Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Lohikosken kaupunginosan eteläosassa noin kaksi kilometriä kaupungin keskustasta koilliseen. Alueella on pääosin rivitalo- ja omakotiasutusta. Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 1970- ja 1980-luvuilla. Massankärrääjäntien pohjoisosa on saneerattu vuonna 2018.

Massankärrääjäntie, Paperimestarintie ja Pergamenttitie ovat päättyviä asuntokatuja. Massankärrääjäntien ja Pergamenttitien välissä on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Katurakenteissa on routavaurioita ja kaduilla on kuivatusongelmia. 

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Paperimestarintiellä on 7-10 metriä, Pergamenttitiellä 7 metriä ja Massankärrääjäntiellä kuusi metriä. Paperimestarintien ajoradan päällystetty leveys kadun alkuosalla (plv. 0-265) on viisi metriä ja kadun loppuosalla (plv. 265-420) 4,0 metriä. Pergamenttitien päällystetty leveys on neljä metriä ja Massankärrääjäntien sekä yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on kolme metriä. Katujen rakenteet uusitaan ja pintakuivatusta parannetaan rakentamalla hulevesiviemäröinti. Hulevedet johdetaan maastoon.

Paperimestarintien ja Pergamenttitien poikkileikkaus on reunakivellinen, Massankärrääjäntien yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän poikkileikkaus on avo-ojallinensuu.

Katujen vierialueet nurmetetaan ja katujen valaistus uusitaan. Paperimestarintie ja Massankärrääjäntie kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen ja aluepysäköintikiellon piiriin. Pergamenttitielle ja Paloniementielle asetetaan saneerauksen yhteydessä 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2019 300 000 euron määräraha Paperimestarintien saneeraamiseksi. Massankärrääjäntien ja Pergamenttitien saneerauksen ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 26.2.–11.3.2019.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta, joissa osa muistuttajista on samoja. 

Muistutuksissa esitetään, että Paperimestarintiellä Piennartien liittymästä eteenpäin kadun sivukaltevuus tulisi säilyttää nykyisellään eli kallistus itäreunaan, jottei synny tilannetta, jossa kadun pintavedet tulvisivat tonteille. Samalla esitetään tonttien kohdalla olevan sivuojan, liittymärumpujen ja tonteilla olevien hulevesijärjestelyiden huomioimista suunnitelmassa.

Muistuttajat vastustavat reunakivellistä katupoikkileikkausta eivätkä sallisi reunakiven tekemistä tonttiliittymän kohdalle.

Paperimestarintien loppuosan suunnitelman mukaista (4 m) ajoradan leveyttä pidetään kapeana, kadun leveydeksi esitetään 4,5 metriä.

Kadulle asetettavan aluepysäköintikiellon takia muistuttajat esittävät pysäköintipaikkoja 2-3 autolle Paperimestarintien päässä olevan kääntöpaikan yhteyteen. Pysäköintipaikkojen tarpeellisuudesta on tullut palautetta aikaisemminkin.

Massankärrääjäntien väistämisvelvollisuus toivotaan säilyvän ennallaan Paperimestarintiellä olevan jyrkän mäen vuoksi.

Muistutuksessa esitetään vielä, että tontin 14 kohdalla oleva valaisinpylväs siirrettäisiin lähemmäksi tonttien 12 ja 14 rajaa. Lisäksi yksi muistuttaja on huolissaan myös valaistuksen uusimisen tarpeellisuudesta ja saneerauksen kustannuksista.

Asukkaat toivovat vielä uutta kuulemistilaisuutta lumien vähennyttyä, jolloin avo-ojat ja nykyiset muut järjestelyt on helpompi hahmottaa ja ottaa huomioon uuden suunnittelussa.

VASTINE

Katusuunnitelmaa on muutettu Paperimestarintien loppuosalla niin, että kadun sivukaltevuus viettää parillisten talojen puolelle nykyisen tilanteen mukaisesti. Tonttien kohdalla oleva sivuoja ja liittymärummut huomioidaan katurakentamisen yhteydessä. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäri ja tonteille hulevesiliittymä, johon tonteilla olevat omat hulevesijärjestelmät voidaan liittää.

Paperimestarintien asemakaavan mukainen katualue on pääosin niin kapea, että katua ei voida saneerata avo-ojallisena. Tästä syystä kadun poikkileikkaus on suunniteltu reunakivellisenä, kadun kuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä. Hulevesiviemäröinti on tarpeellinen myös kadun salaojien toimivuuden kannalta.

Reunakivellisen poikkileikkauksen ollessa kyseessä, reunakivien käyttöperiaatteen mukaisesti ainoastaan katuliittymät toteutetaan ilman reunakiveä. Kaikki tonttiliittymät ovat reunakivellisiä.

Paperimestarintien loppuosan ajoradan leveys on muutettu 4,5 metrin levyiseksi. Paperimestarintien varteen osoitetaan pysäköintipaikkoja kahteen kohtaan. Paaluvälille 230-255 rakennetaan pitkittäispysäköintipaikka neljälle autolle ja kääntöpaikan yhteyteen 3 autolle.

Massankärrääjäntien väistämisvelvollisuus säilytetään nykyisellään.

Valaisinpylväiden sijoittelu on tehty esitetyn toiveen mukaisesti. Katurakenteen saneerauksen yhteydessä nykyiset pylväät joudutaan poistamaan joka tapauksessa ja samalla uusitaan valaisintekniikka energiaystävällisemmäksi. Katusaneeraus kilpailutetaan, hankkeen urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt, laatukriteerit täyttävä urakoitsija.

Asukkaiden toivoma maastokatselmus pidetään tarvittaessa.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Massankärrääjäntie pituusleikkaus (pdf)

Paperimestarintie pituusleikkaus (pdf)

Muutettu Paperimestarintien pituusleikkaus (pdf)

Pergamenttitie pituusleikkaus (pdf)