Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungille on laadittu liikenneturvallisuuden edistämisen suunnitelma vuosille 2023–2025, johon yhdeksi painopisteeksi on nostettu onnettomuusanalyysin perusteella suojateiden turvallisuuden parantaminen. Suojateiden nykytilanteesta tehtiin selvitystyö, jossa tunnistettiin turvattomat pää- ja kokoojakatujen valo-ohjaamattomat suojatiet. Vuodelle 2023 valikoitui yhteensä 10 turvattomaksi luokiteltua suojatietä, joiden liikenneturvallisuutta parannetaan erilaisin toimenpitein. Nyt nähtäville asetetaan näistä kuusi suojatiesuunnitelmaa. 

Asmalammentien ja Vaajakoskentien risteys

Asmalammentien ja Vaajakoskentien risteykseen on laadittu liikenneturvallisuutta parantava suunnitelma, jossa on huomioitu Vaajakoskentien yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän käyttäjät.

Suunnitelmassa Asmalammentien ylittävän suojatien kohdalle rakennetaan saarekkeet suojatien lyhentämiseksi. Saarekkeet mahdollistavat odotustilan, jolloin ylityksen turvallisuus paranee merkittävästi. Liittymä säilytetään muuten nykyisen kaltaisena. Uudet liikennemerkit asennetaan suunnitelman mukaisesti.

Vaajakoskentie Itä-Päijänteentien risteyksessä

Vaajakoskentiellä, Itä-Päijänteentien risteyksessä sijaitsee turvattomaksi luokiteltu suojatie, joka tullaan poistamaan liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteenä. Suojatie on turvaton, koska ylittäjän on kuljettava kahden samansuuntaisen ajokaistan poikki ilman liikennevaloja; suojatien pituus on yli seitsemän metriä, mikä ei saisi ylittyä, jos suojatie ei ole valo-ohjatussa risteyksessä; näkemät ovat heikot erityisesti linja-auton ollessa pysäkillä sekä ajonopeudet nousevat usein yli rajoitusten.

Toimenpiteinä suojatiemaalaukset jyrsitään asfaltista pois ja suojatien liikennemerkit poistetaan. Saarekkeeseen jäävä aukko rajataan reunakivillä ja aukko kivetään samalla sidekivellä, mitä muualla saarekkeessa on käytetty. Ylityskohdissa reunakivet uusitaan, asfaltti kuoritaan pois ja aukot nurmetetaan.  

Poistettavaa suojatietä käyttävät pääsevät jatkossa ylittämään Vaajakoskentien Aholaidantien valo-ohjatusta risteyksestä tai Seppäläntien päässä sijaitsevan alikulkusillan kautta. 

Pitkäkadun ja Nisulankadun risteys

Nisulankadun kaakkoispuolen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän ylitys Pitkäkadun kohdalla on osoittautunut ongelmalliseksi liikenneturvallisuuden kannalta. Näkyvyys Pitkäkadulta saapuville autoilijoille on huono varsinkin Viitaniemen suuntaan. Liikenteen havaitsemiseksi auto on ajettava suojatien päälle.

Suunnitelmassa suojatietä siirretään sijansa verran Pitkäkadulle, jolloin suojatietä ylitettävä matka lyhenee ja Nisulankadulle saapuvalle autoilijalle jää odotustila suojatien taakse. Lisäksi suojatie rakennetaan korotettuna ja merkitään maalauksin. Merkintätapa on suojatie ja pyörätien jatke, kuten aiemminkin. Tarvittavat liikennemerkit asennetaan suunnitelman mukaisesti.

Ylistönmäentien ja Pohjantien risteys

Ylistönmäentien ja Pohjantien risteykseen on laadittu liikenneturvallisuutta parantava suunnitelma, jossa on huomioitu erityisesti Pohjantien yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän käyttäjät.

Suunnitelmassa Ylistönmäentien ylittävän suojatien kohdalle rakennetaan saarekkeet suojatien lyhentämiseksi. Saarekkeet mahdollistavat odotustilan, jolloin ylityksen turvallisuus paranee merkittävästi. Lisäksi liittymäkaaren linjausta Pohjantietä oikealle käännyttäessä muutetaan. Uudet liikennemerkit asennetaan suunnitelman mukaisesti.

