Laitatien katusuunnitelma

Suunnittelukohde on Jyskän kaupunginosassa noin seitsemän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Järveläntiestä erkaneva Laitatie sijaitsee Vaajakoskentien pohjoispuolella Jyskän koulun kohdalla. Alueen asemakaava on hyväksytty 15.4.1987.

Katusuunnitelman sisältö

Kadun kerrosrakenteet uusitaan ja katu päällystetään. Katusaneerauksen yhteydessä Alva Yhtiöt Oy saneeraa Laitatien vesihuoltolinjan.

Laitatien katualueen leveys on pääosin 8,0 metriä. Laitatien ajoradan päällystetty leveys on 4,0 metriä. Kadun poikkileikkaus on reunatuellinen, reunatuki on 6 cm korkea ja muodoltaan kauttaaltaan yliajettava.

Kadun pintakuivatus hoidetaan rakennettavalla hulevesiviemärillä, hulevedet johdetaan nykyiseen Järveläntien hulevesiviemäriin. Kiinteistöjen rajalle rakennetaan hulevesiliittymät, joihin on mahdollista johtaa kiinteistöjen hulevedet. Maastollisen korkeuseron vuoksi Laitatie 13:n kiinteistölle ei rakenneta hulevesiliittymää. Laitatien valaisimet uusitaan. Kadun vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 100 000 euroa Laitatien saneeraamiseksi. Lisäksi tulevat Alva Yhtiöt Oy:n vesihuoltotöiden kustannukset. Hanke on alustavasti aikataulutettu kesä-heinäkuulle.

Nähtävilläolo

Suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 21.5.–3.6.2019. Katusuunnitelmaan on voinut tutustua myös kaupunkirakenteen toimialan internetsivulla: www.jyvaskyla.fi/kadut/nahtavilla.

Nähtävillä olon aikana suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetään, että kadun ja vesihuollon uusimista ei vastusteta eikä siihen ole huomautettavaa. Kadun varren asukkaat eivät halua tai tarvitse leveämpää katualuetta. Asukkaiden mielestä katualueen leveys on pääosin kuusi metriä.

Muistutuksen mukaan katualueen leventäminen pilaa kadun tunnelman tuhoten sekä puustoa että kadunvieri-istutuksia. Leveämmän tuntuinen asfaltoitu ajorata nostaa ajonopeuksia ja tekee kadusta vaarallisemman. Soratie peruskunnostettuna sopii parhaiten alueen miljööseen. Lisäksi esitetään, että Laitatien 13 kohdalla levennys ja sen vaatima korotus estää autolta pääsyn autotalliin.

Asukkaat vaativat, että ajoradan tulee pysyä korkeintaan 4 metriä leveänä ja vierialueen oltava metrin levyinen puolellaan kuten tähänkin asti.

VASTINE

Laitatien asemakaavan mukainen katualue on pääosin kahdeksan metriä. Asukkaiden virheellinen käsitys katualueen leveydestä johtunee siitä, että tonttien kohdalla pensasaitoja on istutettu tontin/katualueen rajalle. Vuosien saatossa pensaat ovat kasvaneet ja levittäytyneet katualueen puolelle. Osa pensaista sijaitsee reilusti katualueen puolella ja poikkeaa selvästi rakennusluvan mukaisesta asemapiirustuksesta. Nähtävillä olon jälkeen katualue merkittiin maastoon puupaaluilla, jolloin katualueen todellinen leveys voitiin todentaa maastossa.

Laitatien nykyinen vesihuoltolinja sijaitsee katualueen eteläreunassa. Vesihuolto uusitaan kaivamalla käyttäen kaivannon tuentaelementtejä. Rakentaminen tapahtuu katualueella, puustoa ja pensaita pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan raivaamalla vain rakentamisen vaatimalta alueelta.

Jyväskylän kaupunki saneeraa ja päällystää sorapintaisia katuja kunnossapidollisista syistä. Sorapintaisten katujen ongelmana on alttius pintavesien aiheuttamille vaurioille ja sora-aineksen kulkeutumiselle mm. hulevesijärjestelmiin. Haittana on myös pölyäminen.

Laitatie 13:n liittymä on huomioitu kadun korkeutta määritettäessä. Lisäksi reunakivellinen rakenne estää veden virtaamisen kadulta pihaan. Hulevedet ohjataan kadun päässä olevaan hulevesikaivoon.

Laitatie on lyhyt, päättyvä asuntokatu, jota käyttää pääasiassa kadunvarren asukkaat. Kadun nopeusrajoitus on 30 km/h. Neljä metriä leveä reunatuellinen ajorata edesauttaa alhaisen nopeuden käyttöä.

Nähtävillä olon jälkeen hulevesiviemärin sijainti on muutettu ajoradan eteläreunaan vesihuoltolinjan yhteyteen.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu pituusleikkaus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

 

Asiasanat: 
Kaupunginosa: