Puistokadun katusuunnitelman muutossuunnitelma välillä Arenaukio - Rajakatu

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen puh. 014 266 7594

Puistokadun katusuunnitelman muutossuunnitelma on laadittu välille Arenaukio – Rajakatu noin 1 km matkalle. Suunnitelma sisältää uusia autoliikenteen ja pyöräilyn sekä jalankulun järjestelyjä sekä huleveden käsittelyn ja viivytyksen menetelmiä. Katusuunnitelmassa otetaan kantaa myös Puistokadun varrella olemassa olevien katupuiden elinolojen kohentamiseen sekä niiden uusimistarpeeseen. Katusuunnitelmassa on tukeuduttu pyöräilyyn ja jalankulkuun liittyvissä ratkaisuissa aiemmin laadittuihin pyöräilyn sekä jalankulun edistämisen linjauksiin sekä jo tehtyihin toimenpiteisiin muun muassa yksisuuntaisten pyöräväylien verkoston laajentamiseksi ydinkeskustan osalla.

Katusuunnitelman laatimisvaihetta on edeltänyt yleissuunnitelmatasoinen tarkasteluvaihe, jonka yhteydessä on hahmoteltu liikenneteknisten muutosten erilaisia vaihtoetoja sekä tutkittu uudestaan Puistokadun lehmusten kuntoa. Uuden kuntotutkimuksen tulosten perusteella on tehty puiden uusimistarpeesta kokonaisesitys. Yleissuunnitelmavaiheen rinnalla on suunniteltu keskustan hulevesimallinnuksen tuloksiin pohjautuen Puistotorin puistoon paikallinen hulevesivirtaamien huippuja tasaava hulevesiallasjärjestely, jonka ensisijainen tavoite on viivyttää osaltaan hulevesivirtaaman kuormitusta keskustan alaosan hulevesiviemäreissä muun muassa Kalevankadulla ja edelleen Hannikaisenkadulla. Yleissuunnitelmavaihe jatkuu puiston rakennussuunnitelman laatimisvaiheella tarkentaen tekniset ratkaisut.

Katusunnitelmat

Arenaukio- Yliopistonkatu

Merkittävin liikennetekninen muutos suunnitelmassa on Puistokadun alkuosan muuttaminen pihakaduksi Arenaukion ja Yliopistonkadun välisellä osuudella. Pihakatumuutoksessa katutilan pinta uudistetaan kokonaisuudessaan koko katupoikkileikkauksen leveydeltä korjaamalla nykyinen paikoin huonokuntoinen sekä painunut katupinta. Kadun vanhat reunakivilinjat poistetaan ja korvataan pinnan tasoon asennettavalla hulevesikouruilla ja katu pinnoitetaan luonnonkivipäällysteillä, jolloin kadun yleisnäkymä tukee hyvin kävelykadulle johtavan katujakson luonnetta. Pihakatujakson nopeustaso on alhainen 20 km/h, jonka ohella kalusteet, varustelu sekä istutusten uudistaminen kohentavat nykyisen katutilan toiminnallisuutta sekä viihtyisyyttä.

Kadulla on jatkossa 2 pysäköintipaikkaa autoille. Kadun varteen sijoitetaan myös 19 kpl moottoripyörien pysäköintipaikkoja, jotka korvaavat osittain toisaalla keskustassa poistettujen ja jatkossa poistuvien paikkojen aiheuttamaa puutetta. Kiinteistöjen sekä kauppakeskuksen huoltoajo on edelleen sallittu kadulla, samoin saattoliikenne pihakatujaksolla.

Valaistus uusitaan led-valaistukseksi. Yliopistonkadun reunassa uusitaan vanha katuvalaisin pylväineen korvaamalla se keskustan kehällä käytettävällä pylväsmallilla.

Jalankulku ja pyöräily

Pihakadulla jalankulku ja pyöräily on sallittu koko kadun poikkileikkauksen alueella. Katupuut ja katukalusteet sekä valaisimet rajaavat katutilaa kuitenkin siten, että jalankulku ohjautuu luontevasti kiinteistöjen seinälinjojen läheisyyteen ja pyöräily sekä pihakadun moottoriajoneuvoliikenne kadun keskiosalle. Pyöräily ohjataan kadun keskiosalta Yliopistonkadun risteyksessä yksisuuntaisille pyöräväylille, jotka merkitään risteysalueelle erikseen. Pyöräväylät yhdistyvät Puistokadun yksisuuntaisiin pyöräväyliin risteyksen takana.

Vanhat pyörätelineet korvataan uusilla telineillä ja kadun varteen sijoitetaan polkupyöräpysäköinnille 40 telinepaikkaa runkolukituksen mahdollistavin telinein. Arenaukion päädyssä sijaitseva nykyinen pyöräpysäköinti uudistetaan uusimalla telinetyyppi sekä lisäämällä telineiden määrää, jolloin pyöräpysäköinnille on 52 telinepaikkaa. Uudistuksen jälkeen muutosalueella on yhteensä 92 kpl telinepaikkoja.