Pohjanlahdentie Kekkolantien risteyksessä

Kuokkalassa, Pohjanlahdentiellä parannetaan liikenneturvallisuutta poistamalla Pohjanlahdentieltä pohjoisen suunnasta Kekkolantielle kääntyvä ajokaista vähäisen liikennemäärän takia. Tällä toimenpiteellä suojatietä ylittävän jalankulkijan ylitysmatka lyhenee, mikä lisää turvallisuutta. Lisäksi suojatiemerkkien pylväisiin asennetaan sinivalkoiset pylvästehosteet lisäämään suojatien havaittavuutta.

Nykyinen reunakivilinja puretaan Pohjanlahdentieltä ja uusi betoninen reunakivilinja asennetaan rajaamaan kavennettua ajorataa. Jkpp-väylän ja ajoradan väliin jää n. 3,8 m leveä viherkaistale olemassa olevan viherkaistan jatkeeksi. Kaistaleelle istutetaan 5 kappaletta rauduskoivuja ja puiden välit nurmetetaan. Jkpp-väylää reunustavat nykyiset seulanpääkivet poistetaan ja ladotaan uudelleen viherkaistaleen päähän. Kiveys muotoillaan painanteeksi ja päähän asennetaan uusi ritiläkantinen hulevesikaivo, jonka kautta pintavedet ohjataan olemassa olevaan hulevesiverkostoon. Ajoradan pintavedet kerätään uuteen kitakaivoon, josta vedet puretaan nykyiseen hulevesiviemäriin. 

Vanhat liikennemerkit poistetaan ja korvataan uusilla vastaavilla. Alue kuuluu 50 nopeusrajoituksen piiriin.

Naattiantien ja Pohjanlahdentien risteys

Naattiantien ja Pohjanlahdentien risteykseen on laadittu suunnitelma, jolla parannetaan Pohjanlahdentien yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän käyttäjän turvallisuutta Naattiantietä ylitettäessä.

Naattiantiellä on kanavoitu liittymä kääntymiskaistoineen Pohjanlahdentielle tultaessa, jonka johdosta suojatien pituus on voimassa olevia suositusarvoja pidempi. Risteyksen liikennemäärät ovat pienentyneet merkittävästi Tikanväylän valmistuttua yhdistettynä Hämeenpohjantiehen. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Naattiantieltä poistetaan kanavointi leventämällä ja pidentämällä keskisaareketta. Lisäksi liittymäkaarta oikealle muutetaan. Muutosten jälkeen molempien kaistojen suojateiden pituus on n. 8,0 m. Liikennemerkit asennetaan suunnitelman mukaisesti.

Aikataulu ja kustannusarvio

Rakennustyöt on aikataulutettu tehtävän vuoden 2023 aikana. Hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on n. 50 000 €.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmista jätettiin yksi muistutus, jossa kommentoitiin neljää eri suunnitelmaa. Saadun palautteen perusteella Asmalammentien ja Vaajakoskentien risteysalueen suunnitelmaa päivitettiin.

Nähtävilläolo

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä kaupunkirakenteen neuvonnassa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.3.–4.4.2023.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asmalammentien ja Vaajakoskentien risteys, muutettu asemapiirustus (pdf)

Asmalammentien ja Vaajakoskentien risteys, asemapiirustus (pdf)

Vaajakoskentie Itä-Päijänteentien risteyksessä, asemapiirustus (pdf) 

Pitkäkadun ja Nisulankadun risteys, asemapiirustus (pdf)

Ylistönmäentien ja Pohjantien risteys, asemapiirustus (pdf)

Pohjanlahdentie Kekkolantien risteyksessä, asemapiirustus (pdf)

Naattiantien ja Pohjanlahdentien risteys, asemapiirustus (pdf)

Alasivu

Lisätiedot:

suunnitteluinsinööri Johanna Savolainen
puh 050 567 3087

Asiasanat:  
katusuunnitelma