Kuikan ja Nyrölän kyläselvitys

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Kyläselvityksen perusteella laadittiin Kuikan alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Kyläselvitys

Tutustu Kuikan ja Nyrölän kyläselvitykseen (pdf)!

Kaupunginvaltuuston syksyllä 2015 hyväksymän Jyväskylän kaupungin yleiskaavan pääkartassa (Yhdyskuntarakenteen ohjaus) määriteltiin mm. maaseutualueiden kylähelmet, kyläalueet, maaseutuasumisen nauha-alueet ja maaseutuelinkeinojen alueet. Yleiskaavaa laadittaessa päätettiin, että maaseudun kylien osalta tarkempi maankäytön suunnittelu tehdään osayleiskaavoina ja kyläselvityksinä. Kuikka-Nyrölän alueella aloitettiin kyläselvityksellä ja se valmistui vuonna 2016.

Kyläselvitys ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava vaan selvitys, jonka päätarkoitus on kartoittaa, tulisiko kyläalueille laatia osayleiskaava, missä laajuudessa ja mitä kysymyksiä kyseisellä kaavalla ratkaistaisiin. Kyläselvitys laadittiin yhteistyössä asiantuntijoiden, kyläläisten, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Selvitystyön aikana järjestettiin myös kyläiltoja.

Kyläselvitysten, suunnittelun ja kylien toiminnan tueksi selvittiin kylien lähtötietoja, historiaa sekä laadittiin suunnittelua tukevia lisäselvityksiä, kuten maisema- ja luontoselvityksiä. Kyläselvitysten suunnittelumetodiksi valittiin kulttuurinen kyläsuunnittelu, jolla oli tarkoitus yhteistyössä kyläläisten kanssa selvittää ja muodostaa kylän yhteinen tahtotila siitä, mikä on kylän tulevaisuus, minne on mahdollista rakentaa ja minkälaista. Sen lisäksi pohdittiin säilytettäviä, kylän historian kannalta tärkeitä ja maisemiltaan arvokkaita alueita, joille ei tulisi rakentaa lainkaan.

Kyläselvitykseen liittyvä aineisto

Maisemaselvitys

LIITE 1a, Kuikan kylä, 1:15 000

LIITE 1b, Sikomäki, 1:15 000

LIITE 1c, Nyrölän kylä, 1:15 000

LIITE 2a, Kuikantie-Tikkakoskentie risteysalue, 1:6 000

LIITE 2b, Nyrölän koulun ympäristö, 1:6 000

LIITE 2c, Sikomäentie-Nyröläntie risteysalue, 1:6 000

Kyläillan 29.10.2015 esitys

Kyläillan 3.6.2015 esitys