenettelyssä ympäristöarviointia ja kaavamuutosta laaditaan samanaikaisesti

  Hanketoimija Salola Wind Park Oy on 14.11.2019 pyytänyt Keski-Suomen ELY-keskukselta päätöstä, edellyttääkö Salolan tuulivoimalapuiston toteuttaminen ympäristöarviointilain mukaista menettelyä. Keski-Suomen ELY-keskus on 6.4.2020 antanut päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen tulee soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista. Hanketoimija on päättänyt käynnistää YVA-menettelyn. Tarveharkintapyynnöstä poiketen arviointimenettelyssä tutkitaan seitsemän voimalan sijaan enintään kymmenen voimalan toteuttamisedellytyksiä alueelle.

  Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan lain mahdollistamana yhteismenettelynä aluetta koskevan osayleiskaavan laatimisen kanssa. Tämä tarkoittaa, että ympäristövaikutusten arvioinnin ja osayleiskaavan kuulemiset voidaan yhteensovittaa aloitus- ja luonnosvaiheessa. Laki edellyttää, että ympäristövaikutusten arvioinnin tulee olla valmis ennen kaavaehdotuksen käsittelyä ja nähtävilläoloa. Jyväskylän kaupungin yhdyskuntasuunnittelun palveluyksikkö toimii yhteismenettelystä vastaavana tahona. Keski-Suomen ELY-keskus valvoo yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyn riittävyyttä ja laatua.

  Hankkeesta on laadittu yhdistetty kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma, joka ovat nähtävillä 9.10.-27.11.2020. Hanke on tullut vireille 9.10.2020 kuulutuksella. YVA-suunnitelmassa kerrotaan, miten ympäristön arviointimenettely tullaan toteuttamaan. Yhteysviranomainen antaa YVA-suunnitelmasta lausunnon.

  YVA-suunnitelman jälkeen aloitetaan varsinainen arviointityö. Hankkeeseen liittyvät selvitystyöt ovat käynnistyneet jo syksyllä 2019 ja arviointiin liittyviä selvitysten maastotöitä jatketaan kesällä 2020. Arviointityön ja laadittujen selvitysten tulokset kuvataan YVA-selostuksessa, joka tulee nähtäville talvella 2021. YVA-selostuksen yhteydessä laaditaan kaavaluonnos. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta.

  Kaavaprosessi jatkuu kaavaehdotuksen laadinnalla, joka on tarkoitus asettaa nähtäville kesällä 2021. Kaavaehdotuksessa huomioidaan yhteysviranomaisen antama perusteltu päätelmä. Tavoitteena on viedä kaava Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2021.

  Seuraa hankkeen etenemistä ja osallistu suunnitteluun

  Nähtävillä olevat asiakirjat julkaistaan hankkeen verkkosivuilla sekä ympäristöhallinnon hanketta koskevilla sivuilla. https://www.ymparisto.fi/salolantuulivoimahankeYVA

  Ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistyessä syksyllä tulee ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtäville sekä kaavamuutos vireille samanaikaisesti yhteisemenettelyn mukaisesti. Niin ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta kuin kaavamuutoksen osallistumisen arviointisuunnitelmasta (OAS) on mahdollista antaa palautetta.

  Selvityksien edetessä myös voi palautetta antaa niin YVA-selostuksessa kuin mahdollisista kaavaratkaisuista kaavamuutoksen luonnos- ja ehdotusvaiheissa niiden tultua nähtäville. Lue lisää yleiskaavaprosessista ja siihen osallistumisesta

   

  Saa tietoa suunnittelusta sähköpostiisi

  Lisää sähköpostiosoitteesi lomakkeen kautta postituslistalle, jonka avulla välitämme ajankohtaista tietoa hankkeesta. Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käytetään vain hankkeesta tiedottamiseen eikä niitä luovuta kolmansille osapuolille. Kerättyjä tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Jyväskylän kaupunki.

  Liity sähköpostilistalle

  Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä

  Ladattava aineisto

  Liity sähköpostilistalle

  Lisää sähköpostiosoitteesi postituslistaan, jonka kautta tiedotamme hankkeen etenemisestä sekä siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista.

  Lisätietoja

  • yhteismenettelystä vastaava: Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntasuunnittelu, suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 2665062, arto.sipinen[a]jyvaskyla.fi 
  • YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, arja.koistinen[a]ely-keskus.fi 
  • YVA-konsultti: Sitowise Oy, ympäristövaikutusten arviointimenettely, projektipäällikkö Heini Passoja, p. 050 370 7513, heini.passoja[a]sitowise.com  
  • kaavakonsultti: Sitowise Oy, suunnittelija Janika Pesonen, p. 040 845 6967, janika.pesonen[a]sitowise.com  
  • hankkeessta vastaava: Salola Wind Park Oy, Jukka Rönnlund, p. 040 577 7568, jukka.ronnlund[a]ethawind.com