Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Tutustu ja lue lisää hankkeesta Hankekuvaus-alasivulla

Kaavaprosessi on lopetettu 

Salolan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus olivat kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 1.2.2022. Luonnosvaiheen nähtäville asettamisen sijaan kaupunkirakennelautakunta päätti lopettaa kaavaprosessin. Kokouksen pöytäkirja (avautuu PDF:nä).

Kaavaluonnosvaiheen aineisto muodostuu kaavaluonnoskartasta ja kaava-YVA-selostuksesta sekä selostuksen liitteistä. Selostus käsittää luonnosvaiheen kaavaselostuksen sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Kaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteet ja kaavan vaikutukset sekä kerrotaan, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen. YVA-lain 19§ mukaisessa YVA-selostuksessa esitetään tiedot tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta ja vaikutusten arvioinnin tulokset.

Liitteissä (liitteet 11-27) on kuvattu kunkin vaikutustyypin (esim. vaikutukset ihmisiin, vaikutukset maisemaan tai vaikutukset luontoon) osalta yksityiskohtaisemmin vaihtoehtojen vaikutusten arviointia. Vaikutusten arviointi, vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätökset hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta on kirjattu kaava-YVA-selostukseen. Lieventämistoimenpiteistä on lyhyesti selostuksen tiivistelmässä, mutta tarkemmin vaikutustyyppikohtaisissa liitteissä 11-27. 

 1. Aineistoluettelo
 2. Kaavaluonnos 24.1.2022
 3. Kaava-YVA -selostus 24.1.2022

Liitteet:

Voit tutustua suunnitelmiin myös havainnollistamista varten toteutetun Salolantuulipuiston 3D-mallin avulla.


 

Tuulivoimaosayleiskaavaassa noudatetaan normaalia yleiskaavaprosessia nähtävilläoloineen. Luonnosvaiheessa Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta käsittelee ja päättää nähtäville asettamisesta. Nähtävilläolon jälkeen Keski-Suomen ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena perustellun päätelmän hankkeen ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun. Kaavan luonnosvaihetta seuraa ehdotusvaihe, jossa hanketta tarkastellaan saadun palautteen ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän pohjalta.

 • Nähtäville asetettavat asiakirjat julkaistaan näillä hankkeen verkkosivuilla sekä ympäristövaikutusten arvioinnin osalta ympäristöhallinnon sivuilla: https://www.ymparisto.fi/salolantuulivoimahankeYVA
 • Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta niin YVA-selostuksesta kuin osayleiskaavasta. Osayleiskaavaaluonnos pidetään nähtävillä 60 vuorokautta.
 • Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana järjestetään myös yleisötilaisuus.
 • Ehdotusvaiheen aikana voi antaa palautetta kaavaehdotuksesta.
 • Aineistojen nähtäville asettamisesta kuulutetaan erikseen.

  Ajankohtaista

  Kevät 2022

  • Salolan tuulivoimapuiston valmistelu päätettiin lopettaa kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä 1.2.2022. Salola Wind Park Oy jätti päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka kaupunkirakennelautakunta hylkäsi 15.3.2022 tekemällä päätöksellään. Oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä ei jätetty valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten kaupunkirakennelautakunnan päätös kaavoituksen lakkauttamisesta on lainvoimainen. Salolan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi olisi mahdollista viedä eteenpäin omana prosessinaan mutta toistaiseksi hanketoimija ei aio edistää YVA-prosessia. Kokouksen pöytäkirja (avautuu PDF:nä).

  Aikaisemmat vaiheet

  • Seurantaryhmän toinen kokoontuminen pidettiin 18.11.2021. Kokoontumisessa konsultti esitteli hankkeen tilannetta ja valmisteluvaiheen aineistoa. Kokoontumisen esitys ja kokoontumisen muistio.
  • Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto OAS-YVA -suunnitelmasta 22.12.2020.
  • Hankkeen tilannekatsaus kaupunginvaltuustolle 7.12.2021 valtuustoseminaarissa (ei päätösasiana).
  • Infotilaisuus pidettiin 20.10.2020
  • Osayleiskaava on kuulutettu vireille 9.10.2020.  Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVAS) -asiakirja oli nähtävillä ja kommentoitavana 9.10.-27.11.2020 välisen ajan.

  Aiempien vaiheiden aineistoa

  Lisätietoja

  • yhteismenettelystä vastaava: Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntasuunnittelu, suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 050 442 1475, arto.sipinen[a]jyvaskyla.fi 
  • YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, arja.koistinen[a]ely-keskus.fi 
  • YVA-konsultti: Sitowise Oy, ympäristövaikutusten arviointimenettely, projektipäällikkö Heini Passoja, p. 050 370 7513, heini.passoja[a]sitowise.com  
  • kaavakonsultti: Sitowise Oy, suunnittelija Mikko Laukkanen, p. 040 427 9810, mikko.laukkanen[a]sitowise.com  
  • hankkeesta vastaava: Salola Wind Park Oy, Jukka Rönnlund, p. 040 577 7568, jukka.ronnlund[a]ethawind.com 
  Asiasanat:  
  tuulivoima
  kaavoitus