Kymppi-Moni - suunnittelumenetelmän monistaminen

KymppiR-nykymenetelmän kuvaus

KymppiR-toimintamalli 

Osamenetelmät:
Kaavavarantotietojen ylläpidon menetelmä
Kaavavarannon toteutuksen ajoitus
Alueellinen väestöarvio
Palveluverkon lähtötiedot ja muutosten hallintamenetelmä
Yhteenveto: tiivistelmä menetelmistä


Yleinen nykytilanne ja tiedonhallintaprosessin yleistäminen

Yleisen nykytilanteen selvitys ja tiivistelmä
Kunnissa käytetyt käsitteet


Yhteystiedot

Kaavoitustutkija Anna Isopoussu p. 014 266 5049, anna.isopoussu[at]jyvaskyla.fi
Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi, p. 014 266 5050, leena.rossi[at]jyvaskyla.fi

Kaavoitetaanko tontteja riittävästi? Riittävätkö palvelut ja hyödynnetäänkö olemassa olevaa palveluverkkoa tehokkaasti? Miten huolehtia tonttien riittävyydestä pitkäjänteisesti? Mikä on maapolitiikan merkitys? Miten syntyvät päätökset uusista asuinalueista ja riittävätkö rahat niiden toteuttamiseen? Onko kasvu hallittua? Kuka tietää, mitä tietää ja millä perusteella? 

Jyväskylän kaupungin ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisen hankkeen, Kymppi-Monin, tavoitteena oli selvittää, miten Jyväskylän kaupungin käytössä oleva KymppiR-maankäytön suunnittelumenetelmä ja tiedonhallintajärjestelmä ovat monistettavissa muiden kuntien ja kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittamisen tueksi. Hanke oli osa Tekesin rahoittamaa Kestävä Yhdyskunta -ohjelmaa ja se toteutettiin vuosina 2011-2013. Mukana oli kahdeksan kumppania: Helsingin, Hyvinkään, Joensuun, Oulun, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Sipoon kunta ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Hankkeen yksi keskeinen tavoite oli tuottaa Jyväskylän KymppiR-toimintamallista ymmärrettävä ja käyttökelpoinen kuvaus, joka luo edellytykset mallin mukaisen suunnittelumenetelmän soveltamiseen kuntien omaan tiedonhallintakulttuuriin perustuen. Kumppanikunnista kuvattiin vastaavat prosessit ja näiden pohjalta yleistetty tiedonhallintaprosessin kuvaus. 

Hanke osoitti, että keskeinen haaste tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa on kokonaisuuden ymmärtäminen usean toimijan prosessina. Kyse ei ole pelkästään yksittäisistä päätöksistä vaan myös niiden vaikutusten laajemmasta hahmottamisesta. Prosessien hallinnan tueksi tarvitaan analyysityökaluja, jotka mahdollistavat yhdyskuntarakenteen kehityksen reaaliaikaisen seurannan ja erilaisten vaihtoehtoisten kehityskulkujen ja niiden vaikutusten hahmottamisen. Hankkeen myötä yhteistyössä ohjelmistoyhtiö Trimblen kanssa on sittemmin toteutettu strateginen kaupunkisuunnittelusovellus kaavavarantotietojen hallintaan. 

Hankkeen jälkeen Jyväskylän kaupungin KymppiR-ohjelma on uudistunut vuosittain ja ottanut kantaa tärkeisiin strategisiin kysymyksiin kuten täydennysrakentamiseen ja asuntopolitiikkaan. Myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksissä on siirrytty rullaavaan, vuosittain päivitettävään käytäntöön. 

KymppiR-nykymenetelmän kuvaus

KymppiR-toimintamalli 

Osamenetelmät:
Kaavavarantotietojen ylläpidon menetelmä
Kaavavarannon toteutuksen ajoitus
Alueellinen väestöarvio
Palveluverkon lähtötiedot ja muutosten hallintamenetelmä
Yhteenveto: tiivistelmä menetelmistä


Yleinen nykytilanne ja tiedonhallintaprosessin yleistäminen

Yleisen nykytilanteen selvitys ja tiivistelmä
Kunnissa käytetyt käsitteet


Yhteystiedot

Kaavoitustutkija Anna Isopoussu p. 014 266 5049, anna.isopoussu[at]jyvaskyla.fi
Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi, p. 014 266 5050, leena.rossi[at]jyvaskyla.fi