Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Kaupunkirakennepalvelut, Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Puistotorin kunnostussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt WSP Finland Oy. Kohteesta on laadittu historiallisia arvoja ja kehittämissuosituksia käsittelevä kooste, joka on ohjannut vahvasti suunnitteluperiaatteita. Myös museovirasto on ollut alusta asti mukana prosessissa. Ennen suunnitteluprosessin alkua käyttäjiä osallistettiin pitämällä asukastilaisuus ja Puistokadun päiväkotikoulun päiväkotilaiset sekä esikoululaiset pääsivät ideoimaan puiston toimintoja ja leikkivälineitä. Suunnitelmaluonnosta on esitelty internetissä esittelyvideon avulla helmikuussa 2021, jolloin leikkivälinekokonaisuuksista järjestettiin myös yleisöäänestys. 

Suunnittelun lähtökohdat

Puistotori sijaitsee Puistolan kaupunginosassa keskustan välittömässä läheisyydessä. Puisto rajoittuu etelässä ja lounaassa Kalevankatuun, lännessä Puistokatuun, koillisessa Puistotoriin ja kaakossa Opistokatuun. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 7500 m2 ja se sijaitsee kaavallisesti PI-alueella (istutettava puistoalue) lounaiskulman ulottuessa hieman katualueelle. Alue on kaupungin omistuksessa.

Puistolla on pitkä historia, ja sitä on muokattu vuosien saatossa useaan kertaan. Tässä suunnitelmassa pyritään palauttamaan puiston alkuperäistä, historiallista ilmettä. Puisto on nykytilassa vehreä, mutta kaipaa jo kasvillisuuden osalta avartamista ja näkymien avaamista. Tämä tukee sekä kaupunkikuvallisia tavoitteita että lisää turvallisuuden tunnetta. Puustoa joudutaan poistamaan osittain myös sellaisten puiden osalta, jotka ovat osoittautuneet huonokuntoisiksi suunnittelua varten tehdyssä puuston kuntokartoituksessa.

Tenniskenttä alkuperäisenä rakenteena kunnostetaan, mutta myöhemmin lisätty vesiaihe korvataan uudella keskusaiheella ylläpito-ongelmien vuoksi. Uutena elementtinä puistoon lisätään kaksi hulevesien viivytyspainannetta Puistokadun viereiselle alueelle. Puiston luoteiskulman osalta tämä tarkoittaa nykyisten, suurten puiden poistoa. Hulevesialueiden sijoittaminen puistoon perustuu koko keskustan alueelle laadittuun hulevesien hallinnan suunnitelmaan.

Puiston itäosassa sijaitsevan leikkipuiston välineistö on nykytilanteessa melko suppea. Suurin osa puiston leikkivälineistä on pinnoiltaan kuluneita ja osa on ajan saatossa jouduttu korvaamaan uusilla, joten kokonaisuus on hajanainen. Pohjoispäästä puretun puistotalon paikalla on tyhjä alue, joten leikkialueen pinta-alan tarjoamia mahdollisuuksia ei tällä hetkellä hyödynnetä tarkoituksenmukaisesti.

Suunnitteluratkaisut 

Puiston kunnostussuunnitelman tavoitteena on muokata alueen henkeä alkuperäistä ilmettä mukailevaan suuntaan sekä lisätä turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Leikkipuiston osalta pyritään lisäämään erityisesti alueen toiminnallisuutta sekä yhtenäistämään puiston ilmettä. Leikkipuistossa monipuolisuutta tavoitellaan sekä uudella välineistöllä että lisäämällä toimintoja nykyistä laajemmalle alueelle. Koko puiston turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisätään muun muassa kokonaan uusittavalla valaistuksella sekä avartamalla puistoa kasvillisuuden osalta. Leikkipuiston puoli on puolestaan paahteinen ja siellä kiinnitetäänkin huomiota suojaavan istutuksen lisäämiseen.

Puiston keskipisteenä toimivaa keskusaukiota muokataan hieman aiempaa laajemmaksi ja se saa uuden keskusaiheen Leikkivät pojat -veistoksesta, joka sijaitsee tällä hetkellä toisaalla puistossa. Aukio päällystetään historialliseen ilmeeseen sopivalla luonnonkiveyksellä. Oleskelumahdollisuuksia lisätään sijoittamalla aukiolle nykyistä enemmän penkkejä ja lisäksi kaksi pöytäryhmää. Veistoksen juurella ja ympyrän kehällä sijaitsevat kasvillisuusalueet uudistetaan eri aikoihin kukkivalla kasvillisuudella. 

Puistokadun läheisyyteen sijoitettavat hulevesien viivytyspainanteet ovat uusi elementti puistossa ja tuovat puistoon oman ajallisen kerrostumansa. Vedenpinnan korkeus painanteissa vaihtelee sään mukaan ollen kuivempina aikoina konaan vedestä tyhjät. Tämän vuoksi painanteet kasvitetaan vaihteleviin kosteusoloihin soveltuvalla kasvillisuudella dynaamisin periaattein. Tällä tarkoitetaan sitä, että istutusalueen annetaan kehittyä rauhassa vähäisin hoitotoimenpitein, jolloin luonto saa lopulta päättää, mikä kasvi valtaa ala ja mikä mahdollisesti taantuu. Hulevesipainanteita voi tarkastella esimerkiksi pohjoisemman painanteen viereen sijoitettavalta piknik-alueelta.

Puiston käytävälinjat säilytetään ennallaan, mutta niiden linjat tarkistetaan sujuvammiksi ja kauniimmiksi. Nykyiset, osaa käytävistä kattavat betonikiveykset poistetaan ja korvataan kivituhkapinnalla.

Tenniskentän pintamateriaali, kenttää ympäröivät aidat ja välineistö uusitaan. Kentän huolto- ja käyntiportin sijaintia muutetaan, minkä ansiosta pysäköintialueen puoli jäsentyy nykyistä selkeämmäksi. Pintamateriaaliksi on valittu lyhytnukkainen hiekkatekonurmi. Aitojen viereen, puiston puolelle, istutetaan köynnöskasvillisuutta. 

Kaikki puistossa olevat leikkivälineet uusitaan veturia lukuun ottamatta, joka kunnostetaan ja jonka perään teetetään uusi vaunu aiemmin poistetun tilalle. Leikkivälineistä koostettiin kaksi toisistaan poikkeavaa kokonaisuutta, joista suunnittelua jatkettiin yleisön äänestämän vaihtoehdon mukaisesti. Uusien leikkivälineiden tyyli on yksinkertaisen ajaton ja kokonaisuudesta tavoitellaan ilmavaa ja läpinäkyvää. Leikkivälinekokonaisuuksien valintaan on vaikuttanut valittujen välineiden toiminnallisuus ja monipuolisuus. Uutena toimintona leikkipuiston alueelle sijoitetaan myös petanque-kenttä.

Puiston alueelta poistettavaa kasvillisuutta korvataan osittain uudella puustolla ja pensas- ja perennaistutuksilla. Kasvillisuuden valinnassa otetaan huomioon historialliset perusteet, kestävyys sekä mm. kukinnan väri. Poistettua puustoa käytetään osittain puustossa lahopuumateriaalina ja/tai puusta tehtyinä veistoksina. 

Kunnostuksen yhteydessä uusitaan kaikki puiston kalusteet ja varusteet. 

Suunnitelmassa on hyödynnetty mahdollisimman paljon nykyistä maastonmuotoilua ja tasaus säilyy hulevesialueita lukuun ottamatta pääpiirteissään ennallaan.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9.-23.3.2021.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Lisätiedot:

rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh 050 364 5418