Katupuut

Pihakatujakson vanhat puut uusitaan lähes kaikki, ainoastaan 2 kpl nykyisistä katupuista voidaan säilyttää kuntonsa puolesta. Katujaksolle istutetaan 14 kpl uusia katupuita, joiden kasvu- ja menestymisolosuhteita parannetaan uusimalla puiden kasvualustat, lisäksi kaikki puut suojataan erillisillä runkosuojilla kolhiutumisvaurioiden torjumiseksi. Muuta kasvillisuutta ei kadun varteen istuteta. Kauppakeskuksen puoleisella sivustalle asennetaan myös muutama katupenkki uusien puiden lomaan.

Yliopistonkatu - Rajakatu

Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti

Yliopistonkadun ja Puistokadun liittymää muotoillaan uudestaan Puistokadun puolelta. Muutos johtuu osittain puiston puoleisen linja-autopysäkin sekä pyöräväylän ja jalankulkutilan tilatarpeesta. Muutoksen jälkeen katutilaan mahtuu myös uusia katupuita molemmin puolin katua entisten puurivien jatkoksi. 

Rajakadun päädyn liittymää muotoillaan vastaavasti siten, että liittymäalueella saadaan mahtumaan vanhan kunnantalon puoleiselle sivustalle selkeälinjainen linja-autopysäkki sekä katupuille lisätilaa. Liittymäalueelle sijoitetaan ajolinjoja ohjaava keskisaareke. Keskustan suunnasta nousevan pyöräväylän loppupää ohjataan lähemmäksi liittymää, jolloin kirkon suunnasta Puistokadulle pyrkivä pyöräliikenne ohjautuu selkeämmin kadun toiselle puolelle yksisuuntaiselle pyöräväylälle. Liittymässä kirkon puoleiseen kulmaukseen toteutetaan pieni puistikko, joka tehostaa pyöräväylän linjauksen ohjaavuutta risteystä kohti, puistikko kohentaa osaltaan myös nykyisen liikenneympäristön viihtyisyyttä. Puistikkoon asennetaan puistopenkit sekä valaistus.

Katupoikkileikkauksen nykyiset ajokaistat säilyvät vähäisin muutoksin. Ajokaistojen leveys vaihtelee 3,25–4,00 metrin välillä, kadun keskiosan suojatiesaarekkeita muotoillaan uudestaan. Kadun pituuskaltevuus ja tasaus säilyy myös nykyisen kaltaisena vähäisiä pinnan muotoiluja lukuun ottamatta. Kadun molemmin puolin säilyy nykyiset puurivien istutuskaistat.

Puistokadun kadunvarsipysäköinti säilyy pääpiirteissään entisellään kadun toisella sivustalla, pysäköintipaikkoja on 29 kpl.

Kadun liikenteenohjaukseen, kuten liikennemerkkeihin, tehdään tarvittavat muutokset sekä uudistukset uuden tie- ja liikennelain mukaisesti, samoin liikennevalokojeita uudistetaan tarvittavilta osin. 

Kunnallistekniikka

ALVA Oy uusii hankeen yhteydessä muun muassa kaukolämpö- ja vesijohtoverkostoa, osa saneerauksista sijoittuu sivukatujen puolelle, joskin verkoston liitoskohdat ulottuvat Puistokadun puolelle. Kadun muutostöiden yhteydessä rakennetaan myös hulevesille uusia putkiliitoksia, joihin saadaan johdettua muun muassa kadun varren kerrostalokiinteistöjen katoilta rännien kautta jalkakäytäville purkautuvat hulevedet. Kadun reuna-alueen pintarakenteisiin sijoitetaan uusia kaapeliyhteyksiä sekä liikennevalojen ja katuvalaistuksen kaapelointeja.

Katupuut 

Kadun lehmusten osalta keskeisin lähtökohta on ollut säilyttää Puistokadun ilme bulevardimaisena. Katualuetta molemmin puolin reunustavista puista uusitaan ainoastaan kuntotutkimuksen perusteella huonokuntoiseksi todetut yksilöt (kuntotutkimus tehty vuonna 2008 ja päivitetty kesällä 2020). Puulajina käytetään edelleen lehmusta.

Uusia puita tullaan istuttamaan myös kohtiin, missä niitä ei tällä hetkellä ole lainkaan, kuten esimerkiksi Puistokadun alaosassa Yliopistonkadun ja Ainonkadun väliselle katuosuudella. Uusilla istutuksilla saadaan täydennettyä ja lisättyä Puistokadun bulevardimaista ilmettä. Istutettavien puiden määrä on suurempi kuin poistettavien puiden määrä. 

Myös säilyvien puiden elinolosuhteita parannetaan uusimalla niiden kasvualustaa, jolloin parannetaan puiden juuriston kaipaamaa ilmansaantia. Kaikkien puiden ympärille asennetaan myös runkosuojat, jotta ne olisivat tulevaisuudessakin paremmassa suojassa vioittumista vastaan. 

