Salovuorentien ja Salilantien katusuunnitelma

Suunnittelukohde sijaitsee Jyväskylän Korpilahdella noin kahden kilometrin etäisyydellä Korpilahden keskustasta luoteeseen. Salovuorentien ja Salilantien koillispuolella on Kotamäen asemakaava-alue, lounaispuolella yksityisen ja kaupungin omistamaa kaavoittamatonta aluetta. Salovuorentie liittyy Räätälintiehen. Suunnitteluosuuden katualueen sisältävä asemakaava on hyväksytty 11.11.1980. Asemakaavan ulkopuolella Salovuorentie ja Salilantie ovat yksityisteitä.

Salovuorentie ja Salilantie ovat sorapintaisia katuja, joiden rakenteissa on routimisesta johtuvia vaurioita ja kantavuuspuutteita. Salovuorentien ja Salilantien risteysaluetta on tarpeen selkeyttää. Lisäksi katuosuudelta puuttuu kevyen liikenteen väylä, jolle on esitetty varaus asemakaavassa. Katualueella olevaa puustoa ja pensaita poistetaan rakentamisen edellyttämältä alueelta.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on pääosin 22 metriä. Salovuorentien päällystetyn ajoradan leveys on kuusi metriä ja Salilantien viisi metriä. Korotettuna toteutettavan yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on kolme metriä. Katujen rakenteet uusitaan, ajoradat ja kevyen liikenteen väylä päällystetään ja katualueen kuivatusta parannetaan (avo-ojat). Salovuorentien parannettava osuus on noin 630 metriä (sisältää liittämisen yksityistiehen) ja Salolantien noin 135 metriä.

Suunnitteluosuuden valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuosille 2020-21 800 000 euron määräraha Salovuorentien ja Salilantien rakentamiseksi. Hanke on tarkoitus käynnistää syksyllä 2020 ja viimeistelytyöt tehdään vuonna 2021.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.1.–3.2.2020.
    
Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus plv 0-300 (pdf)

Asemapiirustus plv 300-630 (pdf)

Pituusleikkaus Salilantie (pdf)

Pituusleikkaus Salovuorentie (pdf)
 

Asiasanat: 
Kaupunginosa: