Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavaprosessi etenee neljän eri vaiheen kautta, joita ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe.

Aloitusvaihe

Kaavan laatimiseen ryhdytään, kun kaupungin kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttävät. Aloitusvaiheessa kaava ilmoitetaan julkisesti vireille ja kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä tehdään kaavan kannalta tarpeelliset perusselvitykset. Tässä vaiheessa käydään myös tarvittavia viranomaisneuvotteluja. Yleiskaavaprosessin aloitusvaiheessa osallisten on tarvittaessa mahdollista jättää mielipide OAS:in riittävyydestä.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa luodaan kaavaluonnos, arvioidaan kaavan vaikutukset sekä pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville, jolloin osallisten on mahdollista antaa siitä palautetta, eli jättää siitä mielipiteitä. Luonnoksen ollessa nähtävillä pidetään yleensä myös yleisötilaisuus, jolloin osalliset pääsevät kommentoimaan laadittua ratkaisua.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavoittaja kirjoittaa vastineet luonnosvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, sekä laatii kaavaehdotuksen annetut palautteet huomioiden. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville, jolloin osallisten on mahdollista antaa palautetta. Ehdotusvaiheessa osallisten jättämää palautetta kutsutaan muistutukseksi. Lisäksi kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavan luonteesta ja laajuudesta riippuen ehdotusvaiheessa voidaan tarvittaessa järjestää uusi yleisötilaisuus.

Hyväksymisvaihe

Hyväksymisvaiheessa kaavoittaja kirjoittaa vastineet ehdotusvaiheen palautteisiin sekä valmistelee kaavakartan ja selostuksen hyväksymiskäsittelyyn. Yleiskaavat etenevät ensin kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn, mutta lopullisen hyväksymispäätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.