Valaistus

Kadun valaistus uusitaan kokonaisuudessaan. Ajoradan valaistus toteutetaan pääosin nk. vaijerivalaistuksena, jossa valaisin kiinnitetään kadun yli asennettavan vaijerin varaan. Kadun reuna-alueen valaisimet kiinnitetään katuvalopylväisiin, jotka kannattelevat kadun yli pingotettavia vaijerilinjoja. Valaistusratkaisulla varmistetaan, että katupuiden kasvavat lehvästöt eivät jatkossa varjosta tai estä liikennealueiden valaisua, lisäksi valaisimien sijoitteluratkaisulla varmistetaan kadun tasainen valaistus koko katualueella sekä myös kadun ylityspaikkojen kohdilla. Vaijereihin sekä pylväisiin asennettavat katuvalaisimet ovat energiatehokkaita led-valaisimia. Katuvalaistuksen kaapeloinnit uusitaan koko katujakson matkalla.

Jalankulku- ja pyöräily

Katusuunnitelmassa vahvistetaan jo aiemmin koekäyttöön otetut yksisuuntaiset pyöräväylät Yliopistonkadun ja Rajakadun välille. Pyöräväylät, joiden leveys on 1,80 metriä sijoitetaan molemmille puolelle katua siten, että pyöräliikenteen ajosuunta Rajakadulle päin on hautausmaan puoleisella sivulla ja ajosuunta keskustaan päin on vastakkaisella puolella katua. Pyöräväylien yhteydessä on varattu 2,20 metrin tila jalankulkijoille. Jalankulku on sallittua molempiin suuntiin sille varatussa kulkutilassa kummallakin puolella katua.

Yliopistonkadun ja Puistokadun risteysalueella muutetaan pyöräväylät yksisuuntaisiksi lukuun ottamatta nykyistä Yliopistonkadun suunnasta Puistokadun yli johtavaa kaksisuuntaista pyöräväylää. Kokonaismuutoksella ennakoidaan myös Kalevankadulle hahmoteltujen yksisuuntaisten pyöräväylien toteuttamista. 

Puistokadun varteen sijoittuvien sivukatujen (Ainonkatu, Yrjönkatu, Puutarhakatu, Venykekuja/Kappelikatu, Tellervonkatu ja Kankaankatu) liittymiin osoitetaan pyöräliikenteelle Puistokadun ylittämispaikkoja suojatiejärjestelyjen lisäksi. Erityisesti Yrjönkadun risteykseen toteutetaan muista järjestelyistä poiketen pyöräilyä tukevia katutilan jäsentelyjä Yrjönkadun pyöräkatusuunnitteluun sisältyen. Kankaankadun liittymä, joka on vilkas pyöräilyn reitti, varustetaan erillisellä suojatiejärjestelyllä sekä pyöräilyä ohjaavilla kadun ylityskohtia korostavilla merkinnöillä. Tällöin on vaihtoehtona käyttää suojatietä kadun ylitykseen, joka ei kuitenkaan ole pyörätien jatke ja polkupyörä on talutettava ylityskohdassa kadun poikki. Lisämerkinnät mahdollistavat kadun ylityksen liittymien kohdalta liikennesääntöjen mukaisesti ajaen moottoriajoneuvoliikenteen tavoin.

Rajakadun liittymässä muotoillaan pyöräväylien ajolinjat siten, että kulkusuunnat ohjaavat liikenteen mahdollisimman selkeästi oikeille pyöräilyn yksisuuntaisille väylille Puistokadun puolella. 

Puistokadun suuntaisten pyöräväylien ylityskohdat sivukatujen liittymien kohdalla toteutetaan asfalttiluiskilla kadun pinnan tasoon. Puistokadun poikkisuuntaisten suojateiden kohdilla kadun reunatukilinjat asennetaan myös kadun pinnan tasoon, poikittaisten suojateiden reunoihin asennetaan vaaleat huomioraidat. Suunnitelmassa esitetään pyöräväylien pinnoittamista punaisella värityksellä, joka on toteutettavissa värillisellä asfaltilla tai erillisellä värillisellä pintamassalla. Väritys on keskeinen tekijä pyöräväylien liikenteen ohjauksessa ja kulkutilojen osoittamisessa katutilassa.

Kohteen rakentamiseen on varauduttu kunnallistekniikan investointiohjelmassa siten, että katusaneeraus toteutetaan kahdessa vaiheessa: Väli Arenaukio – Yliopistonkatu pihakatuosuus ja Yliopistonkadun risteys – Ainonkatu ajoittuu kesäkaudelle 2021. Välin Ainonkatu – Rajakatu saneeraus ajoittuu kesäkaudelle 2022. Katusaneeraus aloitetaan Arenaukion päästä edeten Ainonkatua kohti. Katutöiden vaiheistamiseen vaikuttaa osin ALVA Oy:n johto- ja putkitöiden toteutusaikataulu.

Nähtävilläolo

Suunnitelmat olivat nähtävillä 16.2. - 2.3.2021 palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17 (Rakentajantalo 1. krs.) 

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus 1 (pdf)

Asemapiirustus 2 (pdf)

Jatke asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Jatke pituusleikkaus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma 2 (pdf)

Jatke liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)
 

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen puh. 014 266 7594

Asiasanat: 
Kaupunginosa: