Lutakon sataman liittymän katusuunnitelman muutos

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Suunnittelukohde sijaitsee Lutakon kaupunginosassa Jyväskylän keskustan itäpuolella. Sataman sisäänajoliittymä on Satamakadun ja Schaumanin Puistotien risteyksen kohdalla. 

Katusuunnitelma

Lutakon sataman liittymässä parannetaan liikenteen sujuvuutta rakentamalla satamasta poistuvalle liikenteelle lisäkaista. Samassa yhteydessä on tarkoitus laajentaa sataman nykyistä pysäköintialuetta. Muutokset ovat osa sataman alueella lähivuosina tehtävistä yleissuunnitelman mukaisista rakentamistoimenpiteistä.

Liittymän suojatiesaareke säilyy nykyisenä, lisäkaista sijoitetaan nykyisen kevytväylän paikalle. Kaistojen ja pysäköintialueen väliin rakennetaan korotettu kevytväylä. Poistuvan liikenteen ajokaistojen leveys on 3,75 metriä ja kevytväylän 3,50 metriä. Osa liittymäjärjestelystä tehdään katualueella ja osa sataman LS-1 alueella. Liikennevalot ohjelmoidaan muuttuneen järjestelyn mukaiseksi.

Pysäköintialuetta laajennetaan sataman kärjen suuntaan siten, että pysäköintipaikkoja on yhteensä 66 kappaletta. Pysäköintialueen suunnitelma hyväksytetään erillisenä rakennussuunnitelmana.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 500 000 euron määräraha Lutakon satama-alueen rakentamiseen. Liittymäjärjestelyn arvioidut kustannukset on noin 40 000 euroa. Hanke on tarkoitus käynnistää loppukesällä 2020.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 12.–25.5.2020.

Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta on jätetty yksi muistutus. Muistutuksessa esitetään Satamakadulta paviljongin suuntaan menevän yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leventämistä kolmesta ja puolesta metristä neljään metriin. Samalla paviljongin puoleisiin väylien päihin esitetään yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie -merkkien lisäämistä.

Satamakadun suuntaista suojatietä esitetään toteutettavaksi korotettuna tai minimissään tasaisena ilman reunakiveyksiä ja töyssyisiä asfalttiluiskia. Risteyksen liikennevalojen toimintaa tulisi tarkastella pyöräilyn näkökulmasta ja harkita silmukoilla tai vastaavalla tavalla toteutettua valoetuutta pyörällä kulkeville. Suunnitelmassa säilytettäväksi esitettävä nykyinen malli, jossa pyörällä ja jalan kulkeville on painonapit, ei täytä kriteeriä sujuvasta kävelyn ja pyöräilyn väylästä.

Sataman kärjen parkkipaikalle menevän ajoradan ylittävää suojatietä esitetään toteutettavaksi korotettuna uuden tieliikennelain mukaisesti pyörätien jatkeena ns. pyöräsuojatien liikennemerkillä B7 varustettuna. Perusteluna ko. väylän toimiminen keskustan ja Kuokkalan välisenä pääjalkakäytävänä ja -pyörätienä Lutakon isojen tapahtumien aikana.

Muistutuksessa tiedustellaan vielä, miten tulevat Satamakadun järjestelyt, esimerkiksi yhdistettyjen väylien muuttaminen jalkakäytäväksi ja 1-suuntaiseksi pyörätieksi otetaan huomioon. 

VASTINE

Suunnitelmassa on huomioitu jalkakäytävän leventäminen ja liikennemerkkien lisääminen.

Satamakadun suuntainen suojatie toteutetaan tasoratkaisuna loivina asfalttiviisteinä.
Risteyksen liikennevaloissa on jo nykyisin käytössä jk/pp-liikenteen tunnistavia tutkia. Risteyksessä on runsaasti paitsi suoraan jatkavia pyöräilijöitä myös Schaumanin puistotien suuntaan kääntyviä pyöräilijöitä. Nykyisessä infrassa pyöräilijän kulkusuunnan arvaaminen liikennevaloilmaisimien avulla on vaikeaa ja sen vuoksi risteyksessä tarvitaan myös painonapit.

Sataman kärjen parkkipaikalle menevä ajoradan ylittävä suojatie toteutetaan korotettuna pyörätien jatkeena. Suojatie esitetään suunnitelmassa toistaiseksi perinteisillä suojatie -merkeillä. Liikenne- ja viheralueet -yksikkö odottaa tarkempia ohjeita uuden pyöräsuojatie -merkkien käytöstä. Yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden kaksisuuntaisuus -nuolet kaupunki asentaa alueittain.

Satamakadun mahdollisesti toteutettava yhdistetyn väylän muuttaminen jalkakäytäväksi ja 1-suuntaiseksi pyörätieksi on otettu huomioon merkitsemällä Satamakadun suuntainen pyörätien jatke jaetun väylän mukaisesti.


Sijanitipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus pituusleikkaus (pdf)

Muutettu asemapiirustus pituusleikkaus (pdf)

Leikkaus (pdf)

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Asiasanat: 
Kaupunginosa: