Suoraan sisältöön

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksessa tulee tarpeellisessa määrin selvittää suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset (Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §). Erillisiä laajoja hankkeita koskevia ympäristövaikutusten arviointeja säätelee YVA-laki.

Ympäristövaikutuksilla käsitetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:

a) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
b) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
c) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
d) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
e) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Vaikutusten arviointi tuottaa tietoa kaavan toteutumisen merkittävistä vaikutuksista. Vaikutusten arviointi tukee kaavan laatimista, vuorovaikutusta, päätöksentekoa ja kaavan toteuttamista.

Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat (Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §). Selvityksen laatimiseen ei ole standardeja. Metodi ja sisältö riippuvat suunnittelukohteen paikallisista ominaispiirteistä sekä kaavan luonteesta ja merkittävyydestä. Pohjan vaikutusten arvioinnille muodostavat erilaiset lähtötietoselvitykset.

Vaikutusten arviointi tehdään sekä yleis- että asemakaavoista. Yleiskaavojen yhteydessä tehtävät selvitykset ja arvioinnit ovat pääsääntöisesti laajempia ja perusteellisempia, toisaalta myös yleispiirteisempiä. Asemakaavojen yhteydessä yleiskaavatasoinen selvitys toimii vaikutusarvioinnin pohjana, ja sitä tarkennetaan tarvittavalta osin asemakaavan laatimisen yhteydessä tehtävissä selvityksissä. Tärkeää on, että vaikutukset ja vaihtoehdot selvitetään riittävän ajoissa ja laaja-alaisella suunnitelmatasolla, jolloin vaihtoehtoisia ratkaisuja on vielä käytössä. Siltä osin kuin selvityksiä ei ole tehty yleiskaavatasolla tai selvitykset ovat vanhentuneet, selvitykset tehdään asemakaavan yhteydessä tarpeen mukaan tavallista laajempana.

Vaikutusten arviointi tapahtuu yleensä siten, että kaavoittaja itse arvioi kaavojen vaikutuksia tehtyjen selvitysten sekä maastokäyntien pohjalta. Tärkeän osan arviointiin tuo yhteistyö muiden hallintokuntien, osallisten ym. kanssa. Mikäli kaavan laatijana on konsultti, vastaa hän myös yleensä vaikutusten arvioinnista. Erityisasiantuntemusta vaativissa osaselvityksissä tai muutoin monimutkaisissa arviointitöissä (esim. kaupallisissa selvityksissä tai meluselvityksissä) käytetään myös usein konsulttia. Myös luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura2000-arvioinnit teetetään ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Vaikutusten arviointi on osa kaavan suunnittelua, tapa tehdä työtä. Vaikutusten arvioiminen ei merkitse vain vaikutusten toteamista vaan myös vaikutusten huomioon ottamista suunnittelussa. Oheinen periaatekaavio kuvaa vaikutusten arvioinnin ja suunnittelun vaiheistusta. Vaikutusten arviointi antaa vastauksia kysymyksiin: mikä muuttuu, mitä seuraa, onko muita vaihtoehtoja, mitä saadaan, mitä menetetään, kuka hyötyy, kuka häviää. Osalliset voivat antaa panoksensa arviointiin. Lisäksi tulee pohtia, kuinka mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää.

Vaikutustenarviointikaavio

Vaikutusten arviointi ohjelmoidaan kaavan vireilletulon yhteydessä laadittavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Siinä esitetään mitä ja miten vaikutuksia tullaan arvioimaan ja mikä on selvitysalueen rajaus ja työn aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa pyritään myös ottamaan kantaa siihen, mitkä ovat juuri kyseisen kaavan osalta ne olennaiset vaikutukset, joihin selvityksissä syvennytään. Tässä vaikutusten tunnistamisessa käytetään apuna kaupunkisuunnitteluosaston Kaavoitusprosessi-oppaan arviointilomaketta. Arviointilomakkeen avulla voidaan myös pohtia vaikutusten merkittävyyttä sekä arvioinnin rajaamista.

(Ympäristö)vaikutusten arvioinnista löytyy lisätietoa mm. valtion ympäristöhallinnon www-sivuilta.

Jyväskylän kaupungissa on erityisesti kehitetty menetelmiä sosiaalisten vaikutusten arviointiin (Sva), josta löytyy enemmän tietoa täältä.

Lisätietoja vaikutusselvityksistäkaavoituksesta antaa maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, puh. 014 - 266 5060. Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi[@]jkl.fi.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta