Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Kaupunkirakennepalveluiden Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Köyhälammen viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt WSP Finland Oy.

Suunnitelma pohjautuu vuonna 2017 Maanlumo Oy:n laatimaan yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelma laadittiin alueen asemakaavatyön rinnalla.

Osa alueesta on jo rakennettu edellisten suunnitelmien pohjalta, suunnittelualue on sittemmin laajentunut koskemaan lammen viereistä kosteikkoa ja siltaa lammen ja kosteikon välillä.

Suunnittelun lähtökohdat

Kohde sijaitsee Mäki-Matin kaupunginosassa, Köyhälampi ympäristöineen. Käsiteltävän alueen pinta-ala on noin 1,60 ha, josta lammen osuus noin 1 ha. Alue sijaitsee kaavallisesti VP-alueella ja sen länsi-, pohjois- ja itäosassa sijaitsee luonnonsuojelulain pykälän 49 perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (kaavassa merkinnällä s).  Alue on kaupungin omistuksessa.

Suunnittelualue sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Keskussairaalantien ja Rautpohjankadun kulmaan. Koilliskulmalla sijaitsee Hippoksen alueelle hulevesien hallinnan kannalta merkittävä kosteikko.

Suunnitteluratkaisut

Kosteikkoa laajennetaan ja ruopataan tilavuudeltaan isommaksi. Uusi puupaaluinen patorakenne kosteikon puolella viivyttää ja ohjaa osaltaan veden kulkua.

Kosteikko istutetaan mahdollisimman luonnonmukaiseen ratkaisuun pyrkien. Alueen luonnonmukaisuutta tuetaan sekä säilyttämällä olevaa kasvillisuutta että istuttamalla uutta. Lajistoon on valittu sekä alueen nykyistä ilmettä vastaavia lajeja kosteikon vesiolosuhteiden mukaisesti. Puuston monilajisuutta on lisätty. Puustoa on lisätty myös tukemaan liito-oravien reitistön säilymistä. Kasvillisuus valikoituu myöhemmin olosuhteiden mukaan. Kosteikkokasveille tulee sorakate mukulakivin tehostettuna, turvaamaan kasvien paikallaan pysymistä ja kasvuunlähtöä.

Silta on puurakenteinen, kantavuudessa on huomioitu käytävien talviauraus. Sillan reuna-alueet katetaan nk. molskotilla. Sillan esteettisyys on ollut tärkeä arvo merkittävässä puistokohteessa.

Kustannukset

Suunnitelman mukaiset kustannukset ovat sillan osalta n. 80 000 € ja kosteikon n.70 000 €. Kohde toteutetaan vuonna 2023 osana Köyhälammenpuiston toteutusvaihetta 2.

Nähtäville asettaminen

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungin palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 1.-15.11.2022.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

 

 

 

 

Lisätiedot

rakennuttajahortonomi Leena Rapo
Puh. 050 3645418

Asiasanat:  
vihersuunnitelma
Kaupunginosa: