Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Kaupunkirakennepalveluiden Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Köyhälammen  viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt WSP Finland Oy.

Suunnitelma pohjautuu vuonna 2017 Maanlumo Oy:n laatimaan yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelma laadittiin alueen asemakaavatyön rinnalla.

Suunnittelun lähtökohdat

Kohde sijaitsee Mäki-Matin kaupunginosassa, Köyhälampi ympäristöineen. Käsiteltävän alueen pinta-ala on noin 1,60 ha, josta lammen osuus noin 1 ha. Alue sijaitsee kaavallisesti VP-alueella ja sen länsi-, pohjois- ja itäosassa sijaitsee luonnonsuojelulain pykälän 49 perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (kaavassa merkinnällä s).  Alue on kaupungin omistuksessa.

Suunnittelualue sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Keskussairaalantien ja Rautpohjankadun kulmaan. Keskussairaalantien ja Länsi-Päijänteentien risteysalueella on käynnissä asemakaavan muutoksen mukaisia muutostöitä. Köyhälammen kohdalla, Keskussairaalantien eteläpuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokkaita asuinkerrostaloja. Pohjois- ja länsipuolella sijaitsee Hippoksen liikuntapuisto, jonka suunnittelu on käynnissä samanaikaisesti. Itäpuolella on Seminaarinmäki, joka on maailmanlaajuisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas kokonaisuus. Alueella on myös maisemallisia ja luontoarvoja.

Alue on luonteeltaan puistomainen ja sitä käytetään läpikulkureittinä ja virkistyksellisiin toimintoihin; liikuntaan ja oleskeluun. Lammelta Keskussairaalantielle näkymä on avoin, muilta osin aluetta kehystää metsiköt ja istutettu puusto.  Nykyisellään paikalla on lampea kiertävä murskepintainen puistokäytävä, jota reunustaa lammen puolella luonnonmukainen ruohovartinen kasvillisuus ja toisella puolella leikattu nurmikkokaistale, joka jatkuu luonnontilaisena alueena. Eteläreunassa alue rajautuu jyrkkään luiskaan Keskussairaalankadun sijaitessa korkeusasemaltaan 5-6 m korkeammalla. Koilliskulmalla, käsiteltävän alueen pohjoispuolella, sijaitsee Hippoksen alueelle hulevesien hallinnan kannalta merkittävä kosteikko.

Suunnitteluratkaisut

Merkittävänä elementtinä alueella on taiteilija Kaarina Kaikkosen suunnittelema Matti Nykäsen muistomerkki ’Höyhen’. Teos sijoittuu alueen luoteiskulmaan, lammen rannan läheisyyteen. Sen ympäristö on suunniteltu tukemaan teosta ja sen merkitystä alueen identiteetin muodostumisessa. Teoksen ympärille muodostuu lammelle päin aukeava tila, jota kehystää jalot lehtipuut. Pintamateriaaliksi on valittu iätön graniitti, joka sitoo teoksen ympäristöönsä ja ilmentää tilaa teoksen ympärillä pysähtymisen paikkana. Lammen rantaluiskaan upotetaan luonnonkiviä, joille voi istahtaa teoksen ja veden äärelle.

Lampea kiertävä puistokäytävä säilyy pääsääntöisesti sijoillaan; muutokset liittyvät sen korkeusaseman tarkistuksiin hulevesien ohjaamisen parantamiseen. Korkeusaseman muutokset aiheuttavat käytävän pintamateriaalin uusimisen, sen säilyen kuitenkin murskepintaisena. Alueen kaakkoiskulmaan rakennetaan uusi käytäväyhteys, joka toimii esteettömänä reittinä Keskussairaalantieltä Köyhälammelle. Nykyistä liittymistä Keskussairaalantielle muutetaan siten, että nousukohtaan rakennetaan portaat ja niiden viereen luiska.

Käytävän varteen sijoitetaan oleskelu- ja levähdyspaikkoja, joissa kalusteina käytetään perinteisten puistonpenkkien lisäksi erilaisia aurinkotuoleja sekä picnic-pöytäryhmiä. 

Käytävän varteen on esitetty myös kaksi puurakenteista terassia, joista toinen on kokonaan maanvarainen ja toinen laiturimainen sijoittuen osittain lammen päälle. Terassien pintamateriaali on ekologista, kestäväksi käsiteltyä ja kauniisti harmaantuvaa mäntyä (Kebony, Radiata-mänty).

Pohjoisreunaan, Hippoksen liikuntapuiston ja suunnittelualueen rajan tuntumaan on sijoitettu kuntoiluvälineitä hiekkatekonurmipinnalle. Kuntoiluvälineet ovat Street workout-tyyppisiä ja niissä voi harjoittaa kaikkia kehon lihasryhmiä. Ne tukevat myös Hippoksen liikuntapuiston toimintoja esim. lämmittelyalueena.

Alueen luonnonmukaisuutta tuetaan sekä säilyttämällä olevaa kasvillisuutta että istuttamalla uutta. Lajistoon on valittu sekä alueen nykyistä ilmettä vastaavaa että erikoisempia kasveja, joiden valinnassa on huomioitu niiden esteettiset arvot sekä varautuminen ilmastonmuutoksesta aiheutuviin kasvuolosuhteiden muutoksiin. Erityisesti puuston monilajisuutta on lisätty. Puustoa on lisätty myös tukemaan liito-oravien reitistön säilymistä. Lammen rannan ruohovartinen kasvillisuus säilyy osittain ennallaan ja osittain korvataan näyttävämmillä perenna- ja koristeheinälajeilla.

Valaistus

Valaistus uusitaan rakentamisen yhteydessä energiataloudelliseksi, käyttäjäystävälliseksi, turvalliseksi ratkaisuksi.

Puiston väylät valaistaan tarvittavilta osin ja vältetään valon liiallista leviämistä väylälinjausten ulkopuolelle. Myös levähdyspaikat ja terassit valaistaan matalin pollarivalaisimin, jotka antavat sijaa myös hämärälle. Väylävalaistuksen sijoittelussa huomioidaan kuntoiluvälineiden käyttö myös keinovalaistuksen aikana.    

Pimeän aikaan teoksen terässukset ja rakenne kiiltävät valaistuina teosta lähestyttäessä. Teoksen ja sitä ympäröivän tilan valaistuksessa tavoitellaan keveyden illuusiota. 

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 28.9. – 12.10.2021.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Lisätiedot

rakennuttajahortonomi Leena Rapo, p. 050 364 5418