Suoraan sisältöön

SUUNNITTELUVAIHEET

Yleiskaava-alueena on koko Jyväskylän kaupungin alue. Yleiskaava on maankäyttösuunnitelma, jossa ratkaistaan yleispiirteisellä tasolla kaupungin tulevan maankäytön kehykset pariksi seuraavaksi vuosikymmeneksi. Kyseessä on kaupungin strategisten suunnittelutavoitteiden maankäytöllinen osio. Yleiskaavan tärkeinä lähtökohtina ovat kaikissa seudun kunnanvaltuustoissa hyväksytty Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 ja ympäristöministeriön vahvistama maakuntakaava.

Strategisen, laajoja kysymyksiä ja asiakokonaisuuksia ratkaisevan yleiskaavan pohjalta tullaan myöhemmin laatimaan yksityiskohtaisempia osayleiskaavoja ja toteuttamiseen tähtääviä asemakaavoja.

Jyväskylän kaupungin yleiskaavan kaavoitusprosessi on jaettu erilaisiin vaiheisiin, jotka ovat esiselvitysvaihe, raamivaihe, luonnosvaihe ja ehdotusvaihe. Vaiheet, niiden tarkoitukset ja ratkaistavat kysymykset voidaan esittää tiivistetysti:

(klikkaa suuremmaksi)

AJANKOHTAISTA

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut 11.11.2016 päätöksen yleiskaavan hyväksymistä koskevista valituk-sista ja menetetyn määräajan palauttamista koskevasta hakemuksesta (päätös 4778/2016). Tehtyjen valitusten johdosta KHO on kumonnut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätökset Maatianvuoren ja Heinosniemen tuulivoimaloiden alue -merkintöjen osalta. Muutoin KHO on hylännyt tai jättänyt tutkimatta valitukset. KHO:n päätösteksti kokonaisuudessaan: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1478689856273.html

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on perjantaina 23.10.2015 antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta tai hylännyt valitukset lukuun ottamatta yhtä valitusta, jonka perusteella kaavasta poistetaan luo-net –merkintä Mason tilan pohjoisosasta.

Viisi valittajaa yksin tai asiakumppaneineen on tehnyt valtuuston tekemästä yleiskaavan hyväksymispäätöksestä jatkovalituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on maanantaina 2.3.2015 antamallaan välipäätöksellä kieltänyt Jyväskylän kaupungin yleiskaavan täytäntöönpanon, kunnes kaavasta tehdyt valitukset on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai hallinto-oikeus sitä ennen toisin määrää.

Kaupunkirakennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginhallitus on antanut lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa koskevista valituksista 23.2.2015. Kaupunginhallitus päätti lausua saamaansa selvitykseen sekä valittajien muistutuksiin annettuihin kaavoittajan vastauksiin viitaten Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että valitukset ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on perusteettomina hylättävä.

Lisäksi samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Jyväskylän kaupungin yleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin yleiskaava on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanomääräys koskee sitä yleiskaavan osaa joihin valitusten ei katsota kohdistuvan.


Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 4.9.2014 tarkistetussa muodossa kokouksessaan 10.11.2014. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on jätetty yhdeksän valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

SUUNNITTELUVAIHEET

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 10.11.2014.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 27.10.2014 esittää, että Jyväskylän kaupungin yleiskaava hyväksytään 4.9.2014 tarkistetussa muodossa.

Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.10.2014 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Jyväskylän kaupungin yleiskaava hyväksytään 4.9.2014 tarkistetussa muodossa.

Yleiskaavan ehdotus 2 oli nähtävänä 20.5.-24.6.2014. Yleiskaavasta saatiin 32 muistutusta ja 9 lausuntoa. Yleiskaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Kaupunginhallitus päätti 12.5.2014 asettaa yleiskaavaehdotus 2:n julkisesti nähtäville.

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää 6.5.2014 kaupunginhallitukselle, että se asettaa yleiskaavaehdotus 2:n julkisesti nähtäville.

Yleiskaavaehdotus julkisesti nähtävillä 14.1.-17.2.2014.

Kaupunginhallitus päätti 9.12.2013 asettaa yleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Kaupunkirakennelautakunta päätti 3.12.2013 esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa yleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Yleiskaavaluonnos nähtävillä 24.4.-21.5.2012.

Kaupunkirakennelautakunta päätti 3.4.2012 asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäville.

Yleiskaavatoimikunta päätti 26.3.2012 esittää kaupunkirakennelautakunnalle, että se asettaisi yleiskaavaluonnoksen nähtäville.

Yleiskaavatoimikunta hyväksyi raamilauseet 5.9.2011.

Raamivaihe nähtävillä 27.4.-20.5.2011.

Yleiskaava on tullut vireille 15.2.2011.

LISÄTIETOJA

Yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, p. 014 266 5050 (erityisesti kauppa)

Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, p. 014 266 5057 (täydennysrakentaminen)

Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060 (erityisesti luonto, maisema ja virkistys)

Kaavoitusinsinööri Vesa Rajaniemi, p. 014 266 5048 (erityisesti pohjoinen suunta, liikenneasiat ja virkistys)

Suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 266 5062 (erityisesti maaseutu)

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta