Eteläisen Korpilahden kyläselvitys

Tutustu tarkemmin Korpilahden kyläselvitykseen!

Korpilahden maankäytön esiselvityksen eli ESSUN tuloksena vuonna 2008 tuli esille eteläisten kylien maankäytön potentiaalisuus. Korpilahden kunta liittyi Jyväskylän kaupunkiin vuoden 2009 alusta ja ESSUN tarkoituksena oli edesauttaa kaupungin perehtymistä Korpilahden maankäyttökysymyksiin.

Kaavoituksen tarpeellisuuden ja rajaamisen selvittämiseksi jatkettiin esiselvitystyötä tarkemmilla yleiskaavallisilla selvityksillä. Ensin alueelle käynnistettiin luonto- ja maisemaselvityksen laadinta sekä kulttuurihistoriallinen inventointi, jonka jälkeen työtä syvennettiin muun muassa kartoittamalla mahdollisia rakennuspaikkoja.

Kyläselvityksen tavoitteena on ollut tarkastella eteläisen Korpilahden suunnittelun tarvetta sekä sopivaa suunnitteluvälinettä. Tarvitaanko kaavaa, millaista kaavaa - vai pärjätäänkö ilman eli voidaanko rakentaa käyttäen yksittäistä lupaharkintaa.

Kylien asukkaille suunnatuissa tilaisuuksissa ja kyselyissä pyrittiin kartoittamaan asukkaiden toiveita ja tonttien myyntihalukkuutta. Kyselyä ei lähetetty normaaliin kaavoitustapaan maanomistajille, vaan kylän kehittämistä haluttiin kysellä asukkailta itseltään. Kyläilloista ja hankkeesta tiedotettiin paikallislehdessä (Korpilahti-lehti). Tilaisuuksissa keskusteltiin alueen kehittämisestä, kaavoittamisesta ja esiteltiin alueelle tehtyjä selvityksiä. Kehittämisen tahto tulee lähteä kyläläisiltä itseltään.

Eteläisellä alueella vahvuuksina on oma koulu ja vesiosuuskunta verkostoineen. Valtatielle näkyvät laajat peltoaukeat hevosineen kertovat elinvoimaisista maatiloista. Alueella on runsaasti yrittäjiä. Legendaarinen Leustun pikataival tuo maailman kerran vuodessa kylälle ja kylältä pääsee maailmalle. Valtatieltä on hyvät yhteydet sekä Jyväskylän että Tampereen/Helsingin suuntaan.

Kyläläisillä on huoli Saakosken koulun säilymisestä. Alueelle toivotaan asukkaita, mutta saadun palautteen myötä tonttien myyntihalukkuutta ei ole määrällisesti paljon. Kaupungilla on alueella maata, joten kyläläisten toiveet kohdistuvat siihen. Korpilahden kunta on aiemmin myynyt muutamia tontteja ko alueelta, aluetta ei kuitenkaan ole suunniteltu.

Yleiskaavallisista selvityksistä ja alueen kehittämistavoitteista koottu aineisto laadittiin ns kylä/rakennuspaikkaselvitys- muotoon. Suurimmalla osalla tarkastelualuetta rakentamispaine on niin vähäinen, että yksittäisellä lupaharkinnalla voidaan alueelle rakentaa. Keskeinen kyläalue sisältää alustavan aluerajauksen yleiskaavoitusta varten. Selvitys sisältää ohjeistusta myös rakennuslupamenettelyihin.

Kyläselvitys EI ole kaava, vaikka edullisia rakennusalueita on kartalle osoitettu. Selvityksellä ei ole oikeudellisia vaikutuksia. Kyläselvitystä voidaan hyödyntää suunnittelutarveratkaisua harkittaessa, sillä selvitykseen on koottu suunnitteluharkinnassa huomioon otettavia asioita. Maanomistajien suunnittelutarveratkaisut tarkastellaan jatkossakin tapauskohtaisesti hakemuksen tullessa ajankohtaiseksi. Kyläselvitys todennäköisesti nopeuttaa lupakäsittelyä, kun asioita on tarkasteltu kokonaisuutena etukäteen. Kyläselvitys ei siten vaikeuta maanomistajan mahdollista myöhempää tarvetta hakea suunnittelutarveratkaisua omistamalleen tilalle.